Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-06-22

Sammanträde 2021-06-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lisa Lönegård informerar nämnden om aktuellt arbetsmarknadsläge i Tyresö.

2 Riktlinjer för handläggning av försöks-och träningslägenheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Diarienummer 2021/ASN 0007 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna innehåller anvisningar för handläggningen av försöks- och träningslägenheter för personer som av olika orsaker har svårigheter att få en egen bostad och behöver stöd på vägen till eget bostadskontrakt. Riktlinjerna beskriver bland annat under vilka förutsättningar som enskilda kan beviljas bistånd till försöks- eller träningslägenhet samt hur ansvarsfördelningen ser ut inom organisationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-26 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter.pdf
Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter.pdf

3 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0059 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022-2034.pdf

4 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per maj 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

*handlingarna är under utarbetande.

5 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) (extra utskott) 2021-05-26, 2021-06-07.

7 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för juni bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-maj 2021.pdf