Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-02-23

Sammanträde 2022-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Patientsäkerhetsberättelse 2021

Diarienummer 2022/BUN 0010 014

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.

Bilagor
Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2021.docx
Patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf

3 2021 års föräldraenkät - förskola och pedagogisk omsorg.

Diarienummer 2022/BUN 0021 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I november 2021 erbjöd Origo Group på förvaltningens uppdrag en enkät till vårdnadshavarna i Tyresös kommunala och fristående förskolor samt till vårdnadshavarna som valt pedagogisk omsorg för sina barn.
Vårdnadshavarna fick möjlighet att svara på drygt 20 påståenden om verksamheten.
Syftet med enkäten är att ta fram underlag till arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskoleenkät.pdf
Kommunresultat -vårdnadshavare samtliga förskolor.pdf
Resultat uppdelat på kommunala och fristående förskolor.pptx
Resultat pojkar och flickor.xlsx
Resultat - vårdnadshavare Pedagogisk omsorg (9).pdf

4 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö

Diarienummer 2021/BUN 0080 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Lokalutredningen skolor i Östra Tyresö godkänns som beskrivning av behovet av utveckling och anpassning av skollokaler på kort och medellång sikt.
2. Inriktningen att följa lokalutredningens alternativ 1:1 med utbyggnad av ny huskropp vid Strandskolan godkänns.
3. Nämnden är positiv till möjligheten till samverkan mellan skola, fritidsgård och folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
4. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att:
a) bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt
anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b) omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den
nya huskroppen enligt förslag i kultur-och fritidsnämnden
5. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en total budget om 400 tkr.

Beskrivning av ärendet
Strandskolan i Östra Tyresö har idag en organisation med fler elever än den maximala kapaciteten i lokalerna. Detta leder till flera risker i arbetsmiljön för elever och personal. Skolans kök med diskutrymme har fått anmärkning från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som måste åtgärdas.

Den långsiktiga befolkningsprognosen pekar mot en stabil befolkning på nuvarande eller till och med något sjunkande nivå den närmaste perioden. Med hänsyn till det pågående förnyelsearbetet i Östra området (Brevik och Raksta) kan en svag ökning väntas från år 2030 och framåt. Om något nybyggnads-projekt genomförs i området kan behovet av skolplatser öka. I övrigt kan en normal generationsväxling förväntas som kan ge ett relativt jämnt behov av skolplatser.

Strandskolans överbeläggning kan inte lösas genom omflyttning av elever till andra befintliga skolor, då alla skolor i princip är fullbelagda idag.

Om en hållbar lösning kan skapas inom relativt kort tid och utan större inverkan på verksamheten, kan skolan fortsätta sin verksamhet i befintliga lokaler fram till dess anpassningarna är genomförda.

Denna utredning föreslår att en ny huskropp i anslutning till Strandskolan byggs. Val av placering bör utgå från snabb genomförandetid och möjligheten att eventuellt etablera fritidsgård och folkbibliotek i byggnaden. Ambitionen är att verksamheterna ska kunna samverka kring såväl verksamhet som lokaler.

Utredningens förslag innebär att en fördjupad förstudie genomförs i syfte att ta fram underlag för beslut om att bygga en ny huskropp samt omdisponera befintlig skola för att behålla Strandskolans nuvarande struktur och organisation, fritidsgårdens behov och om möjligt också folkbibliotekets behov. I förstudien ingår att ta fram en genomförandeplan med tidplan samt budget för genomförandet. Förstudien ska också omfatta hur verksamheterna kan samverka kring lokalerna. Denna del av förstudien kan vara ett separat delprojekt med deltagare från alla berörda verksamheter. Förstudien bör beskriva möjliga alternativ för alla tre behoven, som är realistiskt genomförbara inom rimlig tid.

