Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-05-19

Sammanträde 2009-05-19

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 25 maj 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 3/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 TERTIALRAPPORT 1/2009 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelseärende nr 011/2009 ”Tertialrapport 1/2009 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

att förklara detta ärende omedelbart justerat

§7 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§8 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande:

· Fler lägenheter in för förmedling. Några bostadsrättsprojekt har blivit hyresrätter som Bostadsförmedlingen får förmedla. Arbetet med regionaliseringen går framåt, diskussioner förs med flera kommunala bostadsbolag i regionen.

· En arbetsgrupp från de tre kommunala bolagen arbetar med att få en samstämmighet i tolkningen av godkännandekraven för att bli godkänd som hyresgäst.

· I projektet Stockholm Bygger fick styrelsen se de nyheter som finns dels på hemsidan dels i utställningen på Kulturhuset.

§9 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.