Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-11-12

Sammanträde 2008-11-12

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden (utsändes senare)

8 Svar på remiss om motion 2008:26 om bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

10 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 17 november 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 8/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 BUDGET/VERKSAMHETSPLAN FÖR 2009

Styrelseärende nr 025/2008 ”Budget/verksamhetsplan för 2009” förelåg.

Avdelnings- och enhetscheferna gav muntliga föredragningar med sammanfattning av sina respektive verksamhetsområden.

Styrelsen beslöt

att fastställa bilagda förslag till Budget/verksamhetsplan för 2009 med därtill bifogade förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för 2009 samt

att godkänna att budgeten inrapporteras till Stockholms Stadshus AB tillsammans med bilagda VD-kommentar

§7 FÖRSLAG TILL KÖAVGIFT

Styrelseärende nr 024/2008 ”Förslag till köavgift” förelåg.

Styrelsen beslöt att styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att sänka den generella köavgiften med 25 konor per år till en årsavgift om 250 kronor per år, allt inklusive moms samt

att föreslagen köavgiftssänkning gäller för avgifter som debiteras de köande från och med månadsskiftet efter kommunfullmäktiges beslut

att förklara detta ärende omedelbart justerat

§8 REMISS OM MOTION 2008:26 OM BIBEHÅLLEN INTERN KÖTID I FASTIGHETER SOM TVÅNGSPRIVATISERAS, DNR 316-803/2008

Styrelseärende nr 026/2008 ”Remiss om motion 2008:26 om bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras, dnr 316-803/2008” förelåg.

Styrelsen beslöt

att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande som yttrande över motion 2008:26 samt

att förklara detta ärende omedelbart justerat

§9 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande:

• Utvärderingsfasen ska påbörjas när det gäller anbud angående outsourcing av IT-driften

• Frukostmöte på Stockholm Bygger den 27 november handlar om betalningsviljan för nyproduktion och frukostmötet den 3 december om översiktplanen

• Invigning av den ombyggda kundmottagningen äger rum kl 16

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

Per Anders Hedkvist lovade att ta fram statistik till styrelsen över andelen aktiva köande. Statistik som visar den ökade efterfrågan på nyproduktionen kommer att skickas till styrelsen i samband med nästa styrelseutskick.

Mötet avslutades med uppvaktning av ordföranden Tord Bergstedt med anledning av hans 75-årsdag.