För det långsiktiga behovet av skolplatser i Östra Tyresö bör en plan för handlingsberedskap tas fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, lokalutredning östra Tyresö.pdf
Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Fördjupad utredning av Strandskolan.pdf
Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Status förskolor.pdf
Utredning ventilation kök.pdf
Viktiga faktorer Östra Tyresö.pdf

5 Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2021

Diarienummer 2022/BUN 0008 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse 2021 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshems mål- och nämndens prioriteringar samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål, prioriteringar och uppdrag för 2021 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts på respektive målområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse 2021 BUN.pdf
Verksamhetsberättelse BUN 2021.pdf

6 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Bilagor
Månadsrapport 2022 januari BUN.docx

7 Anmälningar kränkande behandling 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 jan. - 14 febr. 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 10 jan - 14 feb.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 jan - 14 feb.pdf

8 Pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0011 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tio (10) pågående ärenden.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag.pdf
Pågående uppdrag BUN.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslutslista, ansökningar om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp januari.pdf
Delegationsbeslut, förskola februari 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts februari 2022.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2022.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Coronaläget
- Resultatsammanställning, kort analys
- Skolvalet
- Förskoleplatser

12 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-02-03 § 8.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsen 2022-01-11 § 11.pdf

§13 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om resultat av hälsosamtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

 

§14 Patientsäkerhetsberättelse 2021

Diarienummer 2022/BUN 0010 014 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för år 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf
Patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf

§15 2021 års föräldraenkät - förskola och pedagogisk omsorg.

Diarienummer 2022/BUN 0021 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I november 2021 erbjöd Origo Group på förvaltningens uppdrag en enkät till vårdnadshavarna i Tyresös kommunala och fristående förskolor samt till vårdnadshavarna som valt pedagogisk omsorg för sina barn.

Vårdnadshavarna fick möjlighet att svara på drygt 20 påståenden om verksamheten.

Syftet med enkäten är att ta fram underlag till arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskoleenkät.pdf
Kommunresultat -vårdnadshavare samtliga förskolor.pdf
Resultat uppdelat på kommunala och fristående förskolor.pdf
Resultat - vårdnadshavare Pedagogisk omsorg (9).pdf
Resultat pojkar och flickor.pdf

§16 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö

Diarienummer 2021/BUN 0080 41 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Lokalutredningen skolor i Östra Tyresö godkänns som beskrivning av behovet av utveckling och anpassning av skollokaler på kort och medellång sikt.
2. Inriktningen att följa lokalutredningens alternativ 1:1 med utbyggnad av ny huskropp vid Strandskolan godkänns.
3. Nämnden är positiv till möjligheten till samverkan mellan skola, fritidsgård och folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
4.
Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att:
    a) bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt
        anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan
        bibehållas i Strandskolan.
    b) omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i
         den nya huskroppen enligt förslag i kultur-och fritidsnämnden.
5. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en total budget om 400 tkr.

Beskrivning av ärendet
Strandskolan i Östra Tyresö har idag en organisation med fler elever än den maximala kapaciteten i lokalerna. Detta leder till flera risker i arbetsmiljön för elever och personal. Skolans kök med diskutrymme har fått anmärkning från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som måste åtgärdas.

Den långsiktiga befolkningsprognosen pekar mot en stabil befolkning på nuvarande eller till och med något sjunkande nivå den närmaste perioden. Med hänsyn till det pågående förnyelsearbetet i Östra området (Brevik och Raksta) kan en svag ökning väntas från år 2030 och framåt.  Om något nybyggnads-projekt genomförs i området kan behovet av skolplatser öka. I övrigt kan en normal generationsväxling förväntas som kan ge ett relativt jämnt behov av skolplatser.

Strandskolans överbeläggning kan inte lösas genom omflyttning av elever till andra befintliga skolor, då alla skolor i princip är fullbelagda idag.

Om en hållbar lösning kan skapas inom relativt kort tid och utan större inverkan på verksamheten, kan skolan fortsätta sin verksamhet i befintliga lokaler fram till dess anpassningarna är genomförda.

