Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-04-15

Sammanträde 2009-04-15

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Internkontrollen första kvartalet 2009 (utsänds senare)

7 Remissvar över Motion (2008:75) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

8 Uppföljning av förmedlade försöks- och träningslägenheter 2006

9 Månadsstatistik (utsändes senare)

10 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 20 april 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 2/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 INTERNKONTROLLEN FÖRSTA KVARTALET 2009

Styrelseärende nr 010/2009 ”Uppföljning av internkontrollen första kvartalet 2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§7 REMISSVAR ÖVER MOTION 2008:75 OM ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD RÖRLIGHET PÅ BOSTADSMARKNADEN

Styrelseärende nr 008/2009 ”Remiss om motion 2008:75 om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden, Dnr 01-34/2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att till Stockholm Stadshus AB överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande som yttrande över motion 2008:75 och

att förklara detta ärende omedelbart justerat

§8 UPPFÖLJNING AV FÖRMEDLADE FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGENHETER 2006

Styrelseärende nr 009/2009 ”Uppföljning av förmedlade försöks- och träningslägenheter 2006” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna.

§9 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande:

· I projektet Bosättningssamordning för nyanlända flyktingar kommer den 20 april en testversion av webbplatsen öppnas. Styrelsen fick en kort visning av webbplatsen.

· Botkyrkabyggens kö togs över den 2 april. Inlämnandet av lediga lägenheter sker direkt från Botkyrkabyggens verksamhetssystem till Bostoc.

· Bostadsförmedlingen har fått ett nytt uppdrag att samordna de kommunala bostadsbolagens internköer.

· Bostadsförmedlingen har fått uppdrag att skapa en plattform för studenbostadsförmedling för Vasakronan, Micasa samt Svenska Bostäder.

· Informationschefen Martin Ottosson slutar sin anställning.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.