Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4a Entledigande och förordnande som VD

4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2019

4:a Entledigande och förordnande som VD

5 Finansiell rapport april 2019

6 Översyn av policydokument

7 Fastställande av arbetsordning m m

8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

9 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby

SEKRETESS

10 Slutredovisning av Björnlandet 1

11 Lägesrapport nyproduktion

12 Svar på skrivelse om pausat underhåll