Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2012-05-23

Sammanträde 2012-05-23

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 01/2012

./.E:1 Svar på remiss av motion om inrättande av kombolägenheter i Stockholm (underremiss från Stockholms Stadshus AB)

6 Tertialrapport 1/2012 (omedelbar justering)

7 Uppföljning av internkontrollen första kvartalet 2012

8 Översyn av bolagets styrdokument avseende kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön respektive internbyteskön

9 Kompletterande ägardirektiv

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) och Emma Lindqvist (S) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 2/2012

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 TERTIALRAPPORT 1/2012 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelseärende nr 010/2012 ”Tertialrapport 1/2012 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 1/2012 med prognos på årsutfall.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN FÖRSTA KVARTALET 2012

Styrelseärende nr 011/2012 ”Uppföljning av internkontrollplanen första kvartalet 2012” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna.

§8 ÖVERSYN AV BOLAGETS STYRDOKUMENT AVSEENDE KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN RESPEKTIVE INTERNBYTESKÖN

Styrelseärende nr 012/2012 ”Översyn av bolagets styrdokument avseende kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön respektive internbyteskön” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna följande reviderade styrdokument med förändringar som nedan framgår;

  • Kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön

-Avsnitt 1.1.7 Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förtydliganden

-Avsnitt 1.2 Ordet ”varit” byts ut till ”är”

-Avsnitt 2.6 Exemplen tas bort

  • Kö- och förmedlingsregler för kunder i internbyteskön

-Avsnitt 2.5 Exemplen tas bort

att beslutet att i Kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön avsnitt 1.1 ändra att det är möjligt att ställa sig i bostadskön från sin 18-årsdag istället för den månad man fyller 18 år träder i tillämpning den 1 juli 2012.

§9 KOMPLETTERANDE ÄGARDIREKTIV

Styrelseärende nr 013/2012 ”Kompletterande ägardirektiv” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan av kompletterande ägardirektiv i form av

- Kommunikationsprogram för Stockholms stad

- Program för kvalitetsutveckling

att i tillämpliga delar gälla för bolaget.

§10 TILLFÖRORDNAD VD

Styrelseärende nr 014/2012 ”Tillförordnad VD” förelåg.

Styrelsen beslöt

att utse Mats Bothén till tillförordnad VD under vecka 27 och 28 samt Ulf Ibsén under vecka 29 år 2012.

§11 STYRELSESTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga styrelsestatistiken till handlingarna.

§12 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD informerade om bolagets skyldighet att ta fram miljöindikatorer utifrån stadens miljöprogram. Bostadsförmedlingens indikatorer består i att öka andelen e-fakturor och att öka andelen visningskallelser via e-post.

Kristin Norrbom informerade om att ett ”paket” med styrdokument går ut till samtliga anställda för att påminna om de viktigaste reglerna. Även styrelsen kommer att få ta del av de dokument som berör styrelsen.

Mats Bothén informerade om Stockholm Bygger och om boutställningen i Annedal där bostadsförmedlingen bidrar med 3 aktiviteter.

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga övriga frågor.

Christina Elffors Sjödin önskade styrelsen samt tjänstemän på bostadsförmedlingen en glad sommar och delade ut en sommarpresent till styrelsens ledamöter och ersättare.

Vid protokollet:

Kristin Norrbom