Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Jonas Hedh informerar om verksamheten och redovisar statistik för föregående månad.

2 Namnsättning av huvudcykelstråk

Diarienummer BNS2017 511.246

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Huvudcykelstråket utmed Njupkärrsvägen namnges Njupkärrsstråket.
2. Huvudcykelstråket utmed Myggdalsvägen namnges Myggdalsstråket.
3. Huvudcykelstråk utmed Skogsängsvägen namnges Skogsängsstråket.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå namn för kommunens huvudcykelstråk. För att genomföra uppgiften har kommunstyrelseförvaltningen först behövt kategorisera vad som ska betraktas som huvudcykelväg respektive inte, för att skapa överenstämmelse med nationella standarder. Cykelvägarna som löper längs Njupkärrsvägen, Myggdalsvägen och Skogsängsvägen har bedömts uppfylla kriterierna för att i dagsläget kunna klassas som huvudcykelväg.
Cykelvägarna föreslås få namn efter vägarna de löper utmed och ges namnen Njupkärrsstråket, Myggdalsstråket och Skogsängsstråket. Detta då cykelvägarna följer hela vägarnas sträckning och vägarna bedöms vara välkända av Tyresöborna. En namnsättning efter vägarnas slutdestination bedöms vara mindre lämplig och bedöms ge sämre orienterbarhet. Det sistnämnda alternativet försvårar även för framtida namnsättning när andra sträckningar i framtiden når upp till huvudcykelstandard. Namnen kommer att läggas in i IsyRoad som är det officiella kartsystemet över hela Sveriges vägnät och det system som nyttjas av myndigheter.

3 Plan för tillsyn enligt plan- och bygglagen

Diarienummer BNS-2021-202

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Byggnadsnämnden antar planen för tillsyn enligt plan- och bygglagen i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Beslutet gäller med omedelbar verkan och tills vidare.
3. Beslutet ska följas upp under 2022. Bygglovschefen ansvarar för uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska säkerställa att lagens krav följs. I tillsynen ingår att se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav, att se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser sköts så att olägenheter och olycksrisker undviks och att säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och följer gällande regler. En tillsynsmyndighet ska enligt plan- och byggförordningen regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet. För att göra detta och för att kunna planera tillsynsarbetet föreslår förvaltningen antagandet av en tillsynsplan. Den föreslagna tillsynsplanen innehåller en planering med mål och aktiviteter för det kommande året och en längre för den kommande mandatperioden.

4 Nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintliga byggnader

Diarienummer BNS-2020-663
Kopparen 3

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov för nybyggnad av industribyggnad ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov för rivning av befintliga byggnader ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Patric Eriksson som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, behörighetsnivå K, certifieringsnummer SC1487-16.
4. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 56 212 kronor
Summa avgifter: 56 212 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan innefattar nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintliga byggnader på fastigheten.

5 Byggsanktionsavgift

Diarienummer BNS-2017-322
X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs X och X solidariskt byggsanktionsavgifter om 6664 kronor för att den lovpliktiga åtgärden uppförande av plank har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
2. Byggsanktionsavgift: 6664 kronor (faktureras separat).

Beskrivning av ärendet
Grannarna hörde 2017 av sig till bygglovenheten om att ett plank byggts på fastigheten. Ett tillsynsärende startades och därefter inkom det en bygglovsansökan för åtgärden. Bygglovsansökan har tagits över av den nya fastighetsägaren. Eftersom planket kräver bygglov och rättelse inte har skett ska en byggsanktionsavgift på 6664 kronor tas ut av de tidigare fastighetsägarna.

6 Byggsanktionsavgift

Diarienummer BNS-2019-725
X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X och X solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 800 kronor för att den lovpliktiga åtgärden trädfällning har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
2. Byggsanktionsavgift: 23 800 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ärendet gäller trädfällning på ett område som omfattas av utökad lovplikt. Utredningen visar att det är grannen som har tagit ner träden, därför riktas byggsanktionsavgift mot fastighetsägarna av granntomten.

Ordförandeutlåtande
Ärendet gäller trädfällning på ett område som omfattas av utökad lovplikt. Genom eget medgivande visas ostridigt att grannen har tagit ner två av träden, varvid byggsanktionsavgiften för dessa riktas mot fastighetsägarna på granntomten. Utredning har gjorts för alla nedtagna träd av viss storlek i området med utökad lovplikt. Övriga träd som skulle medföra byggsanktionsavgift kan dock inte med full säkerhet anses ha tagits ner av grannen då ord står mot ord. Därmed påförs inte grannen avgift för de träden.

