Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2011-01-17

Sammanträde 2011-01-17

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Anmälan av preliminärt årsbokslut, ILS-rapport och personalstatistik 2010

7 Uppföljning av förmedlade försöks- och träningslägenheter 2008

9 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 18 januari.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 10/2010

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ANMÄLAN AV PRELIMINÅRT ÅRSBOKSLUT, ILS-RAPPORT OCH PER- SONALSTATISTIK 2010

Styrelseärende nr 002/2011 ”Anmälan av preliminärt årsbokslut, ILS-rapport och personalstatistik 2010” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda preliminära bokslut per den 31 december 2010,

att godkänna bilagda ILS-rapport för 2010,

att godkänna bilagda personalstatistik för 2010,

att överlämna en rapport om utfallet med bilagda VD-kommentarer till Stockholms Stadshus AB samt inrapportera det preliminära bokslutet i koncernens gemensamma rapporteringssystem Cognos Controller, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat

§7 UPPFÖLJNING AV FÖRMEDLADE FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGENHETER 2008

Styrelseärende nr 001/2011 ”Uppföljning av förmedlade försöks- och träningslägenheter 2008” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen av förmedlade Försöks- och träningslägenheter 2008

§8 ÅRSSTATISTIK 2010

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD hade ingen övrig information att lämna till styrelsen

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD

§12 ÖVRIGA FRÅGOR