Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2010-10-13

Sammanträde 2010-10-13

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Ändring av sammanträdesdatum i november 2010

8 VD: s information till styrelsen

Marknadsföringsinsatser 2010
Pågående processutvecklingsarbete
Aktuellt från kundtjänst
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och ledamoten Sune Gidgård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 18 oktober.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 7/2010

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ÄNDRING AV SAMMANTRÄDESDATUM I NOVEMBER 2010

Styrelsen beslöt

att datum för styrelsesammanträdet i november ska ändras till måndagen den 29 november kl 15

§7 MÅNADSSTATISTIK SEPTEMBER 2010

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§8 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist med medarbetare informerade om följande

§ Åsa Hart informerade om marknadsföringsinsatserna 2010

§ Anna-Karin Enell informerade om förändringsarbetet på kundtjänst

§ Christer Ericsson och Mats Bothén gjorde en sammanfattning av det pågående processutvecklingsarbetet

§9 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.