Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2012-03-14

Sammanträde 2012-03-14

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Anmälan av externa och interna revisorers granskningsrapporter avseende 2011

8 Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015

9 Skrivelse angående att starta en andrahandsförmedling

10 Skrivelse om möjligheterna att inrätta en webbaserad bytesservice

13 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) och tjänstgörande ersättaren Solveig Holmgren (S) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 20 mars.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 1/2012

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ANMÄLAN AV EXTERNA OCH INTERNA REVISORERS GRANSKNINGSRAPPORTER AVSEENDE 2011

Styrelseärende nr 004/2012 ”Anmälan av externa och interna revisorers granskningsrapporter avseende 2011 förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan av de auktoriserade revisorernas och lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende verksamheten 2011.

§7 ÅRSREDOVISNING 2011

Styrelseärende nr 005/2012 ”Årsredovisning 2011” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda förslag till årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2011

att föreslå bolagets årsstämma att fastställa resultat- och balansräkning och att

disponera vinstmedlen i enlighet med lämnat förslag samt

att förklara ärendet omedelbart justerat

§8 FÖRSLAG TILL BUDGET 2013 OCH INRIKTNING FÖR 2014 OCH 2015

Styrelseärende nr 006/2012 ”Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa föreliggande förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015

§9 SKRIVELSE ANGÅENDE ATT STARTA EN ANDRAHANDSFÖRMEDLING

Styrelseärende nr 007/2012 ”Skrivelse angående att starta en andrahandsförmedling” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets förslag till svar på skrivelse från Emma Lindqvist m.fl. (S), Axel Sandin (MP), Marie Antman (V) angående att starta en andrahandsförmedling

Reservation avgavs av Axel Sandin (MP) med hänvisning till skrivelsen.

§10 SKRIVELSE OM MÖJLIGHETERNA ATT INRÄTTA EN WEBBASERAD BYTESSERVICE

Styrelseärende nr 008/2012 ”Skrivelse om möjligheterna att inrätta en webbaserad bytesservice” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets förslag till svar på skrivelse från Emma Lindqvist m.fl. (S), Axel Sandin (MP), Marie Antman (V) angående möjligheterna att starta en webbaserad bytesservice

§11 ÖVERSYN AV RIKTLINJERNA FÖR FÖRTURSVERKSAMHETEN

Styrelseärende nr 009/2012 ”Översyn av riklinjerna för förtursverksamheten” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna följande reviderade styrdokument;

  • Riktlinjer för förtursverksamheten

§12 STYRELSESTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga styrelsestatistiken till handlingarna

§13 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD hade ingen övrig information att lämna styrelsen.

§14 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD

§15 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.