Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2011-03-30

Sammanträde 2011-03-30

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Val av ledamöter till förtursutskottet

7 Utseende av styrelsens sekreterare

11 VD: s information till styrelsen

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Styrelsen informerades om bolagets förtursverksamhet.

§2 JUSTERING

Ordföranden Christina Elffors Sjödin M och vice ordföranden Emma Lindqvist S utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 5 april.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 2/2011

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 VAL AV LEDAMÖTER TILL FÖRTURSUTKOTTET

Styrelseärende nr 008/2011 ”Val av ledamöter till förtursutskottet ” förelåg.

Styrelsen beslöt

att utse Christina Elffors Sjödin M till ordförande i förtursutskottet, Sune Gidgård S till vice ordförande, Gulan Avci FP och Axel Sandin MP till ledamöter i förtursutskottet

samt

att adjungera Marie Antman V

§7 UTSEENDE AV SEKRETERARE

Styrelseärende nr 011/2011 ”Utseende av sekreterare” förelåg.

Styrelsen beslöt

att utse Birgit Jonsson till styrelsens sekreterare

§8 FIRMATECKNING

Styrelseärende nr 012/2011 ”Firmateckning” förelåg.

Styrelsen beslöt

att Stockholms Stads Bostadsförmedling AB:s firma tecknas av styrelsen

eller

två i förening av Christina Elffors Sjödin, Emma Lindqvist och Per Anders Hedkvist

§9 SAMMANTRÄDESTIDER 2011

Styrelseärende nr 009/2011 ”Sammanträdestider 2011” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa nedanstående sammanträdestider 2011

Veckodag

Datum

Klockan

Ärenden

Onsdag

30 mars

16.30

Löpande ärenden , bl a val till förtursutskottet och översyn av styrdokument. Introduktion Förtur

Onsdag

18 maj

16.30

Tertialrapport 1 skall vara inrapporterad till Redovisningsenheten senast den 11 maj.

Introduktion Förmedling

Onsdag

15 juni

16.30

Löpande ärenden. Introduktion Kundtjänst

Onsdag

14 september

16.30

Tertialrapport 2 skall vara inrapporterad till Redovisningsenheten senast den 14 september.

Introduktion S&M, IT och Adm

Onsdag

23 november

16.30

Budget 2012 skall vara inrapporterad till Stadshus AB senast den 16 november

Onsdag

14 december

16.30

Löpande ärenden, bl a översyn av styrdokument. Julbord

§10 ÖVERSYN AV BOLAGETS STYRDOKUMENT

Styrelseärende nr 010/2011 ”Översyn av bolagets styrdokument” förelåg.

Styrelsen beslöt att

revidera följande styrdokument:

 • Arbetsordning för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
 • Kö- och förmedlingsregler
 • Riktlinjer för förtursverksamheten
 • Upphandlingspolicy
 • Konkurrens och valfrihet, aktivitetsplan
 • Attestinstruktion
 • Arbetsmiljöpolicy inkl friskvårdspolicy
 • Informationssäkerhet – policy och regler
 • Utlämnande av allmän handling – policy
 • Regler för elektronisk post
 • Betalkort – användning
 • Upprättande av styrdokument – rutiner
 • Betalkort - användning
 • Tjänsteresor, kurser m m – policy
 • Bisysslor – policy

bibehålla följande av styrelsen fastställda styrdokument oförändrade:

 • Verksamhetsplan 2011
 • Konkurrens och valfrihet, policy
 • Miljöpolicy
 • Finanspolicy
 • Internkontrollplan 2011
 • Jämställdhets- och mångfaldspolicy
 • Jämställdhets- och mångfaldsplan 2009-2011
 • Personalpolicy
 • Representation – policy
 • Mutor och jäv – policy

under 2011 revidera:

 • Skyddade personuppgifter – handläggning
 • Personuppgiftslagen – regler för bostadsförmedlingen
 • Kommunikationspolicy
 • Kommunikationsplan 2011

§11 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

· VD informerade om samtal som förs med en potentiell samarbetspartner.

§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§13 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.