Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-10-14

Sammanträde 2021-10-14

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5 oktober 2021

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 6 oktober 2021

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport september 2021

Beslutsärenden

6 Våga fråga, lyssna och agera!

Dnr: 1.3.2-6080/2021

Förslag till utbildningsnämndens handlingsplan mot våld och förtryck 2021 - 2025

7 Förslag till reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid samt uppdaterade riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor

8 Rapport Språkuppdrag 2021

Dnr: 3.3.3-6269/2021

Samlad rapport för budgetuppdrag om språkutvecklande
arbetssätt och screening

9 Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2022

10 Handlingsplan för klimatanpassning

11 Nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor

Dnr: 1.6.1-3998/2021

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/550

12 Stockholms stads kvalitetsprogram - utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

13 Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021

14 Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad

15 Enkelt tillgänglig information om förskolornas tillgänglighet