Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-10-26

Sammanträde 2022-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av Linda Mattsson, barn- och elevhälsan.
Barn- och utbildningsnämnden informeras om Nyboda skolas utvecklingsresa. Föredragande Magnus Prior, rektor.

2 Information om ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Montessoriförskolan Klinten ek.för.

Diarienummer 2022/BUN 0055 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under april-september 2022 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Montessoriförskolan Klinten ek. för. som bedriver Montessoriförskolan Klinten och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen fortsatt finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ägar- och ledningsprövning vid förändring Förskolan Klinten.pdf

3 Lärstudio med behandling

Diarienummer 2019/BUN 0215

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Projektet Pusselbiten, lärstudio med behandling, avslutas och övergår till ordinarie verksamhet.
2. Lokal för Pusselbiten utreds vidare med utgångspunkten att samlokalisera Pusselbiten med en ordinarie lärstudio med behandling.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fick i maj 2019 i uppdrag av respektive nämnd att i samverkan driva en resursskola med behandling som projekt under tre år. Efter två år skulle projektet utvärderas, och beslut om övergång till ordinarie verksamhet skulle fattas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Pusselbiten lärstudio med behandling.pdf

4 Antagande av riktlinje för bild, film och ljudupptagning för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Diarienummer 2022/BUN 0080 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Förslag till riktlinje för bild, film och ljudupptagning för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sett ett behov av att en gemensam riktlinje avseende bild, film och ljudupptagningar för barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter tas fram. Syftet med en sådan gemensam riktlinje är att säkerställa att all personal, oavsett verksamhet, känner till hur barn och elever får fotograferas och filmas i verksamheterna samt hur ljudupptagningar med barn och elever i verksamheterna får ske. Det är av största vikt att barns och elevers personuppgifter behandlas i enlighet med gällande rätt samt att det sker på ett likvärdigt sätt i alla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, antagande av riktlinje bild, film och ljud BUN sep 2022.pdf
Riktlinje för bild, film, ljud BUN.pdf

5 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/BUN 0031 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
- Motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.

Ordförandeförslag
Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla förslaget.
Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och nämner flera positiva aspekter samt delar som behöver utredas närmare.
I motionen föreslås att inledningsvis erbjuda skollunch till självkostnadspris på någon eller några skolor. Kommunala pensionärsrådet har yttrat sig och ser positivt på motionsförslaget utifrån ett folkhälsoperspektiv då förbättrad pensionärshälsa kan vara en potentiell följd. Detta är även något barn- och utbildningsförvaltningen tar upp i sitt yttrande.
Förslaget är att, vid ett bifall, utreda förslaget närmare och erbjuda skollunch för pensionärer på en skola för att sedan utvärdera. Försöket ska ske på en skola där det utrymmesmässigt bedöms möjligt och att ett permanentande förutsätter att det finns utrymme.
Mot bakgrund av detta föreslår ordförande nämnden att bifalla förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på motion om pensionärslunch.pdf
Ordförandeförslag till beslut skolluncher.pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf
Bilaga KPRs yttrande Skolmåltider.pdf

6 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport BUN september 2022.pdf

7 Förutsättningar för skolbibliotek - nämnduppdrag

Diarienummer 2020/BUN 0136 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Redovisning av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2020 lade barn- och utbildningsförvaltningen fram utredningen Förutsättningar för skolbibliotek i Tyresö kommun. Rapporten gör en genomlysning av skolbibliotekens roll och funktion på kommunens skolor och pekar på funktionalitet, utmaningar och framgångsfaktorer. Rapporten ringar in ett antal brister som utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta mot.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, förutsättningar för skolbibliotek - nämnduppdrag.pdf

8 Rapportering om problematisk frånvaro

Diarienummer 2022/BUN 0061 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras löpande till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Muntlig information till nämnden.

