Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-12-18

Sammanträde 2009-12-18

Datum
Klockan
12.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och tjänstgörande ersättaren Emma Lindqvist (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 21 december 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 9/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ÖVERSYN AV BOLAGETS STYRDOKUMENT

Styrelseärende nr 021/2009 ”Översyn av bolagets styrdokument ” förelåg.

Styrelsen beslöt

att anta följande helt nya styrdokument;

 • Internkontrollplan för 2010
 • Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB
 • Personalpolicy

att revidera följande styrdokument;

 • Rutiner för upprättande av styrdokument mm
 • Konkurrens- och valfrihet, aktivitetsplan
 • Skyddade personuppgifter – handläggning
 • Attestinstruktion
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Friskvård - policy
 • Informationssäkerhet – policy och regler
 • Jämställdhets- och mångfaldspolicy
 • Personuppgiftslagen – regler för bostadsförmedlingen
 • Utlämnande av allmän handling – policy
 • Regler för elektronisk post
 • Representation – policy

 • Mutor och jäv – policy
 • Bisysslor – policy
 • Kommunikationspolicy

att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med förslag till följande styrdokument;

 • Kommunikationsplan 2010 med uppdaterad grafisk profil
 • Krisledningsplan

att bibehålla följande av styrelsen fastställda styrdokument oförändrade;

 • Bolagsordning
 • Arbetsordning för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB (inkl bilaga)
 • Verksamhetsplan för 2010
 • Kö- och förmedlingsregler
 • Riktlinjer för förtursverksamheten
 • Upphandlingspolicy
 • Konkurrens- och valfrihet, policy
 • Miljöpolicy
 • Jämställdhets- och mångfaldsplan 2009-2011
 • Betalkort – användning
 • Tjänsteresor, kurser m m – policy

§7 SAMMANTRÄDESTIDER 2010

Styrelseärende nr 020/2009 ”Sammanträdestider 2010” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa nedanstående sammanträdestider 2010

· måndagen den 18 januari kl 15.00

· onsdagen den 17 mars kl 15.00

· onsdagen den 14 april kl 15.00

· måndagen den 17 maj kl 15.00

· onsdagen den 16 juni kl 15.00

· onsdagen den 18 augusti kl 15.00

· onsdagen den 15 september kl 15.00

§10 MÅNADSSTATISTIK NOVEMBER 2009

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§11 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande

§ En ytterligare åtgärd beträffande utländska studenter har vidtagits i och med att internkontrollplanen 2010 omfattar granskning varje kvartal av samtliga bostadsanmälningar med personer som saknar svenskt personnummer.

§ Den 20 januari sker övertagandet av bostadsbolagens internköer och studentbostadsköerna. Det återstår en del problem att lösa som måste ske i samarbete med övriga.§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§13 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga ytterligare övriga frågor uppstod.

Alla önskade varandra en god jul och ett gott nytt år.