Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2013-03-13

Sammanträde 2013-03-13

Datum
Klockan
09.00
Plats
Bolagets lokaler, styrelserummet Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 2013-02-06

8 Kundundersökning - Hyreskunder (hemlig)

10 Redovisning enligt transparensdirektivet (dukas)

12 Ändring av bolagsordning för Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (65 kb)

§1 Godkännande av föredragningslista.

Ordförande meddelande att ett tilläggsärende har dukats, 11B ”Val till råd för Funktionshindersfrågor” samt att ärende 6 och 7 kommer att behandlas före ärende 4.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg för ärende 11B som behandlas efter VD-rapporten.

§2 Justering av dagens protokoll

att uppdra till ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2013-02-06

Styrelsen beslöt.

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§4 Årsredovisning 2012

Stockholm Parkering har upprättat bilagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2012 som styrelsen godkänt den 8 februari 2012.

Externrevisorernas revisionsberättelse och Revisionskontorets granskningsrapport är bilagda årsredovisningen.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att avge årsredovisningen till Bolagsverket.

att uppdra åt VD att överlämna årsredovisningen till Stockholms Stadshus AB.

§5 Budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016

Bolaget har upprättat förslag till budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till budget för 2014 med inriktning 2015-2016.

att uppdra åt VD att överlämna dokumenten till Stockholms Stadshus AB.

§6 Revisionskontorets granskningspromemoria

Revisionskontoret har lämnat en promemoria gällande revisionskontorets genomgång av Stockholm Parkerings verksamhet.

Stadsrevisor Staffan Moberg föredrog rapporten. Stadsrevisorn fann ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktör.

Även lekmannarevisor Stefan Rydberg fanns närvarande för att kunna svara på frågor.

Styrelsen beslöt

att lägga granskningspromemorian till handlingarna.

§7 Externrevisorernas rapport per 2012-12-31

Förelåg upprättad granskningsrapport. Ernst & Young har genomfört en genomgång av bolagets verksamhet avseende 2012. Denna redovisades vid årets revisionsmöte som skedde tisdagen den 5 februari.

Externrevisorn Björn Ohlsson föredrog rapporten. Externrevisionen tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsen beslöt

att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

§8 Kundundersökning – Hyreskunder

VD redogjorde för den kundundersökning som genomförts bland hyreskunderna.

Önskemål framfördes från styrelsen att i ökad utsträckning använda sig av webb- undersökningar.

Styrelsen beslöt

att lägga undersökningen till handlingarna

samt

att ge VD i uppdrag att genomföra en utökad kundundersökning 2013 med en större population som möjliggör en vidare nedbrytning.

§9 Finansiell månadsrapport

Förelåg en rapport om det finansiella läget i januari 2013.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§10 Redovisning enligt transparensdirektivet

Enligt det s.k. Transparensdirektivet omfattas bolaget av denna särskilda redovisning.

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. trädde i kraft den

1 januari år 2006. Lagen ställer vissa krav på redovisning i offentliga företag, genom krav på öppen och separat redovisning. Syftet med lagen är att implementera EU-kommissionens direktiv 80/723/EEG i svensk lag (transparensdirektivet) för att motverka otillbörlig konkurrens.

Lagen omfattar offentliga företag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för företaget. Även ekonomisk eller kommersiell verksamhet som drivs i förvaltningsform kan omfattas av begreppet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB

§11 Anmälan av protokoll från Råd för funktionshindersfrågor

Förelåg upprättade anmälan av protokoll daterat 2012-11-26 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan

§11 B Fyllnadsval till trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag gemensamma råd för funktionshindersfrågor.

Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag och Trafik och renhållningsnämnden har ett gemensamt råd, rådet för funktionshindersfrågor. Till detta råd har utsetts representanter från handikapporganisationerna. Detta val ska enligt kommunfullmäktigebeslut fastställas av respektive styrelse och nämnd.

Styrelsen beslöt

att Trafik och renhållningsnämnden och Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag väljer följande ledamöter till sitt gemensamma råd för funktionshindersfrågor för perioden fram till och med 2014 med omedelbar justering:

Bo Andersson Neurologiska Handikappades Riksförbund

Monicka Zachari HSO

§12 Ändring av bolagsordning för Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag

Med anledning av de genomförda förändringarna i lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2013 har staden gjort en översyn av den för staden gällande standardbolagsordningen i syfte att anpassa den till de nya reglerna.

Motsvarande ändringar har införts i bifogade förslag till ändrad bolagsordning för Stockholms Stads Parkerings AB.

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra till VD att å styrelsens vägnar hemställa till bolagsstämman att

anta bifogat förslag till ändring i bolagsordningen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 VD-rapporter

VD rapporterade

att en dialog har påbörjats med IKEA och IKANO gällande etablering av det framtida varuhuset som skall ligga söder om arenaområdet och ha ca 4000 parkeringsplatser.

att den direktupphandling som genomfördes efter att PANAXIA gått i konkurs med Skandinavisk Mynt Transport (SMT) löper snart ut. Därför pågår just nu två upphandlingar, en av service och reparation av parkeringsautomater samt en av tömning av parkeringsautomater. Stockholm Parkering har valt att utforma upphandlingen där över och underskåp skiljs åt för att minska sårbarheten .

att arbetet med att skylta de parkeringsanläggningar som vi fått uppdrag av SISAB att sköta har påbörjats och beräknas vara klart till hösten. Ett informationsblad har tagits fram av SISAB.

att samtalen med de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm Stad är konstruktiv och förhoppningen är att inom en snar framtid kunna träffa nya avtal.

att Stockholm Parkering har beviljats bygglov för påbyggnad av ytterligare tre bildäck på parkeringshuset i Råcksta.

att Stockholm Parkering har ansökt om markanvisning vid Carlssons skola för byggnation av underjordiskt garage.

att ekonomin för de första två månaderna på året är positiv.

§14 Övriga frågor

En övrig fråga väcktes av styrelsesuppleanten Jill Eriksson gällande kantstensparkering. VD redogjorde för samarbetet med stadens planering kopplats till den av fullmäktige antagna framkomlighetsstrategin.