Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-01-21

Sammanträde 2009-01-21

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden (utsändes senare)

6 Anmälan av preliminärt årsbokslut, ILS-rapport och personalstatstik 2008

7 Uppföljning av internkontrollen fjärde kvartalet 2008

8 Revidering av attestinstruktion

9 Årsstatistik (utsändes senare)

10 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 22 januari 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 10/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ÅRSSTATISTIK

Per Anders Hedkvist med medarbetare gav muntliga föredragningar om de olika avsnitten i årsstatistiken.

Styrelsen beslöt därefter

att lägga årsstatistiken till handlingarna

§7 ANMÄLAN AV PRELIMINÄRT ÅRSBOKSLUT, ILS-RAPPORT OCH PERSONALSTATISTIK 2008

Styrelseärende nr 001/2009 ”Anmälan av preliminärt årsbokslut, ILS-rapport och personalstatistik” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda preliminära bokslut per den 31 december 2008,

att godkänna bilagda ILS-rapport för 2008,

att godkänna bilagda personalstatistik för 2008,

att överlämna en rapport om utfallet med bilagda VD-kommentarer till Stock­holms Stadshus AB samt inrapportera det preliminära bokslutet i koncernens gemensamma rapporteringssystem Cognos Controller, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat

§8 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN FJÄRDE KVARTALET 2008

Styrelseärende nr 002/2009 ”Uppföljning av internkontrollen fjärde kvartalet 2008” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§9 REVIDERING AV ATTESTINSTRUKTION

Styrelseärende nr 003/2009 ”Revidering av attestinstruktion” förelåg.

Styrelsen beslöt

att revidera styrdokumentet Attestinstruktion

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist gav några tillbakablickar på det som hände under 2008 t ex att handläggningstiderna på förtur kortades, målsättningen 300 försöks- och träningslägenheter uppnåddes, fastighetsägarportalen togs i drift och förmedlingen gavs två uppdrag – bosättningssamordnare och Stockholm Bygger.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Vid den muntliga föredragningen av årsstatistiken uppstod en del frågor. Ordföranden Tord Bergstedt (m) tog upp bostadsköns utveckling och vice ordföranden Abdo Goriya (s) ställde frågor bl a om det ekonomiska resultatet. Önskemål framfördes om att styrelsen fortsättter att diskutera de uppkomna frågorna, främst bolagets ekonomiska situation. Per Anders Hedkvist föreslog att som lämplig tidpunkt ha en sådan diskussion i samband med framtagande av treårsbudgeten.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.