Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2011-06-15

Sammanträde 2011-06-15

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Mötet inleddes med att kundtjänstchefen Anna-Karin Enell informerade om bolagets kundtjänstverksamhet.

§2 JUSTERING

Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) och vice ordföranden Emma Lindqvist (S) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 21 juni.


§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 4/2011

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ENTLEDIGANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH TILLSÄTTNING AV NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelseärende nr 016/2011 ”Entledigande av verkställande direktör och tillsättning av ny verkställande direktör” förelåg.

Styrelsen beslöt

att entlediga Per Anders Hedkvist som verkställande direktör fr o m den 1 juli 2011

att utse Lena Larsson Daag till ny verkställande direktör fr o m den 1 juli 2011

§7 STYRELSESTATISTIK T O M MAJ 2011

Styrelsen beslöt

att lägga styrelsestatistiken till handlingarna

§8 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD hade ingen övrig information att lämna styrelsen.

§9 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor ställdes.