Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2010-04-14

Sammanträde 2010-04-14

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 15 april.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 2/2010

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 UPPFÖLJNING AV FÖRMEDLADE FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGEN HETER 2007

Styrelseärende nr 006/2010 ”Uppföljning av förmedlade försöks- och träningslägenheter 2007” förelåg

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen av förmedlade försöks- och träningslägenheter

§7 MÅNADSSTATISTIK MARS 2010

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§12 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

· Vice VD informerade om förmedlingens processutveckling enligt LEAN-metoden som pågår under våren. Avstämning sker den 11 maj

· VD informerade om att förmedlingen byter telefonväxel den 3 maj.

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.