Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-03-05

Sammanträde 2009-03-05

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

7 Anmälan av revisorernas rapporter

8 Förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012

9 Månadsstatistik (utsändes senare)

10 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 6 mars 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 1/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ÅRSREDOVISNING 2008

Styrelseärende nr 006/2009 ”Årsredovisning 2008” förelåg.

Styrelsen beslöt

att styrelsen till årsstämman avger bilagda förslag till årsredovisning 2008.

§7 ANMÄLAN AV REVISORERNAS BOKSLUTSGRANSKNINGSRAPPORT 2008 OCH LEKMANNAREVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Styrelseärende nr 007/2009 ”Anmälan av revisorernas bokslutsgranskningsrapport 2008 och lekmannarevisorns granskningsrapport” förelåg.

Styrelsen beslöt

att med föreslagna kommentarer lägga rapporterna till handlingarna samt

att till Stockholms Stadshus AB översända denna anmälan såsom återrapport om vilka åtgärder bolaget vidtagit med anledning av revisorernas synpunkter vid tidigare granskningar.

§8 FÖRSLAG TILL BUDGET 2010 OCH INRIKTNING FÖR 2011 OCH 2012

Styrelseärende nr 005/2009 ”Förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012” förelåg.

Styrelsen beslöt

att styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012,

att uppdra åt VD att avge bilagda VD-kommentar till Stockholms Stadshus AB samt

att förklara detta ärende omedelbart justerat.

§9 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om utvecklingen i den pågående upphandlingen angående outsourcing av IT-driften och förestående tilldelningsbeslut.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.