Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2012-10-03

Sammanträde 2012-10-03

Datum
Klockan
09.00
Plats
Styrelserummet Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

7 Datum för styrelsemöten 2013

8 Rapport om marknadsläget september 2012 (hemligt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (60 kb)

§1 Godkännande av föredragningslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan.

§2 Justering av dagens protokoll

att ordförande Christer Mellstrand och vice ordförande Jerker Thorsell utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-06-13

Styrelsen beslöt.

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§4 Val av sekreterare

Styrelsen beslöt

att utse Fredrik Sundqvist till sekreterare för dagens möte samt utse Fredrik Sundqvist till styrelsens sekreterare fram till nästkommande stämma.

§5 Årsprognos och tertialrapport 2/2012

Stockholm Parkering har upprättat prognos för budgetåret 2012 och tertialbokslut 2 2012.

VD redogjorde för innehållet i årsprognosen och tertialrapporten.

Ordförande uttryckte å styrelsens vägnar en stor tillfredsställelse arbetet på bolaget och det ekonomiska utfallet.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

att uppdra åt VD att lämna rapporterna till Stockholm Stadshus AB.

§6 Finansiell månadsrapport augusti 2012

Förelåg månadsrapport för augusti 2012.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§7 Datum för styrelsemöten 2013

Bolagets förslag av datum för styrelsemöten 2013.

Styrelsen beslöt

att fastställa nedanstående datum för styrelsemöten 2013.

1. 6 februari

2. 13 mars

3. 12 juni

4. 2 oktober

5. 6 november

6. 11 december

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Rapport om marknadsläget oktober 2012

Förelåg en rapport upprättad 2012-09-19 om marknadsläget.

VD återgav för innehållet i marknadsrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§9 Anmälan av protokoll från Råd för funktionshindersfrågor

Förelåg upprättade anmälan av protokoll daterat 2012-05-14 och 2012-06-04 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan

§10 VD-rapporter

VD rapporterade

att arbetet efter att företagen Nordisk Bevkningstjänst och deras underleverantör Panaxia har gått i konkurs om vilka åtgärder som vidtagit i det kortsiktiga perspektivet samt hur VD ser på det fortsatta arbetet.

att arbetet med upphandling av övervakningstjänster påbörjas och att styrelsen kommer få ta del av upphandlingsförutsättningarna vid styrelsemötet i november.

att upphandlingen av byggnationen av Stigbergsgaraget har slutförts och att tilldelningsbeslut har fattats till förmån för Veidekke gällande byggentreprenaden.

att Stockholm Parkerings styrelsehandlingar nu finns med på stadens övergripande informationstjänst Insyn.

att Ropstens infartsparkering har fått färre platser till följd av byggnation av ett nytt logistikcentrum samt att justeringar av taxenivån har genomförts.

samt

att styrelsen uttalade sitt stöd för att VD ska prioritera arbetet med att gå in i en tidig fas i exploaterings- och stadsbyggnadsärenden i Stockholm stad.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Avslutande av mötet