Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2012-11-07

Sammanträde 2012-11-07

Datum
Klockan
09.00
Plats
Styrelserummet Palmfeltsvägen 5

1 Val av ordförande för mötet

2 Godkännande av föredragningslistan

3 Justering av styrelsens protokoll

4 Protokoll från sammanträde den 2012-10-03

6 Internkontrollplan för 2013

8 Förutsättningar för upphandlingsunderlag avseende upphandling av parkeringsövervakning (sekretess)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (59 kb)

§1 Val av mötesordförande.

Styrelsen beslöt

att välja Jan Tigerström.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan.

§3 Justering av dagens protokoll

att Jan Tigerström och Monika Lindh utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-10-03

Styrelsen beslöt.

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§5 Budget för 2013 samt förslag till långsiktig strategisk planering

Stockholm Parkering har upprättat en budget för verksamhetsåret 2013.

VD redogjorde för innehållet i budgeten. Stockholm Parkering budgeterar en vinst för 2013 på motsvarande 15,1 mnkr. Investeringsbilagan har två förändringar. På grund av att förutsättningarna gällande Hagastaden och Blasieholmen förändrats ersätts de tidigare tagna inriktningsbesluten med ett utredningsbeslut. Detta innebär att ett nytt inriktningsbeslut kommer att komma upp till styrelsen.

Styrelsen beslöt

att godkänna budget för 2013.

att uppdra åt VD att överlämna dokumenten till Stockholms Stadshus AB

§6 Internkontrollplan

Bolaget har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2013. Internkontroll planen fastställs av VD och skickas för kännedom till styrelsen.

Styrelsen beslöt

att lägga planen till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Finansiell månadsrapport för september 2012

Förelåg månadsrapport för september 2012.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§8 Förutsättningar för upphandlingsunderlag avseende upphandling av parkeringsövervakning. (Sekretess)

Parkeringsövervakningen är en av Stockholm Parkerings nyckelfunktioner. Utföraren har en avgörande betydelse för Stockholm Parkerings verksamhet, intäkter och varumärke.

Förelåg ett förslag till inriktning.

att genomföra upphandlingen med följande inriktning

att uppdra till VD att genomföra upphandlingen

samt

att det bör framgå av anbudsgivarens bil och uniform vilket företag/organisation som utför tjänsten åt Stockholm Parkering.

§9 Anmälan av protokoll från Råd för funktionshindersfrågor

Förelåg upprättade anmälan av protokoll daterat 2012-09-17 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan

§10 VD-rapporter

VD rapporterade

att de personella resurserna inom Stockholm Parkering fokuserar på bytet av ekonomi- och stödsystem.

att en ny affärsplan kommer att presenteras inom kort. VD:s målsättning är att styrelsen kommer fatta beslut om denna nya affärsplan på decembersammanträdet.

att efter en lägre beläggning i september är oktober månads beläggning betydligt starkare.

att Stockholm Parkering finns med som en potentiell och sannolik aktör när staden planerar en cykelparkering vid Odenplan.

att kontinuerliga marknadsinsatser genomförs i de anläggningar och områden där ledig kapacitet finns så som Hamarby Sjöstad, Skarpnäck, Skärholmen och Sankt Eriksplan.

att Stockholm Parkering för samtal med SISAB om att överta parkeringsplatser vid stadens Skolgårdar.

§11 Övriga frågor

VD föreslog att ändra tiden för styrelsemötet i december till 11.30 sant att efter styrelsemötet genomföra fotografering av styrelsen. Efter fotografering erbjuds styrelsen en jultallrik .

VD föreslog att senarelägga novembersammanträdet 2013 en vecka till den 13 november.

Ledamot Lars Fernqvist ställde en fråga om samutnyttjande genom parkeringsköp.

VD redogjorde för principerna gällande samutnyttjande genom parkeringsköp. En presentation kommer att skickas ut till styrelsen för ytterligare förtydligande.

Styrelsen beslut

att ändra tiden för sammanträdet 2012-12-12 till 11.30.

att byta datum från den 6 november 2013 till den 13 november 2013.

Avslutande av mötet