Denna utredning föreslår att en ny huskropp i anslutning till Strandskolan byggs. Val av placering bör utgå från snabb genomförandetid och möjligheten att eventuellt etablera fritidsgård och folkbibliotek i byggnaden. Ambitionen är att verksamheterna ska kunna samverka kring såväl verksamhet som lokaler.

Utredningens förslag innebär att en fördjupad förstudie genomförs i syfte att ta fram underlag för beslut om att bygga en ny huskropp samt omdisponera befintlig skola för att behålla Strandskolans nuvarande struktur och organisation, fritidsgårdens behov och om möjligt också folkbibliotekets behov. I förstudien ingår att ta fram en genomförandeplan med tidplan samt budget för genomförandet. Förstudien ska också omfatta hur verksamheterna kan samverka kring lokalerna. Denna del av förstudien kan vara ett separat delprojekt med deltagare från alla berörda verksamheter. Förstudien bör beskriva möjliga alternativ för alla tre behoven, som är realistiskt genomförbara inom rimlig tid.

För det långsiktiga behovet av skolplatser i Östra Tyresö bör en plan för handlingsberedskap tas fram.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden att:
1. Lokalutredningen skolor i Östra Tyresö godkänns som beskrivning av behovet av utveckling och anpassning av skollokaler på kort och medellång sikt.
2. Inriktningen att följa lokalutredningens alternativ 1:1 med utbyggnad av ny huskropp vid Strandskolan godkänns.
3. Nämnden är positiv till möjligheten till samverkan mellan skola, fritidsgård och folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att:
4. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att:
    a) bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt
        anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan
        bibehållas i Strandskolan.
    b) omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i
        den nya huskroppen enligt förslag i kultur-och fritidsnämnden.
5. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en total budget om 400 tkr.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, lokalutredning östra Tyresö.pdf
Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Fördjupad utredning av Strandskolan.pdf
Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Status förskolor.pdf
Utredning ventilation kök.pdf
Viktiga faktorer Östra Tyresö.pdf

§17 Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2021

Diarienummer 2022/BUN 0008 010 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse 2021 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshems mål- och nämndens prioriteringar samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Klara Watmani (S), för den socialdemokratiska gruppens räkning, Martin Skjöldebrand (L) och Anja Eklund (MP) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål, prioriteringar och uppdrag för 2021 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts på respektive målområde.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshems mål- och nämndens prioriteringar samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse 2021 BUN.pdf
Verksamhetsberättelse BUN 2021.pdf

§18 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport 2022 januari BUN.pdf

§19 Anmälningar kränkande behandling 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 jan. - 14 febr. 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 10 jan - 14 feb.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 jan - 14 feb.pdf

§20 Pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0011 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tio (10) pågående ärenden.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag.pdf
Pågående uppdrag BUN.pdf

§21 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslutslista, ansökningar om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp januari.pdf
Delegationsbeslut, förskola februari 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts februari 2022.pdf

§22 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2022.pdf

§23 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Coronaläget
- Resultatsammanställning, kort analys
- Skolvalet
- Förskoleplatser

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§24 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-02-03 § 8.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsen 2022-01-11 § 11.pdf

§25 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för lärmiljö

Diarienummer 2021/BUN 0099 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 6,0 mnkr godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom grundskoleverksamheten om totalt 14,0 mnkr godkänns.

Beskrivning av ärendet
Lärmiljösatsningen görs för att säkerställa att bra förutsättningar ska finnas för att alla Tyresös barn och elever ska ges förutsättningar att känna sig trygga i verksamheten, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro. Satsningen ska bidra till att investera i den fysiska arbetsmiljön, öka tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag för satsningen 2022 är att genomföra bättre belysning, målning av väggar, byte av golvmattor, toaletter, innerdörrar, ytterdörrar, personalrum och vissa snickerier. Detta görs för att skapa en tilltalande miljö för lärande och en ökad likvärdighet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 6,0 mnkr och inom grundskoleverksamheten 14,0 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 6,0 mnkr.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom grundskoleverksamheten om totalt 14,0 mnkr.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om Lärmiljö 2022 BUN.pdf