9 Sammanträdesplan barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2022/BUN 0065 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på onsdagar klockan 18.00.
Förslag på sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2023:
25 januari
22 februari
22 mars
26 mars
24 maj
14 juni reservdag
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
13 december

10 Byte av sammanträdesdatum i barn- och utbildningsnämnden i december 2022

Diarienummer 2021/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december ändras från den 14 december till den 7 december 2022.

Beskrivning av ärendet
I sammanträdesplanen för 2022 ska barn- och utbildningsnämnden sammanträda den 14 december. Den uppdaterade prislistan för 2023 måste vara kommunicerad och klar den 15 december. Förslaget är att barn- och utbildningsnämnden ändrar sammanträdesdatum från den 14 december till 7 december.

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2022.pdf

12 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag BUN sept. 2022.pdf

13 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 7 september - 4 oktober 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 7 september - 4 oktober.pdf
Kränkande behandling grundskola 7 september - 4 oktober.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, förvaltningschef september 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts oktober 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola oktober 2022.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om tilläggsbelopp grundskola september 2022.pdf
Delegationsbeslut förvaltningschef BUN.pdf

15 Pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0011 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande fem (5) pågående uppdrag.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående uppdrag oktober 2022.pdf
Pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden oktober 2022.pdf

16 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Information från verksamheterna
- Tyresö för lärande
- IFOUS
- Samverkan rektorer
- Kumlas renovering, tidsplan

17 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 220915 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220505 VO 1 och 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220818 VO 1 och 2.pdf

§108 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om Nyboda skolas utvecklingsresa. Föredragande Magnus Prior, rektor och Ida Andersson, biträdande rektor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§108_prot_20221026.pdf (111 kb)

§109 Information om ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i

Diarienummer 2022/BUN 0055 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under april-september 2022 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Montessoriförskolan Klinten ek. för. som bedriver Montessoriförskolan Klinten och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen fortsatt finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ägar- och ledningsprövning vid förändring Förskolan Klinten.pdf

§110 Lärstudio med behandling

Diarienummer 2019/BUN 0215

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Projektet Pusselbiten, lärstudio med behandling, avslutas och övergår till ordinarie verksamhet.
2. Lokal för Pusselbiten utreds vidare med utgångspunkten att samlokalisera Pusselbiten med en ordinarie lärstudio med behandling.

Bskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fick i maj 2019 i uppdrag av respektive nämnd att i samverkan driva en resursskola med behandling som projekt under tre år. Efter två år skulle projektet utvärderas, och beslut om övergång till ordinarie verksamhet skulle fattas.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att:
1. Projektet Pusselbiten, lärstudio med behandling, avslutas och övergår till ordinarie verksamhet.
2. Lokal för Pusselbiten utreds vidare med utgångspunkten att samlokalisera Pusselbiten med en ordinarie lärstudio med behandling.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Pusselbiten lärstudio med behandling.pdf

§111 Antagande av riktlinje för bild, film och ljudupptagning för barn- och

Diarienummer 2022/BUN 0080 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till riktlinje för bild, film och ljudupptagning för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter antas.

Bskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sett ett behov av att en gemensam riktlinje avseende bild, film och ljudupptagningar för barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter tas fram. Syftet med en sådan gemensam riktlinje är att säkerställa att all personal, oavsett verksamhet, känner till hur barn och elever får fotograferas och filmas i verksamheterna samt hur ljudupptagningar med barn och elever i verksamheterna får ske. Det är av största vikt att barns och elevers personuppgifter behandlas i enlighet med gällande rätt samt att det sker på ett likvärdigt sätt i alla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar förslag till riktlinje för bild, film och ljudupptagning för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, antagande av riktlinje bild, film och ljud BUN sep 2022.pdf
Riktlinje för bild, film, ljud BUN.pdf

§112 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/BUN 0031 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Bskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.

Ordförandeförslag
Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla förslaget.

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och nämner flera positiva aspekter samt delar som behöver utredas närmare.

