Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-11-16

Sammanträde 2009-11-16

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Budget/verksamhetsplan för 2010

7 Förslag till kö- och förmedlingsavgift

8 Förslag till kö- och förmedlingsregler

9 Uppföljning av internkontrollen tredje kvartalet 2009

11 VD: s information till styrelsen

13 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 17 november 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 8/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 BUDGET/VERKSAMHETSPLAN FÖR 2010

Styrelseärende nr 016/2009 ”Budget/verksamhetsplan för 2010” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa bilagda förslag till budget/verksamhetsplan för 2010 samt

att godkänna att budgeten inrapporteras till Stockholms Stadshus AB tillsammans med bilagda VD-kommentar

att förklara beslutet omedelbart justerat

§7 FÖRSLAG TILL KÖ- OCH FÖRMEDLINGSAVGIFTER FÖR STOCK HOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING AB

Styrelseärende nr 017/2009 ”Förslag till kö- och förmedlingsavgifter för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB” förelåg.

VD föreslår att styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att sänka den generella köavgiften med 25 kronor per år till en årsavgift om 225 kronor per år inklusive moms,

att sänka nuvarande förmedlingsavgifter

· från 2 000 kronor inklusive moms för fullvärdiga hyreskontrakt till 1 000 kronor inklusive moms

· från 1 000 kronor inklusive moms till 500 kronor inkl moms för lägenheter utan fullvärdiga kontrakt, bl a kontakt utan bytesrätt som korttids­kontrakt och seniorlägenheter,

att införa en förmedlingsavgift på 250 kronor inklusive moms för ofullständiga lägenheter utan fullvärdiga kontrakt. t.ex. studentboende i korridorrum

att föreslagen avgiftssänkning gäller för avgifter som debiteras kund från och med det första månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft

att förklara beslutet omedelbart justerat

§8 REVIDERING AV KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN

Styrelseärende nr 018/2009 ”Förslag till kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön

§9 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN TREDJE KVARTALET 2009

Styrelseärende nr 019/2009 ”Uppföljning av internkontrollen tredje kvartalet 2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§10 MÅNADSSTATISTIK OKTOBER 2009

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§11 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist med medarbetare informerade om följande

· Bosättningssamordnaren Oscar Hammar gav en lägesrapport om projektet bosättningssamordning. Hittills är det 49 kommuner i landet som anmält sig som inflyttningskommuner som kan ta emot flyktingar bl a från Botkyrka och Huddinge

· Bostadsförmedlingen har erbjudit evakuering till de 30 hyresgäster, som förmedlats lägenhet i Lelånghus nybyggda fastighet i Rågsved, samt kötiden och förmedlingsavgiften tillbaka. Fastigheten fick användningsförbud p g a brister i brandsäkerheten och hyresgästerna har kommit i kläm.

· Hängavtal har träffats med Stadsholmen och Micasa gällande internförmedling.

§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§13 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga ytterligare övriga frågor uppstod.