Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-10-14

Sammanträde 2009-10-14

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 19 oktober 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 7/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 SAMORDNING AV AB FAMILJEBOSTÄDERS, AB STOCKHOLMSHEMS OCH AB SVENSKA BOSTÄDERS INTERNKÖER

Styrelseärende nr 015/2009 ”Samordning av AB Familjebostäders, AB Stockholmshems och AB Svenska Bostäders internköer” förelåg.

Mona Lindén höll en muntlig föredragning om ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande överenskommelser för förmedling av lägenheter och samordning av internköer

I detta sammanhang uttryckte ordföranden styrelsens uppskattning över det skickliga förhandlingsarbete VD hade visat i detta ärende.

§7 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§8 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande

§ En ny medarbetare, chefen för avdelningen Strategi & Marknad, Mats Bothén, presenterades

§ På nästa styrelsesammanträde i november kommer att tas upp verksamhetsplan och budget, ett förslag om att sänka kö- och förmedlingsavgifterna samt ett ärende om nya kö- och förmedlingsregler.

§9 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslöt ändra årets två sista sammanträden enligt följande

Nästkommande sammanträde äger rum måndagen den 16 november kl 17

Decembersammanträdet flyttades till fredagen den 18 december kl 12, med efterföljande julbord kl 13.30.

Inga ytterligare övriga frågor uppstod.