Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-08-30

Sammanträde 2022-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från juni och juli.

Handlingar under utarbetande.

2 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienummer BNS-2022-174-200

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2022-04-26 § 20 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning har till uppgift att reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2022-06-07 § 98 Vissa av revideringarna påverkar byggnadsnämndens delegationsordning. Förändringarna avser i första hand ett nytt avsnitt om GDPR och upphandling.

3 Dispens från strandskydd för ny markkabel med lågspänning och nytt kabelskåp, för elnät

Diarienummer BNS-2021-310

DYVIK 1:1

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för ny markkabel med lågspänning och nytt kabelskåp för elnät.
2. Avgift: 13 442 (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning

Beskrivning av ärendet
Fastigheten ligger på Dyviksudd och strandskydd råder på platsen. Ansökan avser strandskyddsdispens för ny markkabel med lågspänning och nytt kabelskåp för elnät. Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas enligt ärendets tjänsteskrivelse.

4 Dispens från strandskydd för telestolpar

Diarienummer BNS-2021-696

UDDBY 3:1

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap 18 c § punkt 4 och 5, för uppförande av telestolpar.
2. Avgift för strandskyddsdispens: 13 728 kr (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Uddby 3:1 ligger i Alby naturreservat. Strandskydd råder på platsen. Bygglovsenheten bedömer att dispens bör ges för att utvidga en pågående verksamhet och att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Uppdraget utgår från beslut taget i hållbarhetsutskottet (2021-10-20 § 54) och kommunstyrelsen (2021-11-09 § 254) för att utvidga en pågående kommunal verksamhet.

Ansökan gäller en luftdragen fiberledning som ska förse kommunala verksamheter vid Alby gård med tillförlitlig internetuppkoppling. Verksamheten underhåller Alby naturreservat. Då underhållsarbetet till stor del är fysisk skötsel och renhållning av naturreservatet måste verksamhetens arbetscentral finnas i nära anslutning till arbetsområdet. Uppkopplingen mot kommunens interna nätverk behövs för att utöva administrativa arbetsuppgifter och inhämta kartbaserade uppgifter inför dagens arbete.

5 Dispens från strandskydd för ny markkabel

Diarienummer BNS-2021-748

RUNDMAR 1:5

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för ny markkabel.
2. Avgift: 13 728 kr (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning

Beskrivning av ärendet
Fastigheten ligger i Nyfors vid Nyforsvikens strandlinje och strandskydd råder på platsen. Ansökan avser strandskyddsdispens för ny markkabel som till största del ska dras i redan befintliga tomrör, resterande del ska dras vid vägkant. Befintlig luftburen ledning rives. Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas enligt denna tjänsteskrivelse.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under juni och juli 2022 redovisas i bifogad bilaga.

7 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§38 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från juni och juli.

§39 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienummer BNS-2022-174-200

Byggnadsnämndens beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2022-04-26 § 20 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning har till uppgift att reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2022-06-07 § 98 Vissa av revideringarna påverkar byggnadsnämndens delegationsordning. Förändringarna avser i första hand ett nytt avsnitt om GDPR och upphandling.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2022-04-26 § 20 upphävs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§40 Dispens från strandskydd för ny markkabel med lågspänning och nytt kabelskåp, för elnät

Diarienummer BNS-2021-310

DYVIK 1:1

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för ny markkabel med lågspänning och nytt kabelskåp för elnät.
2. Avgift: 13 442 (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
Upplysningar

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning

Beskrivning av ärendet
Fastigheten ligger på Dyviksudd och strandskydd råder på platsen. Ansökan avser strandskyddsdispens för ny markkabel med lågspänning och nytt kabelskåp för elnät. Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas enligt ärendets tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för ny markkabel med lågspänning och nytt kabelskåp för elnät.
2. Avgift: 13 442 (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§41 Dispens från strandskydd för telestolpar

Diarienummer BNS-2021-696

UDDBY 3:1

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap 18 c § punkt 4 och 5, för uppförande av telestolpar.
2. Avgift för strandskyddsdispens: 13 728 kr (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Uddby 3:1 ligger i Alby naturreservat. Strandskydd råder på platsen. Bygglovsenheten bedömer att dispens bör ges för att utvidga en pågående verksamhet och att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Uppdraget utgår från beslut taget i hållbarhetsutskottet (2021-10-20 § 54) och kommunstyrelsen (2021-11-09 § 254) för att utvidga en pågående kommunal verksamhet.

Ansökan gäller en luftdragen fiberledning som ska förse kommunala verksamheter vid Alby gård med tillförlitlig internetuppkoppling. Verksamheten underhåller Alby naturreservat. Då underhållsarbetet till stor del är fysisk skötsel och renhållning av naturreservatet måste verksamhetens arbetscentral finnas i nära anslutning till arbetsområdet. Uppkopplingen mot kommunens interna nätverk behövs för att utöva administrativa arbetsuppgifter och inhämta kartbaserade uppgifter inför dagens arbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap 18 c § punkt 4 och 5, för uppförande av telestolpar.
2. Avgift för strandskyddsdispens: 13 728 kr (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§42 Dispens från strandskydd för ny markkabel

Diarienummer BNS-2021-748

RUNDMAR 1:5

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för ny markkabel.
2. Avgift: 13 728 kr (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning

Beskrivning av ärendet
Fastigheten ligger i Nyfors vid Nyforsvikens strandlinje och strandskydd råder på platsen. Ansökan avser strandskyddsdispens för ny markkabel som till största del ska dras i redan befintliga tomrör, resterande del ska dras vid vägkant. Befintlig luftburen ledning rives. Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas enligt denna tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för ny markkabel.
2. Avgift: 13 728 kr (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§43 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under juni och juli 2022 redovisas i bifogad bilaga.