Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2013-02-06

Sammanträde 2013-02-06

Datum
Klockan
09.00
Plats
Bolagets lokaler, styrelserummet Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 2012-12-12

8 Förtydligande av VD:s ställningsfullmakt

10 Marknadsundersökning (dukas)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (63 kb)

§1 Godkännande av föredragningslista.

Ordförande meddelande att ärende nummer 10, Marknadsundersökning utgår.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan med reservation för ärende 10.

§2 Justering av dagens protokoll

att uppdra till ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-12-12

Styrelsen beslöt.

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§4 Bokslut 2012

Stockholm Parkering har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2012.

Årets resultat uppgick till 37,8 mnkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket ska jämföras med budget på 15 mnkr.

Bolaget kommer för verksamhetsåret 2012 att leverera ett koncernbidrag om 38,15 mnkr till Stockholms Stadshus AB.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter

att uppdraga åt VD att lämna rapporterna till Stockholms Stadshus AB.

§5 Jämställdhets- och mångfaldsplan

Ett förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för perioden 2013-2015 har arbetats fram. Planen bygger på gällande lagstiftning, av staden antagna riktlinjer och tidigare erfarenheter på bolaget.

En uppföljning och utvärdering har genomförts av den tidigare jämställdhets- och mångfaldsplanen för åren 2010 till 2012.

En diskussion fördes gällande det mål och den indikatorn som är kopplande till diskriminering och kränkande särbehandling.

Styrelsen beslöt

att anta jämställdhets- och mångfaldsplanen för åren 2013till 2015

samt

att godkänna utvärdering av jämställdhet- och mångfaldsplanen för åren 2010 till 2012.

§6 Finansiell månadsrapport

Förelåg månadsrapport för december 2012.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§7 Uppföljning av internkontrollplanen 2012

Förelåg upprättad uppföljningsrapport av internkontrollplanen för 2012 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att att lägga rapporten till handlingarna

§8 Förtydligande av delegationsordningen

Stockholm Parkering har under hösten 2012 genomfört en genomgripande revidering av de interna styrdokumenten. Ett av de områden som har förtydligats gäller behörigheter och avtal. Ett nytt dokument har upprättats ”Policy för befattningshavares behörighet och rätt att teckna avtal” som reglerar olika medarbetares behörighet att teckna avtal och under vilka förutsättningar.

Avtal som är av principiell karaktär ska alltid föregås av ett styrelsebeslut.

Styrelsen beslöt

att fastställa den reviderade delegationsordningen för attest-, utanordningsrätt, avtal samt direktupphandlings- och tilldelningsbeslut enl. LOU.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Rapport om marknadsläget januari 2013

Förelåg en rapport om marknadsläget i december.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§10 Rapport om genomförd kundundersökning

§11 Anmälan av protokoll från Råd för funktionshindersfrågor

Förelåg upprättade anmälan av protokoll daterat 2012-11-12 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan

§13 VD-rapporter

VD rapporterade

att den upphandling gällande parkeringsövervakning som styrelsen fattade ett inriktningsbeslut om i november har nu slutförts och ett tilldelningsbeslut har fattats. Svensk Bevakningstjänst har lämnat det bästa anbudet med hänsyn tagen till pris och kvalitet, därför har Svensk Bevakningstjänst tilldelats uppdraget.

att arbetet med Stockholm Parkerings nya stöd och ekonomisystem nu under februari går in i en mycket intensiv utvecklingsfas, vilket kommer kräva stora personella resurser. Slutlig leverans är fortsatt 1 april.

att enbart snöröjningen under december månad kostade Stockholm Parkering 2,5mnkr.

att inom kort kommer Stockholm Parkering att gå ut med två upphandlingar som är kopplade till parkeringsautomater. Den ena avser Service och underhåll och den andra gäller tömning, redovisning och uppräkning. Stockholm Parkering har för avsikt att inte ha samma entreprenör av båda uppdragen, detta för att minska sårbarheten.

att Stockholm Parkering har slutit ett avtal gällande parkeringsövervakning med SISAB om parkeringsövervakning vid skolfastigheter. Stockholm Parkering kommer att stå för merkostnaden som uppstår vid telefonparkering. Detta gäller endast vid de besöksparkeringar som har telefonparkering som enda betalningsalternativ.

Ordförande föreslog att styrelsen under hösten ska fördjupa sig i telefonparkering.

Styrelsen beslutade att avsätta tid för att fördjupa sig i förutsättningar med telefonparkering.

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

Avslutande av mötet