Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2013-03-13

Sammanträde 2013-03-13

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

8 Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

10 VD: s information till styrelsen

12 Övriga frågor

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) och Emma Lindqvist (S) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 02/2013.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inga anmälningsärenden förelåg.

§6 ANMÄLAN AV EXTERNA OCH INTERNA REVISORERS GRANSKNINGSRAPPORTER AVSEENDE 2012

Styrelseärende nr 006/2013 ”Anmälan av externa och interna revisorers granskningsrapporter avseende 2012” förelåg.

Auktoriserade revisorn Jaan Kubja, lekmannarevisor Bengt Lagerstedt samt certifierade kommunalrevisorn Örjan Palmqvist föredrog resultatet av företagen granskning avseende verksamhetsåret 2012.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan av de auktoriserade revisorernas och lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende verksamheten 2012.

§7 ÅRSREDOVISNING 2012

Styrelseärende nr 007/2013 ”Årsredovisning 2012 ” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda förslag till årsredovisning för 2012,

att föreslå bolagets årsstämma att fastställa resultat- och balansräkning och att disponera vinstmedlen i enlighet med lämnat förslag samt

att förklara ärendet omedelbart justerat.

§8 FÖRSLAG TILL BUDGET 2014 OCH INRIKTNING FÖR 2015 OCH 2016

Styrelseärende nr 008/2013 ”Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa föreliggande förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016.

Särskilt uttalande avgavs av Emma Lindqvist m fl (S) och Axel Sandin (MP) enligt nedan.

”Stockholms bostadskö ökar i takt med bostadsbristen. Det är en logisk utveckling. För unga i Stockholm är andrahandsmarknaden den primära bostadsmarknaden, mindre än hälften av stadens unga vuxna under 27 års ålder har eget boende. Då ökar behovet av transparens och trygghet på andrahandsmarknaden.

Samtidigt ser vi år efter år hur Bostadsförmedlingen gör ett resultat som ligger långt över vad som budgeterats för. De pengarna bör användas för att utveckla verksamheten. Från Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser vi mot den bakgrunden att Stockholms bostadsförmedling ska reformeras, för att tillföra fler valmöjligheter för stockholmare i allmänhet och för unga stockholmare i synnerhet. Inför nästa budget anser vi därför att följande förslag bör beaktas.

Bostadsförmedlingen ska införa en ny form av hyreskontrakt, där flera personer kan söka samma kontrakt. En ung stockholmare har kanske inte tillräcklig inkomst för en tvåa, men två unga stockholmare kan ha det. Kombolägenheter skulle kunna sökas av en person som söker dela lägenhet med någon annan köande eller av två eller flera personer som söker dela en lägenhet tillsammans. Varje person i kombolägenheten betalar sin egen hyra och har ett eget kontrakt, men kök, badrum och hall delas. Att dela lägenhet med personer man inte känner från början är kanske en främmande tanke för många äldre stockholmare, men studenter gör det redan ofta genom korridorer och för unga stockholmare som i allt större utsträckning bor inneboende är det också en vanlig boendeform. Kombolägenhet skulle kunna erbjudas av de allmännyttiga bostadsbolagen i första hand, men också av andra hyresvärdar som ser värdet i att möjliggöra för unga och studerande att bo i Stockholm.

Bostadsförmedlingen ska erbjuda en kö för andrahandsuthyrning av bostäder. När mer än hälften av Stockholms unga vuxna under 27 saknar egen bostad är andrahandsmarknaden förstahandsmarknad för en ökad andel av befolkningen. Det är dags att Stockholms stad genom bostadsförmedlingen tar ansvar för att öka transparens och ordning på andrahandsmarknaden genom inrättandet av en ny andrahandskö. ”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 STYRELSESTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga styrelsestatistiken till handlingarna.

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD informerade om

att en sammanfattande redogörelse för verksamheten 2012 ställts samman, och kommer att skickas ut till styrelsen de närmsta dagarna,

att kommunfullmäktige den 4 mars 2013 fattade beslut i frågan om namnändring för bostadsförmedlingen. Nästa instans att fatta beslut är bolagsstämman den 20 mars 2013,

att samtal har inletts med Värmdö kommun om möjligheterna till framtida samarbete kring förmedling av Värmdös kommunala hyresrätter,

att Stockholms stad planerar att avveckla tekniska nämndhuset som verksamhetslokaler om cirka 5-6 år. Bostadsförmedlingen sitter kvar i nuvarande lokaler så länge huset är i bruk, samt slutligen

att skrivelsen om våldsutsatta kvinnor som lämnades vid föregående styrelsemöte tas upp till behandling på nästa styrelsemöte.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Sune Gidgård (S) frågade om kostnaden för namnbytet och fick svaret att det inte innebär någon större kostnad eftersom den mesta av kommunikationen är digital, och att det sker i samband med översyn av våra digitala kanaler. I anslutningen till detta frågade Charlotte Helmersson (M) om namnändringen även innebär en ny grafisk identitet och fick svaret arbete pågår med den grafiska profilen, bland annat i samband med pågående vidareutveckling av hemsidan.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Från Axel Sandin (MP) och Emma Lindqvist m fl (S) lämnades två skrivelser in för beredning; en om rådande bostadssituation och nyproduktion, och en om andrahands-förmedling samt översyn sänkning av köavgiften eller andra kostnadslättnader.