Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2010-12-15

Sammanträde 2010-12-15

Datum
Klockan
13.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 20 december.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 9/2010

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ÖVERSYN AV BOLAGETS STYRDOKUMENT

Styrelseärende nr 020/2010 ”Översyn av bolagets styrdokument” förelåg.

Styrelsen beslöt

att revidera styrdokument Rutiner för upprättande av styrdokument mm i enlighet med vad föreslås i ärendet och

att anta bilagda förslag till ny Finanspolicy samt Internkontrollplan för 2011

§7 SAMMANTRÄDESDAGAR FÖRSTA KVARTALET 2011

Styrelseärende nr 021/2010 ”Sammanträdesdagar första kvartalet 2011” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa nedanstående sammanträdestider första kvartalet 2011

· Måndagen den 17 januari kl 15

· Onsdagen den 16 mars kl 15

§8 MÅNADSSTATISTIK NOVEMBER 2010

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om förmedlingens marknadsföringsinsatser gällande nyproduktion i Sigtuna.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Ordföranden Tord Bergstedt (m) ställde en fråga om funktionaliteten i talsvar. Per Anders Hedkvist lovade att så snart som möjligt återkomma med besked.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.

Alla önskade varandra en god jul och ett gott nytt år.