Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-06-28

Sammanträde 2022-06-28

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information om det nya ärendehanteringssystemet ByggR från leverantören Sokigo

Diarienummer 2022/BN 0018

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sokigo närvarar under nämndens sammanträde och informerar om det nya ärendehanteringssystemet ByggR.

2 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

3 Tillbyggnad av industribyggnad/lager

Diarienummer BNS-2022-236

X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För beslutet gäller:
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Namn: Erik Löfman
Adress: Näktergalsvägen 12, 12352 Farsta
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
4. Avgift: 67 392 (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.

Innan tillbyggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen). Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av kommunens enhet för geodata.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Sökanden har ansökt om tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten X. Åtgärden är planenlig och kan beviljas.

4 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj 2022 redovisas i bifogad bilaga.

5 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§33 Information om det nya ärendehanteringssystemet Nova från leverantören Sokigo

Diarienummer 2022/BN 0018

Byggnadsnämndens beslut

 1. Informationen noteras. 
 2. Sammanträdet ajourneras i 5 minuter mellan 19:35-19:40.

Beskrivning av ärendet

Sokigo närvarar under nämndens sammanträde och informerar om det nya ärendehanteringssystemet Nova. 

Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att sammanträdet ajourneras i 5 minuter.

Vidare föreslår ordföranden att byggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20220628.pdf (109 kb)

§34 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut

 • Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§35 Tillbyggnad av industribyggnad/lager

Diarienummer BNS-2022-236

Bagaren 10

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 2. För beslutet gäller:
  Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
  Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
  Namn: Namn: Erik Löfman
  Adress: Näktergalsvägen 12, 12352 Farsta
  Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 4. Avgift: 67 392 (faktureras separat)

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.

Innan tillbyggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen). Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av kommunens enhet för geodata.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet

Sökanden har ansökt om tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Bagaren 10. Åtgärden är planenlig och kan beviljas.

Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:

 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 2. För beslutet gäller:
  Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
  Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
  Namn: Namn: Erik Löfman
  Adress: Näktergalsvägen 12, 12352 Farsta
  Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 4. Avgift: 67 392 (faktureras separat)

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§36 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut

 • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj 2022 redovisas i bifogad bilaga.

§37 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut

 • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.