Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2010-01-18

Sammanträde 2010-01-18

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Anmälan av preliminärt årsbokslut, ILS-rapport och personalstatistik 2009

7 Uppföljning av internkontrollen fjärde kvartalet 2009

9 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 20 januari.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 10/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ANMÄLAN AV PRELIMINÄRT ÅRSBOKSLUT, ILS-RAPPORT OCH PERSONALSTATISTIK 2009

Styrelseärende nr 001/2010 ”Anmälan av preliminärt årsbokslut, ILS-rapport och personalstatistik 2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda preliminära bokslut per den 31 december 2009,

att godkänna bilagda ILS-rapport för 2009,

att godkänna bilagda personalstatistik för 2009,

att överlämna en rapport om utfallet med bilagda VD-kommentarer till Stockholms Stadshus AB samt inrapportera det preliminära bokslutet i koncernens gemensamma rapporteringssystem Cognos Controller, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN FJÄRDE KVARTALET 2009

Styrelseärende nr 002/2010 ”Uppföljning av internkontrollen fjärde kvartalet 2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§8 ÅRSSTATISTIK 2009

Styrelsen beslöt

att lägga årsstatistiken till handlingarna

§9 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist gav en lägesrapport beträffande övertagandet av bostadsbolagens internköer och införandet av studenbostadsförmedling. Arbetet pågår inför startdatum 20 januari med utveckling av verksamhetssystemet, utveckling av tjänsterna mot kunderna i bostadskön genom webbtjänsten ”Mina sidor”, utbildning för handläggare m m.

Utvecklingsarbetet under våren kommer att medföra daglig uppföljning av internkön, studentbostadsförmedlingen, ”Mina sidor” och lägenhetstjänsten. Vidare kommer att ske förändringar i kommunikations- och mötesrutiner samt processutveckling ”Kund i bostadskön” respektive ”Lägenhet”.


§ 10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§11 ÖVRIGA FRÅGOR

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) ställde en fråga angående förmedlingsprinciperna för förtur.

Inga ytterligare övriga frågor uppstod.