Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2010-03-17

Sammanträde 2010-03-17

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

7 Anmälan av revisorernas rapporter

8 Förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013

9 Kö- och förmedlingsregler för kunder i internbyteskön

12 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 18 mars.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 1/2010

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ANMÄLAN AV REVISORERNAS BOKSLUTSGRANSKNINGSRAPPORT 2009 OCH LEKMANNAREVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Styrelseärende nr 004/2010 ”Anmälan av revisorernas bokslutsgranskningsrapport 2009 och lekmannarevisorns granskningsrapport” förelåg

Styrelsen beslöt

att med föreslagna kommentarer lägga rapporterna till handlingarna samt

att till Stockholms Stadshus AB översända denna anmälan såsom återrapport om vilka åtgärder bolaget vidtagit med anledning av revisorernas synpunkter vid tidigare granskningar

§7 ÅRSREDOVISNING 2009

Styrelseärende nr 003/2010 ”Årsredovisning 2009” förelåg.

Styrelsen beslöt

att styrelsen till årsstämman avger bilagda förslag till årsredovisning 2009.

§8 FÖRSLAG TILL BUDGET 2011 OCH INRIKTNING FÖR 2012 OCH 2013

Styrelsen beslöt

att styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013,

att uppdra åt VD att avge bilagda VD-kommentar till Stockholms Stadshus AB samt

att förklara detta ärende omedelbart justerat

§9 KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I INTERNBYTESKÖN

Styrelseärende nr 006/2010 ”Kö- och förmedlingsregler för kunder i internbyteskön” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till kö- och förmedlingsregler för kunder i interna byteskön

§10 FÖRSLAG TILL NY KOMMUNIKATIONSPLAN

Styrelseärende nr 007/2010 ”Förslag till ny kommunikationsplan” förelåg.

Styrelsen beslöt

att anta föreliggande förslag till ny kommunikationsplan

§11 MÅNADSSTATISTIK FEBRUARI 2009

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§12 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

· Vice VD Christer Ericsson informerade om vad beslutet om trygghetsboende - kommunfullmäktige den 30 november 2009 - innebär när det gäller förmedlingsregler, vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att få förtur samt hur kötiden ska räknas.

· IT-chefen Johan Johansson gav en rapport om införandet av internkön, studentbostadskön, nya Mina sidor och den nya lägenhetstjänsten. Samtliga togs i drift samtidigt den 20 januari, vilket ställde stora krav på att alla parters system skulle fungera tillsammans.

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Ersättaren Maria Antonsson (mp) ställde en fråga om registrering av studenter utan personnummer och fick svaret att e-postadressen används som identifikation samt att dessa ärenden kommer att granskas i samband med internkontrollen.

Ledamoten Anders Stenberg (m) frågade hur många studentlägenheter som förmedlats

hittills. Den statistiken kommer att redovisas vid nästa sammanträde.

Styrelsen hade inga ytterligare frågor att ställa till VD.

§15 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.