Förslag till beslut:
- Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X och X solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 800 kronor för att den lovpliktiga åtgärden trädfällning har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

Byggsanktionsavgift: 23 800 kronor (faktureras separat)

7 Dispens ifrån strandskyddsbestämmelserna

Diarienummer BNS-2020-697
X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för tillbyggnad av huvudbyggnad (21,6 m2.) , flytt av komplementbyggnad (15 m2.), nybyggnad av komplementbyggnad (39,6 m2.).
2. Ny tomtplatsbestämning redovisas på bifogad karta med stöd av 7 kap. 18 f §.
3. Uppväxta lövträd och tallar får ej fällas.
4. Avgift:
Strandskyddsdispens: 13 222 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom strandskyddsdispens inkom den 26 november 2020. Fastigheten ligger ner mot Breviksvägen - Breviksmaren utanför detaljplanelagt område. Strandskydd råder på platsen. Byggnadsnämnden bedömer att marken invid byggnaderna, inom tomtplatsavgränsningen, redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att saknar betydelse för strandskyddets syfte och därför kan strandskyddsdispensen beviljas för tillbyggnad av huvudbyggnad och uppförande/flytt av komplementbyggnader.

8 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under mars 2021 redovisas i bifogad bilaga.

9 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§18 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Jonas Hedh informerar om verksamheten och redovisar statistik för föregående månad.

§19 Namnsättning av huvudcykelstråk

Diarienummer BNS2017 511.246

Byggnadsnämndens beslut
1. Huvudcykelstråket utmed Njupkärrsvägen namnges Njupkärrsstråket.
2. Huvudcykelstråket utmed Myggdalsvägen namnges Myggdalsstråket.
3. Huvudcykelstråk utmed Skogsängsvägen namnges Skogsängsstråket.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå namn för kommunens huvudcykelstråk. För att genomföra uppgiften har kommunstyrelseförvaltningen först behövt kategorisera vad som ska betraktas som huvudcykelväg respektive inte, för att skapa överenstämmelse med nationella standarder. Cykelvägarna som löper längs Njupkärrsvägen, Myggdalsvägen och Skogsängsvägen har bedömts uppfylla kriterierna för att i dagsläget kunna klassas som huvudcykelväg. Cykelvägarna föreslås få namn efter vägarna de löper utmed och ges namnen Njupkärrsstråket, Myggdalsstråket och Skogsängsstråket. Detta då cykelvägarna följer hela vägarnas sträckning och vägarna bedöms vara välkända av Tyresöborna. En namnsättning efter vägarnas slutdestination bedöms vara mindre lämplig och bedöms ge sämre orienterbarhet. Det sistnämnda alternativet försvårar även för framtida namnsättning när andra sträckningar i framtiden når upp till huvudcykelstandard. Namnen kommer att läggas in i IsyRoad som är det officiella kartsystemet över hela Sveriges vägnät och det system som nyttjas av myndigheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Huvudcykelstråket utmed Njupkärrsvägen namnges Njupkärrsstråket.
2. Huvudcykelstråket utmed Myggdalsvägen namnges Myggdalsstråket.
3. Huvudcykelstråk utmed Skogsängsvägen namnges Skogsängsstråket.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§20 Plan för tillsyn enligt plan- och bygglagen

Diarienummer BNS-2021-202

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden antar planen för tillsyn enligt plan- och bygglagen i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Beslutet gäller med omedelbar verkan och tills vidare.
3. Beslutet ska följas upp under 2022. Bygglovschefen ansvarar för uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska säkerställa att lagens krav följs. I tillsynen ingår att se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav, att se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser sköts så att olägenheter och olycksrisker undviks och att säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och följer gällande regler. En tillsynsmyndighet ska enligt plan- och byggförordningen regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet. För att göra detta och för att kunna planera tillsynsarbetet föreslår förvaltningen antagandet av en tillsynsplan. Den föreslagna tillsynsplanen innehåller en planering med mål och aktiviteter för det kommande året och en längre för den kommande mandatperioden.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Byggnadsnämnden antar planen för tillsyn enligt plan- och bygglagen i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Beslutet gäller med omedelbar verkan och tills vidare.
3. Beslutet ska följas upp under 2022. Bygglovschefen ansvarar för uppföljningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§21 Nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintliga byggnader

