Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2010-09-15

Sammanträde 2010-09-15

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och ledamoten Sune Gidgård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 17 september.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 6/2010

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN ANDRA KVARTALET 2010

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§7 TERTIALRAPPORT 2/2010 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 2/2010 med prognos på årsutfall

att godkänna den rapport om utfallet och prognosen med bilagda VD-kommentar som bolaget överlämnat till Stockholms Stadshus AB

§8 MÅNADSSTATISTIK AUGUSTI 2010

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§9 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

§ Det sista av årets tre Stockholm Bygger-dialogmöten med staden, bygg- och fastighetsbranschen har nu ägt rum med totalt ca 250 deltagare. Att för olika branschföreträdare lyfta fram den gemensamma satsningen på en effektivisering av byggprocessen är viktigt för staden men också för bostadsförmedlingen inför förmedlingen av nyproduktion.

§ Informationsblad om trygghetsboende delades ut. Micasa har haft ”Öppet hus” i Vädurens trygghetsboende där bostadsförmedlingen har medverkat. Förmedling av lägenheterna sker dock inte förrän om cirka ett år.

§ Ett talsvarsärende som varit under utredning har gett anledning att se över delar av talsvarsrutinerna.

§10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§11 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.