Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2012-02-01

Sammanträde 2012-02-01

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Utseende av styrelsens sekreterare

5 Protokoll från föregående sammanträde

8 Uppföljning av internkontrollplanen fjärde kvartalet 2011

10 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) och tjänstgörande ersättaren Solveig Holmgren (S) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 8 februari.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 UTSEENDE AV STYRELSENS SEKRETERARE

Styrelseärende nr 003/2012 ”Utseende av styrelsens sekreterare” förelåg.

Styrelsen beslöt

att utse Kristin Norrbom till styrelsens sekreterare

§5 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 8/2011

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§6 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§7 PRELIMINÄRT ÅRSBOKSLUT OCH ILS- RAPPORT FÖR 2011

Styrelseärende nr 001/2012 ”Preliminärt årsbokslut och ILS- rapport för 2011” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda preliminära bokslut per den 31 december 2011, samt

att godkänna bilagda ILS- rapport för 2011

§8 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN FJÄRDE KVARTALET 2011

Styrelseärende nr 002/2012 ”Uppföljning av internkontrollplanen fjärde kvartalet 2011” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§9 ÅRSSTATISTIK 2011

Styrelsen beslöt

att lägga årsstatistiken till handlingarna

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD informerade styrelsen om att kommunfullmäktige den 30 januari 2012 har beslutat att fastställa förmedlingsavgiften för studentbostäder till 0 kronor, utifrån styrelsens tidigare beslut. Ändringen träder i kraft 1 februari 2012.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

På fråga från styrelsen angående kostnadsposten ”Marknad” i den preliminära årsredovisningen lovade VD att till nästa styrelsesammanträde återkomma med preciserad information av utfallet gentemot budgeten för 2011.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga övriga frågor.

Slutligen avtackade styrelsen Birgit Jonsson med en blomma för hennes mångåriga insatser som styrelsesekreterare.