I motionen föreslås att inledningsvis erbjuda skollunch till självkostnadspris på någon eller några skolor. Kommunala pensionärsrådet har yttrat sig och ser positivt på motionsförslaget utifrån ett folkhälsoperspektiv då förbättrad pensionärshälsa kan vara en potentiell följd. Detta är även något barn- och utbildningsförvaltningen tar upp i sitt yttrande.

Förslaget är att, vid ett bifall, utreda förslaget närmare och erbjuda skollunch för pensionärer på en skola för att sedan utvärdera. Försöket ska ske på en skola där det utrymmesmässigt bedöms möjligt och att ett permanentande förutsätter att det finns utrymme.

Mot bakgrund av detta föreslår ordförande nämnden att bifalla förslaget.

Yrkanden
Jeanette Hellmark (M), Åsa de Mander (L), Katharina Rath (C) och Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller motionen, enligt ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår motionen, enligt yrkanden från Jeanette Hellmark (M), Åsa de Mander (L), Katharina Rath (C) och Bjarne Vifell (SD).
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden avslagit motionen.

Protokollsanteckning
Pedro Nygren (V), hade om han hade haft rösträtt, yrkat bifall till motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på motion om pensionärslunch.pdf
Ordförandeförslag till beslut skolluncher.pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf
Bilaga KPRs yttrande Skolmåltider.pdf

§113 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport BUN september 2022.pdf

§114 Förutsättningar för skolbibliotek - nämnduppdrag

Diarienummer 2020/BUN 0136 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisning av uppdraget godkänns.

Bskrivning av ärendet
I oktober 2020 lade Barn- och utbildningsförvaltningen fram utredningen Förutsättningar för skolbibliotek i Tyresö kommun. Rapporten gör en genomlysning av skolbibliotekens roll och funktion på kommunens skolor och pekar på funktionalitet, utmaningar och framgångsfaktorer. Rapporten ringar in ett antal brister som utbildningsnämnden ger Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta mot.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, skolbibliotekens förutsättningar - nämnduppdrag.pdf

§115 Rapportering om problematisk frånvaro

Diarienummer 2022/BUN 0061 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras löpande till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Muntlig information till nämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§115_prot_20221026.pdf (112 kb)

§116 Sammanträdesplan barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2022/BUN 0065 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Bskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på onsdagar klockan 18.00. 

Förslag på sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2023:

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
14 juni reservdag
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
13 december

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2023, enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§116_prot_20221026.pdf (135 kb)

§117 Byte av sammanträdesdatum i barn- och utbildningsnämnden i december 2022

Diarienummer 2021/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december ändras från den 14 december till den 7 december 2022.

Bskrivning av ärendet
I sammanträdesplanen för 2022 ska barn- och utbildningsnämnden sammanträda den 14 december. Den uppdaterade prislistan för 2023 måste vara kommunicerad och klar den 15 december. Förslaget är att barn- och utbildningsnämnden ändrar sammanträdesdatum från den 14 december till 7 december. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ändrar datumet för barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december från den 14 december till den 7 december 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§117_prot_20221026.pdf (111 kb)

§118 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Bskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2022.pdf

§119 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag BUN sept. 2022.pdf

§120 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 7 september - 4 oktober 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 7 september - 4 oktober.pdf
Kränkande behandling  grundskola 7 september - 4 oktober.pdf

§121 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut, förvaltningschef september 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts oktober 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola oktober 2022.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om tilläggsbelopp grundskola september 2022.pdf
Delegationsbeslut förvaltningschef BUN.pdf

§122 Pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0011 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande fem (5) pågående uppdrag.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående uppdrag oktober 2022.pdf
Pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden oktober 2022.pdf

§123 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Information från verksamheterna
. Tyresö för lärande
. IFOUS
. Samverkan rektorer
. Kumlas renovering, tidsplan

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§123_prot_20221026.pdf (135 kb)

§124 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Bskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 220915 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220505 VO 1 och 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220818 VO 1 och 2.pdf