Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2010-05-17

Sammanträde 2010-05-17

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Tertialrapport 1/2010 med prognos på årsutfall (utsändes senare)

7 Uppföljning av internkontrollen första kvartalet 2010

10 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Nya kundtjänstchefen Anna-Karin Enell presenterade sig och hälsades välkommen.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och ledamoten Sune Gidgård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 24 maj.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 3/2010

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§4 A KOMPLETTERANDE VAL AV LEDAMOT TILL FÖRTURSUTSKOTTET

Styrelseärende nr 012/2010 ”Kompletterande val av ledamot till förtursutskottet” förelåg.

Styrelsen beslöt

att tills vidare utse Sune Gidgård (s) till ledamot av förtursutskottet och

att förklara beslutet omedelbart justerat

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 TERTIALRAPPORT 1/2010 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelseärende nr 009/2010 ”Tertialrapport 1/2010 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 1/2010 med prognos på årsutfall,

att godkänna den rapport om utfallet och prognosen med bilagda VD-kommentar som bolaget överlämnat till Stockholms Stadshus AB samt

att förklara beslutet omedelbart justerat

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN FÖRSTA KVARTALET 2010

Styrelseärende nr 011/2010 ”Uppföljning av internkontrollplanen första kvartalet 2010” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§8 FÖRSLAG TILL KRISLEDNINGS- OCH KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Styrelseärende nr 010/2010 ”Förslag till krislednings- och kriskommunikationsplan” förelåg.

Styrelsen beslöt

att anta föreliggande förslag till krislednings- och kriskommunikationsplan

§9 MÅNADSSTATISTIK APRIL 2010

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

· VD informerade om den redovisning av förmedlingens processutveckling som skedde vid personaldagen den 11 maj.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.