Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-12-17

Sammanträde 2008-12-17

Datum
Klockan
14.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 19 december 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 9/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ÖVERSYN AV BOLAGETS STYRDOKUMENT

Styrelseärende nr 028/2008 ”Översyn av bolagets styrdokument” förelåg.

Ingrid Bergkvist gav en muntlig föredragning med sammanfattning av de revideringar som gjorts.

Styrelsen beslöt

att anta följande helt nya styrdokument

 • Internkontrollplan 2009

· Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB

att revidera följande styrdokument

 • Kö- och förmedlingsregler
 • Kommunikationsplan
 • Personuppgiftslagen – regler för bostadsförmedlingen
 • Representation - riktlinjer
 • Bisysslor - policy
 • Informationssäkerhet – policy och regler

att uppdra åt VD att avvakta stadens riktlinjer och återkomma till styrelsen med förslag till reviderat styrdokument inom följande område

 • Personalpolicy

att bibehålla följande av styrelsen fastställda styrdokument oförändrade samt

 • Översyn av styrdokument – rutiner
 • Arbetsordning för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
 • Verksamhetsplan för 2009
 • Riktlinjer för förtursverksamheten
 • Upphandlingspolicy
 • Konkurrens och valfrihet – policy
 • Konkurrens och valfrihet - aktivitetsplan
 • Skyddade personuppgifter - handläggning
 • Miljöpolicy
 • Attestinstruktion
 • Jämställdhets- och mångfaldspolicy
 • Jämställdhets- och mångfaldsplan 2009 (ingår i VP 2009)
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Kommunikationspolicy
 • Utlämnande av allmän handling – policy
 • Regler för elektronisk post
 • Användning av betalkort
 • Mutor – policy
 • Tjänsteresor, kurser m m - policy

att låta följande styrdokument utgå

 • Preliminära säkerhetsföreskrifter för extern service och utveckling av bolagets IT-system och –utrustning
 • Finanspolicy (den hittills gällande. Nya direktiv från Stadshus AB december 2008)
 • E-strategi

§7 SAMMANTRÄDESTIDER 2009

Styrelseärende nr 027/2008 ”Sammanträdestider 2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa nedanstående sammanträdestider 2009

· onsdagen den 21 januari kl 15.00

· torsdagen den 5 mars kl 15.00

· onsdagen den 15 april kl 15.00

· tisdagen den 19 maj kl 15.00

· onsdagen den 10 juni kl 15.00

· onsdagen den 19 augusti kl 15.00

· onsdagen den 16 september kl 15.00

· onsdagen den 14 oktober kl 15.00

· onsdagen den 11 november kl 15.00

· onsdagen den 16 december kl 14.00

§8 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§9 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande

Avtalet med AB Botkyrkabyggen är klart. Det beräknas ge ett betydande tillskott av lägenheter för förmedling.

Det har hållits frukostmöten på Stockholm Bygger i Kulturhuset; den 27 november på temat betalningsviljan för nyproduktion och den 3 december på temat översiktsplanen. Den 10 december var det fastighetsägarnas handläggare som inbjudits till frukostmötet.

Christer Ericsson informerade om läget i projektet ”Regional bosättningssamordning för nyanlända”. Det har nu gjorts en förstudie och en prototyp till en webblösning för matchning mellan individ och kommun.

Per Anders Hedkvist visade ett bildspel med statistik som tydliggör hur efterfrågan på nyproduktionen har ökat markant år från år fr o m 2005. Kötiderna för att få en nyproducerad lägenhet har därmed ökat och nästan inga lägenheter förmedlas nu med mindre än 1-2 års kötid.

§10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§11 ÖVRIGA FRÅGOR

Mötet avslutades med att ordföranden Tord Bergstedt (m) tackade för uppvaktningen på sin bemärkelsedag. Han framförde också ett tack till styrelsen för ett bra samarbete under året. Vice ordföranden Abdo Goriya (s) tackade Tord Bergstedt för ett gott ordförandeskap.

Alla önskade varandra en god jul och ett gott nytt år.