Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-08-31

Sammanträde 2022-08-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Månadsrapport juni och juli 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 juli 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport BUN juni-juli 2022.pdf

3 Anläggnings- och lokalbehovsanalys barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2022

Diarienummer 2022/BUN 0063 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande anläggnings- och lokalförsörjningsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, lokalbehovsanalys BUNs verksamhetsområde 2022.pdf
Lokalbehovsanalys barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 2022.pdf

4 Behov av fler skolplatser i Trollbäcken

Diarienummer 2022/BUN 0072 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Behovsanalysen godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden för förslag till beslut till kommunstyrelsen
2. Uppdra till kommundirektören att genomföra en förstudie för att skapa nya platser för att tillgodose platsbehovet i Trollbäcken.
3. Förstudien finansieras med 500 tkr ur medelsreserven.

Beskrivning av ärendet
Enligt befolkningsprognosen som togs fram under våren 2022 framgår det att antal elever i grundskoleålder kommer att öka med cirka 375 elever fram till och med år 2035. Av ökningen är det 300 elever som avser åldern i grundskolans årskurs F-6.
Idag finns ingen överkapacitet i området då det gäller antal platser i grundskolans årskurser F-6. På Hanvikens skola finns idag två tillfälliga paviljonger placerade med plats för cirka 100 elever för årskurs F-6.
En förstudie behöver genomföras för att säkerställa platstillgången av grundskoleplatser i området. En plan behöver tas fram för hur området kan utökas med cirka 400 platser för årskurs F-6.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, fler skolplatser i Trollbäcken.pdf
Behovsanalys gällande fler skolplatser i Trollbäcken.pdf

5 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2022/BUN 0069 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen samt upphandlingsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning 2022.pdf
Revidering BUN delegationsordning augusti 2022.pdf
Bilaga 3 BUN Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt P rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2022.pdf

7 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag augusti 2022.pdf

8 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 8 juni - 14 augusti 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 8 juni - 14 augusti.pdf
Kränkande behandling grundskola 8 juni - 14 augusti.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Ansökningar om verksamhetsstöd grundskola juli 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola augusti 202.pdf
Skolskjuts augusti 2022.pdf
Delegationsbeslut om mottagande i särskolan juni 2022.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

- Sommaren 2022
- Ukrainaläget
- Placeringar förskola och grundskola
- Information från verksamheterna

11 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 108.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 109.pdf

§87 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation och information från Caroline Edström, ny säkerhetssamordnare för barn- och utbildningsförvaltningen och konsult Joakim Söderberg, dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§87_prot_20220831.pdf (192 kb)

§88 Månadsrapport juni och juli 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 juli 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport BUN juni-juli 2022.pdf

§89 Anläggnings- och lokalbehovsanalys barn- och utbildningsnämndens

Diarienummer 2022/BUN 0063 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Jeanette Hellmark (M) deltar inte i beslutet.
Katharina Rath (C) deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande anläggnings- och lokalförsörjningsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, lokalbehovsanalys BUNs verksamhetsområde 2022.pdf
Lokalbehovsanalys barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 2022.pdf

§90 Behov av fler skolplatser i Trollbäcken

Diarienummer 2022/BUN 0072 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Behovsanalysen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen
2. Uppdra till kommundirektören att genomföra en förstudie för att skapa nya platser för att tillgodose platsbehovet i Trollbäcken.
3. Förstudien finansieras med 500 tkr ur medelsreserven.

Beskrivning av ärendet
Enligt befolkningsprognosen som togs fram under våren 2022 framgår det att antal elever i grundskoleålder kommer att öka med cirka 375 elever fram till och med år 2035. Av ökningen är det 300 elever som avser åldern i grundskolans årskurs F-6.

Idag finns ingen överkapacitet i området då det gäller antal platser i grundskolans årskurser F-6. På Hanvikens skola finns idag två tillfälliga paviljonger placerade med plats för cirka 100 elever för årskurs F-6.

En förstudie behöver genomföras för att säkerställa platstillgången av grundskoleplatser i området. En plan behöver tas fram för hur området kan utökas med cirka 400 platser för årskurs F-6.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att:
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att:
2. Uppdra till kommundirektören att genomföra en förstudie för att skapa nya platser för att tillgodose platsbehovet i Trollbäcken.
3. Förstudien finansieras med 500 tkr ur medelsreserven.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, fler skolplatser i Trollbäcken.pdf
Behovsanalys gällande fler skolplatser i Trollbäcken.pdf

§91 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2022/BUN 0069 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen samt upphandlingsområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning BUN 2022.pdf
Reviderad delegationsordning BUN augusti 2022.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt P rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

§92 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2022.docx

§93 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag augusti 2022.pdf

§94 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 8 juni - 14 augusti 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 8 juni - 14 augusti.pdf
Kränkande behandling grundskola 8 juni - 14 augusti.pdf

§95 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Ansökningar om verksamhetsstöd grundskola juli 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola augusti 202.pdf
Skolskjuts augusti 2022.pdf
Delegationsbeslut om mottagande i särskolan juni 2022.pdf

§96 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Sommaren 2022
- Ukrainaläget
- Placeringar förskola och grundskola
- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Beslut/Protokollsutdrag
§96_prot_20220831.pdf (216 kb)

§97 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 108.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 109.pdf