Diarienummer BNS-2020-663

Kopparen 3

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för nybyggnad av industribyggnad ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov för rivning av befintliga byggnader ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Patric Eriksson som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, behörighetsnivå K, certifieringsnummer SC1487-16.
4. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 56 212 kronor
Summa avgifter: 56 212 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan innefattar nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintliga byggnader på fastigheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Bygglov för nybyggnad av industribyggnad ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov för rivning av befintliga byggnader ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Patric Eriksson som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, behörighetsnivå K, certifieringsnummer SC1487-16.
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 56 212 kronor
Summa avgifter: 56 212 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§22 Byggsanktionsavgift på X

Diarienummer BNS-2017-322

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs X och X solidariskt byggsanktionsavgifter om 6664 kronor för att den lovpliktiga åtgärden uppförande av plank har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
2. Byggsanktionsavgift: 6664 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Grannarna hörde 2017 av sig till bygglovenheten om att ett plank byggts på fastigheten. Ett tillsynsärende startades och därefter inkom det en bygglovsansökan för åtgärden. Bygglovsansökan har tagits över av den nya fastighetsägaren. Eftersom planket kräver bygglov och rättelse inte har skett ska en byggsanktionsavgift på 6664 kronor tas ut av de tidigare fastighetsägarna.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs X och X solidariskt byggsanktionsavgifter om 6664 kronor för att den lovpliktiga åtgärden uppförande av plank har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
2. Byggsanktionsavgift: 6664 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§23 Byggsanktionsavgift på X

Diarienummer BNS-2019-725

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X och X solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 800 kronor för att den lovpliktiga åtgärden trädfällning har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
2. Byggsanktionsavgift: 23 800 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet gäller trädfällning på ett område som omfattas av utökad lovplikt. Utredningen visar att det är grannen som har tagit ner träden, därför riktas byggsanktionsavgift mot fastighetsägarna av granntomten.

Ordförandeutlåtande
Ärendet gäller trädfällning på ett område som omfattas av utökad lovplikt. Genom eget medgivande visas ostridigt att grannen har tagit ner två av träden, varvid byggsanktionsavgiften för dessa riktas mot fastighetsägarna på granntomten. Utredning har gjorts för alla nedtagna träd av viss storlek i området med utökad lovplikt. Övriga träd som skulle medföra byggsanktionsavgift kan dock inte med full säkerhet anses ha tagits ner av grannen då ord står mot ord. Därmed påförs inte grannen avgift för de träden.

Förslag till beslut:
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X och X solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 800 kronor för att den lovpliktiga åtgärden trädfällning har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
2. Byggsanktionsavgift: 23 800 kronor (faktureras separat)

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X och X solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 800 kronor för att den lovpliktiga åtgärden trädfällning har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
2. Byggsanktionsavgift: 23 800 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§24 Dispens ifrån strandskyddsbestämmelserna

Diarienummer BNS-2020-697

Brevik 1:15, Breviksvägen 201

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för tillbyggnad av huvudbyggnad (21,6 m2.) , flytt av komplementbyggnad (15 m2.), nybyggnad av komplementbyggnad (39,6 m2.).
2. Ny tomtplatsbestämning redovisas på bifogad karta med stöd av 7 kap. 18 f §.
3. Uppväxta lövträd och tallar får ej fällas.
4. Avgift:
Strandskyddsdispens: 13 222 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärderna kräver bygglov. Ansökan om bygglov handläggs i separat ärende.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken kan fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom strandskyddsdispens inkom den 26 november 2020. Fastigheten ligger ner mot Breviksvägen - Breviksmaren utanför detaljplanelagt område. Strandskydd råder på platsen. Byggnadsnämnden bedömer att marken invid byggnaderna, inom tomtplatsavgränsningen, redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att saknar betydelse för strandskyddets syfte och därför kan strandskyddsdispensen beviljas för tillbyggnad av huvudbyggnad och uppförande/flytt av komplementbyggnader.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för tillbyggnad av huvudbyggnad (21,6 m2.), flytt av komplementbyggnad (15 m2.), nybyggnad av komplementbyggnad (39,6 m2.).
2. Ny tomtplatsbestämning redovisas på bifogad karta med stöd av 7 kap. 18 f §.
3. Uppväxta lövträd och tallar får ej fällas.
4. Avgift: Strandskyddsdispens: 13 222 kronor Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§25 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under mars 2021 redovisas i bifogad bilaga.

§26 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.