Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-08-19

Sammanträde 2009-08-19

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 25 augusti 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 5/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN ANDRA KVARTALET 2009

Styrelseärende nr 012/2009 ”Uppföljning av internkontrollen andra kvartalet 2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna.

§7 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§8 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist med medarbetare informerade om följande

§ Ägardirektiven redovisades. Nya direktiv 2010-2012 gäller, förutom samordning av internköerna i bostadsbolagen och skapande av en gemensam marknadsplats för studentbostäder, även att se över om avgifterna kan sänkas bl a genom att utreda förutsättningarna för en ändring av förmedlingsavgiften

§ Outsourcingen av IT-drift löper enligt plan. Provdrift fr o m 15 september

§ När det gäller övertagandet av bolagens internköer är målet att få till stånd en överenskommelse om avtal i september och driftsstart vid årsskiftet

§ Christer Ericsson informerade om projektet studentbostadsförmedling och vilka frågor som återstår att lösa. Inriktningen är att bostadsförmedlingen ska börja förmedla studentbostäder från och med den 1 januari 2010.

§9 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.