Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2011-03-16

Sammanträde 2011-03-16

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Anmälan av revisorernas bokslutsgranskningsrapport 2010 och lekmannarevisorns granskningsrapport

8 Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014

9 Uppföljning av internkontrollen fjärde kvartalet 2010

10 Yttrande över IT-revision av verksamhetssystemet Bostoc

12 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (104 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och ledamoten Sune Gidgård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 22 mars.


§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 1/2011

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ANMÄLAN AV REVISORERNAS BOKSLUTSGRANSKNINGSRAPPORT 2010 OCH LEKMANNAREVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Styrelseärende nr 004/2011 ”Anmälan av revisorernas bokslutsgranskningsrapport 2010 och lekmannarevisorns granskningsrapport” förelåg.

Styrelsen beslöt

att med föreslagna kommentarer lägga rapporterna till handlingarna samt

att om styrelsen för Stockholms Stadshus AB begär återrapportering om vilka åtgärder bolaget vidtagit med anledning av revisorernas syn­punk­ter vid tidigare granskningar översända denna anmälan

§7 ÅRSREDOVISNING 2010

Styrelseärende nr 005/2011 ”Årsredovisning 2010” förelåg.

Styrelsen beslöt

att styrelsen till årsstämman avger bilagda förslag till årsredovisning 2010

§8 FÖRSLAG TILL BUDGET 2010 OCH INRIKTNING FÖR 2013 OCH 2014

Styrelseärende nr 007/2011 ”Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014” förelåg.

Styrelsen beslöt

att styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014,

att uppdra åt VD att avge bilagda VD-kommentar till Stockholms Stadshus AB samt

att förklara detta ärende omedelbart justerat

§9 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN FJÄRDE KVARTALET 2010

Styrelseärende nr 003/2011 ”Uppföljning av internkontrollplanen fjärde kvartalet 2010” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§10 YTTRANDE ÖVER IT-REVISION AV VERKSAMHETSSYSTEMET

BOSTOC

Styrelseärende nr 006/2011 ”Yttrande över IT-revision av verksamhetssystemet Bostoc” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande yttrande och

att överlämna yttrandet till revisionskontoret

§11 MÅNADSSTATISTIK FEBRUARI 2011

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§12 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD informerade om att de första trygghetsboendelägenheterna i kv Väduren är aktuella för förmedling.

VD erinrade styrelsen om skiftesmiddagen onsdagen den 23 mars kl 17.30 på restaurang Pressklubben.

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

Ordföranden Tord Bergstedt (m) tackade den avgående styrelsen för ett mycket gott samarbete under den gångna mandatperioden. Även ledamoten Sune Gidgård (s) framförde ett tack till styrelsen och ordföranden.

Inga ytterligare övriga frågor uppstod