Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-09-16

Sammanträde 2009-09-16

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 17 september 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 6/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

§6 REMISS OM INRÄTTANDE AV TRYGGHETSBOENDE I STOCKHOLM STAD, DNR 327-1178/2009

Styrelseärende nr 013/2009 ”Remiss om inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad, dns 327-1178/2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande som yttrande över remissen om inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad.

§7 TERTIALRAPPORT 2/2009 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelseärende nr 014/2009 ”Tertialrapport 2/2009 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 2/2009 med prognos på årsutfall samt

att godkänna den rapport om utfallet och prognosen med bilagda VD-kommentar som bolaget överlämnat till Stockholms Stadshus AB

§8 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§9 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande

§ Outsourcingen av IT-driften löper enligt plan; provdrift pågår fr o m 15 september.

§ Förhandlingarna med allmännyttan om övertagande av deras internköer har lett till att man tros kunna nå målet med överenskommelse om avtal i september och driftstart vid årsskiftet.

§ VD har fått ett kompletterande uppdrag som SLK:s projektledare för etapp 1 av Spårväg City. Christer Ericsson kommer under den närmaste månaden att vara tillförordnad VD.

§ VD visade bostadsförmedlingens statistiktjänst ”Kötidsstatistik” som alla bostads-köande kan ta fram på ”Mina Sidor”. Möjligheten att utöka med sökning även på stadsdelar kommer att undersökas.

§ Ersättaren Maria Antonsson (mp) hade efterfrågat statistik på hur hyrorna har förändrats under de senaste åren. Totalt ligger ökningen för bostadsförmedlingens samtliga förmedlade lägenheter 2006-2009 på 12%. ”Utveckling av kvadratmeterhyra 2006-2009” kommer att biläggas protokollet.

§ Alla i styrelsen är välkomna till frukostmötet på Stockholm Bygger-utställningen i Kulturhuset den 23 september kl 7.30.

§10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§11 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.