Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2013-05-15

Sammanträde 2013-05-15

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden./. D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 01/2013

./. E:1 Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2013 med aktieägaren i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB hos Stockholms Stadshus AB

./.E:2 Registeruppgift från Bolagsverket

./. E:3 Svar på remiss av motion om våldsutsatta kvinnors möjligheter att få en trygg bostad (underremiss från Stockholms Stadshus AB)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av internkontrollen första kvartalet 2013

8 Skrivelse angående bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad

11 Utseende av styrelsens sekreterare

12 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

14 VD: s information till styrelsen

16 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) och Emma Lindqvist (S) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 03/2013.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§6 TERTIALRAPPORT 1/2013 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelseärende nr 009/2013 ”Tertialrapport1/2013 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 1/2013 med prognos på årsutfall.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN FÖRSTA KVARTALET 2013

Styrelseärende nr 010/2013 ”Uppföljning av internkontrollen första kvartalet 2013 ” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

§8 SKRIVELSE ANGÅENDE BÄTTRE MÖJLIGHETER FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR ATT KOMMA VIDARE OCH FÅ EN TRYGG BOSTAD

Styrelseärende nr 011/2013 ”Skrivelse angående bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets förslag till svar på skrivelse från Marie Antman (V), Axel Sandin (MP) och Emma Lindqvist m fl (S) angående bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad.

§9 SKRIVELSE ANGÅENDE HANTERINGEN AV BOSTADSFÖRMEDLINGENS VINSTER

Styrelseärende nr 012/2013 ”Skrivelse angående hanteringen av bostadsförmedlingens vinster” förelåg.

Styrelsen beslöt

att skrivelsen från Axel Sandin (MP) och Emma Lindqvist m fl (S) angående hanteringen av bostadsförmedlingens vinster anses besvarad med detta utlåtande.

§10 SKRIVELSE ANGÅENDE YTTRANDE ÖVER RÅDANDE BOSTADSSITUATION

Styrelseärende nr 013/2013 ”Skrivelse angående yttrande över rådande bostadssituation” förelåg.

Styrelsen beslöt

att skrivelsen från Axel Sandin (MP) och Emma Lindqvist m fl (S) angående yttrande över rådande bostadssituation anses besvarad med detta utlåtande.

§11 UTSEENDE AV STYRELSENS SEKRETERARE

Styrelseärende nr 014/2013 ”Utseende av styrelsens sekreterare” förelåg.

Styrelsen beslöt

att utse Kristin Norrbom till styrelsens sekreterare.

§12 ÖVERSYN AV ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR VERKSAMHETEN VID BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

Styrelseärende nr 015/2013 ”Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Bostadsförmedlingen i Stockholm AB” förelåg.

Styrelsen beslöt

att Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Bostadsförmedlingen i Stockholm AB fastställs för innevarande verksamhetsår.

§13 STYRELSESTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga styrelsestatistiken till handlingarna.

§14 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

VD informerade om att den planerade sänkningen av förmedlingsavgifter för ungdomslägenheter och lägenheter med ofullständiga kontrakt troligtvis blir framflyttad från 1 juni till 1 juli då kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut i frågan.

VD informerade också om att Stadshus AB kommer att föreslå att sänka bostadsförmedlingens resultatkrav till 0 från och med år 2014.

§15 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§16 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga övriga frågor.