Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2012-10-01

Sammanträde 2012-10-01

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

a. Styrelsesammanträde 2012-05-23

b. Per capsulam beslut 2012-06-11

5 Anmälningsärenden

./. D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 02/2012

./.D:2 MBL- protokoll nr 01/2012

./. E:1 IT- strategi

6 Tertialrapport 2/2012 (omedelbar justering)

7 Uppföljning av internkontrollen andra kvartalet 2012

8 Översyn av bolagets styrdokument avseende kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön

9 Kompletterande ägardirektiv

10 Val av ersättare till förtursutskottet

12 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) och Emma Lindqvist (S) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 3/2012 samt Per capsulam- beslut 2012-06-11

Styrelsen beslöt

att lägga protokollen till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 TERTIALRAPPORT 2/2012 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelseärende nr 015/2012 ”Tertialrapport 2/2012 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 2/2012 med prognos på årsutfall.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN ANDRA KVARTALET 2012

Styrelseärende nr 016/2012 ”Uppföljning av internkontrollplanen andra kvartalet 2012” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna.

§8 ÖVERSYN AV BOLAGETS STYRDOKUMENT AVSEENDE KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN

Styrelseärende nr 017/2012 ”Översyn av bolagets styrdokument avseende kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna det reviderade styrdokumentet ”Kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön”.

§9 KOMPLETTERANDE ÄGARDIREKTIV

Styrelseärende nr 018/2012 ”Kompletterande ägardirektiv” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan av kompletterande ägardirektiv i form av

- Stockholms stads program för kvinnofrid- mot våld i nära relationer 2012-2014

att i tillämpliga delar gälla för bolaget.

§10 VAL AV ERSÄTTARE TILL FÖRTURSUTSKOTTET

Styrelseärende nr 019/2012 ”Val av ersättare till förtursutskottet” förelåg.

Styrelsen beslöt

att utse Solveig Holmgren (S) till ersättare för Sune Gidgård (S) som vice ordförande i förtursutskottet under tiden 1 december 2012- 28 februari 2013.

§11 STYRELSESTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga styrelsestatistiken till handlingarna.

§12 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD informerade om det nya samarbetet med fastighetsägaren Signalisten i Solna som har beslutat att lämna samtliga lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen från och med årsskiftet.

VD berättade om det preliminära programmet till styrelseseminariet den 24 oktober och att ett mer utförligt program skickas ut inom kort.

VD informerade dessutom om att årets julbord är bokat till den 12 december kl 15.30 på Sjöpaviljongen i Alvik.

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga övriga frågor.