Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pedagogiska funktionsprogram
Föredragande: Ulrika Månsson, skolchef och Malin Ljungberg, projektledare och verksamhetsutvecklare.

2 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för förskole- och skolgårdar

Diarienummer 2021/BUN 0062 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom förskoleverksamheten om totalt 1,8 mnkr godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom grundskoleverksamheten om totalt 2,0 mnkr godkänns.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2021 framgår det att en satsning gällande upprustning av förskole- och skolgårdar behövs för att bland annat öka likvärdigheten mellan enheterna.

För år 2021 finns ett investeringsanslag om 5,0 mnkr och förvaltningen har arbetat fram ett förslag utifrån idag kända fakta kring behov att upprusta gårdarna. Förslaget innebär att 5 skolor och 4 förskolor får insatser gjorda på gårdarna.

Bilagor
Investering förskole- och skolgårdar 2021 - tjänsteskrivelse.pdf

3 Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0014 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver barn- och utbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning nämn april 2021.pdf
BUN revidering av delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
BUN revidering av delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

4 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 mars 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport mars BUN.pdf

5 Delrapportering kartläggning av friytor och utemiljö på förskolor och skolor - ordförandeuppdrag

Diarienummer 2020/BUN 0071 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Delrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Genom ett ordförandeuppdrag har barn och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att kartlägga nuvarande friytor och utemiljöer på Tyresös kommunala förskolor och grundskolor samt att ta fram riktlinjer. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid planering, utformning och förvaltning av förskolor och skolor.

Boverket definierar friyta för lek och utevistelse som den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse.

I den här delrapporteringen berörs enbart kartläggningen av friytor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskola och pedagogisk omsorg 2020

Diarienummer 2020/BUN 0148 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten för Årlig kvalitetsdeklaration 2020, fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom en skriftlig kvalitetsdeklaration som huvudmännen för fristående förskola och pedagogisk omsorg lämnat in till kommunen genomfört en tillsyn över att huvudmännen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b § skollagen respektive 25 kap. 10 § skollagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020.pdf
Rapport Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020.pdf
Bilaga 1 Sammanställning årlig kvalitetsdeklaration 2020 Fristående förskola.pdf
Bilaga 2 Sammanställning årlig kvalitetsdeklaration 2020 pedagogisk omsorg.pdf

7 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Redovisning statsbidrag 24 febr. - 30 mars 2021 - tjänsteskrivelse.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf
Statsbidrag 2020 barn- och utbildningsförvaltningen.pdf

8 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Delegationsbeslut Åsa Öfors mars 2021.pdf
Delegationsbeslut Caroline Eriksson mars 2021.pdf
Ordförandebeslut, fjärrundervisning Stimmet förskola.pdf
Ordförandebeslut fortsatt delvis fjärrundervisning.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts mars 2021.pdf
Delegationsbeslut, avsteg från riktlinjerna placeringar, mars-april.pdf
Delegationsbeslut om plats i förskola eller pedagogisk omsorg, lista.pdf
Ordförandebeslut, distansundervisning åk 2 Tyresö skola.pdf
Ordförandebeslut distansundervisning åk 2 Tyresö skola.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.pdf
Kränkande behandling förskola 10 mars - 9 april.pdf
Kränkande behandling skola 10 mars - 9 april.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2021 - tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd april 2021.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Coronaläget
- Utvärdering corona höstterminen
- Stickprovskontroller
- Personalärende
- Fårdala skolas paviljonger

12 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 54.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 56.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan 210311.pdf
Protokoll facklig samverkan 210311.pdf

§38 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pedagogiska funktionsprogram
Föredragande: Ulrika Månsson, skolchef och Malin Ljungberg, projektledare och verksamhetsutvecklare.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§39 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för förskole- och skolgårdar

Diarienummer 2021/BUN 0062 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom förskoleverksamheten om totalt 1,8 mnkr godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom grundskoleverksamheten om totalt 2,0 mnkr godkänns.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2021 framgår det att en satsning gällande upprustning av förskole- och skolgårdar behövs för att bland annat öka likvärdigheten mellan enheterna.

För år 2021 finns ett investeringsanslag om 5,0 mnkr och förvaltningen har arbetat fram ett förslag utifrån idag kända fakta kring behov att upprusta gårdarna. Förslaget innebär att 5 skolor och 4 förskolor får insatser gjorda på gårdarna.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner punkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Investering förskole- och skolgårdar 2021 - tjänsteskrivelse.pdf

§40 Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0014 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver barn- och utbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning nämn april 2021.pdf
Barn- och utbildningsnämndens reviderade delegationsordning.pdf

§41 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 mars 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport mars BUN.pdf

§42 Delrapportering kartläggning av friytor och utemiljö på förskolor och skolor - ordförandeuppdrag

Diarienummer 2020/BUN 0071 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Genom ett ordförandeuppdrag har barn och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att kartlägga nuvarande friytor och utemiljöer på Tyresös kommunala förskolor och grundskolor samt att ta fram riktlinjer. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid planering, utformning och förvaltning av förskolor och skolor.

Boverket definierar friyta för lek och utevistelse som den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse.

I den här delrapporteringen berörs enbart kartläggningen av friytor.

Ordförandeförslag
Ordförande förslår att barn- och utbildningsnämnden noterar delrapporteringen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§43 Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskola och pedagogisk omsorg 2020

Diarienummer 2020/BUN 0148 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten för Årlig kvalitetsdeklaration 2020, fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom en skriftlig kvalitetsdeklaration som huvudmännen för fristående förskola och pedagogisk omsorg lämnat in till kommunen genomfört en tillsyn över att huvudmännen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b § skollagen respektive 25 kap. 10 § skollagen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar rapporten.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020.pdf
Rapport Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020.pdf
Bilaga 1 Sammanställning årlig kvalitetsdeklaration 2020 Fristående förskola.pdf
Bilaga 2 Sammanställning årlig kvalitetsdeklaration 2020 pedagogisk omsorg.pdf

§44 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Redovisning statsbidrag 24 febr. - 30 mars 2021 - tjänsteskrivelse.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf
Statsbidrag 2020 barn- och utbildningsförvaltningen.pdf

§45 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut Åsa Öfors mars 2021.pdf
Delegationsbeslut Caroline Eriksson mars 2021.pdf
Ordförandebeslut, fjärrundervisning Stimmet förskola.pdf
Ordförandebeslut fortsatt delvis fjärrundervisning.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts mars 2021.pdf
Delegationsbeslut, avsteg från riktlinjerna placeringar, mars-april.pdf
Delegationsbeslut om plats i förskola eller pedagogisk omsorg, lista.pdf
Ordförandebeslut, distansundervisning åk 2 Tyresö skola.pdf
Ordförandebeslut distansundervisning åk 2 Tyresö skola.pdf
Delegationsbeslut, avsteg från riktlinjerna fsk.pdf

§46 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.pdf
Kränkande behandling förskola 10 mars - 9 april.pdf
Kränkande behandling skola 10 mars - 9 april.pdf

§47 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2021 - tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd april 2021.pdf

§48 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Coronaläget
- Utvärdering corona höstterminen
- Stickprovskontroller
- Personalärende
- Fårdala skolas paviljonger

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20210427.pdf (132 kb)

§49 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 54.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 56.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan 210311.pdf
Protokoll facklig samverkan 210311.pdf