Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-03-24

Sammanträde 2022-03-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. Tre interpellationer lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 februari 2022.

Interpellationer från sammanträdet den 3 februari
Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kulturhus och en interpellation till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om IOP-avtal med Tyresö Tjej-och Kvinnojour.

Bilagor
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om IOP-avtal med Tjej-och kvinnojouren.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kulturhus i Tyresö.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion om att införa gratis mensskydd till eleverna på Tyresö gymnasium.

Bilagor
Motion om mensskydd på Tyresö gymnasium (V).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
3. Tyresö bostäder AB:s hemställan om att Marie Reinius utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB (org.nr. 556983-4855) i Maria Frantzéns ställe godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Jorge Obligado (V)
nämndeman i Nacka Tingsrätt
Rasmus Cedergren (V)
ersättare i kultur-och fritidsnämnden samt kommunfullmäktiges valberedning
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Tina Rosén (V)
ny nämndeman i Nacka Tingsrätt efter Jorge Obligado (V)
ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Rasmus Cedergren (V)
Albin Linnstrand (V)
ny ersättare i kultur-och fritidsnämnden efter Rasmus Cedergren (V)
Wictoria Kennerberg (KD)
ny nämndeman i Nacka Tingsrätt efter Örjan Hansson (KD)

Hemställan om att utse ny styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB
Tyresö Vindkraft AB:s styrelse utgörs av Marie Åkesdotter (MP) och Leif Lanke (L) som ordinarie styrelseledamöter och Maria Frantzén, Tyresö Bostäders tidigare VD, som suppleant.

Tyresö Bostäder AB har hemställt om att kommunfullmäktige ska besluta att utse Marie Reinius, Tyresö Bostäder AB:s ekonomidirektör, till ny styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB att träda i Maria Frantzéns ställe.

5 Antagande av Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Diarienummer KSM-2018-2087-510

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Trafik- och framkomlighetsplan antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av hållbarhetsutskottet §1 den 23 januari 2019) att ta fram en Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Trafikplaner är handlingsplaner inom ett specifikt trafikområde och de anger hur kommunen behöver agera för att trafikmålen i kommunens trafikstrategi ska kunna uppfyllas. Syftet med denna trafikplan är att säkra framkomligheten för persontransporter på våra vägar.

Genom Trafik- och framkomlighetsplanen ser Tyresö kommun till att framkomligheten blir god för kollektivtrafik, cykel och gående så att dess attraktivitet ökar. Smart samhällsplanering tillämpas så att vi utvecklar Tyresö där det finns kollektivtrafik och service som bidrar till att Tyresöbor kan välja dessa sätt att resa och att bilberoendet minskar. Genom att satsa på och öka reseandelen för hållbara resor blir även framkomligheten bättre för de bilresor som måste göras. Godstransporter behandlas inte i denna trafikplan.

För att kunna öka andelen hållbara transporter behöver Tyresö kommun skapa ytor för dem. Vid stadsutveckling får vi inte bygga bort utrymme för dessa transporter. Det behövs bland annat ytor för busskörfält för den utökade kollektivtrafiken som prognosticeras till 2030. Det behövs också plats till gång- och cykelbanor, för att möjliggöra korta resor inom kommunen men även längre arbetspendling med cykel.
Vidare behöver det även finnas utrymme för andra funktioner i väg- och stadsrummet, så som dagvattenhantering och grönstruktur.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta trafik-och framkomlighetsplanen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 46.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 46.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 46.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 5.pdf
Särskilt yttrande (SD) hållbarhetsutskottet 2021-12-20 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Trafik- och framkomlighetsplan.pdf
Trafik- och framkomlighetsplan.pdf

6 Likabehandlingplan 2022

Diarienummer 2021/KSP 0020 20

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Uppdaterad likabehandlingsplan fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunens likabehandlingsplan har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad likabehandlingsplan. I den nya planen tydliggörs att Tyresö kommun som arbetsgivare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra alla former av trakasserier mot barn och studenter som deltar i eller söker till våra verksamheter har även förstärkts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppdaterade likabehandlingsplanen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 42.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsen 2022-03-8 § 42.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan 2022 .pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024.pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024 med ändringsmarkeringar.pdf

7 Anslagsökning skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 6 357 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.
2. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 1 589 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Beskrivning av ärendet
Bidraget Skolmiljarden syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor. Medlen fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i respektive kommun.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. För Tyresös del uppgår skolmiljarden till 7 946 334 kronor. Medlen kommer att betalas ut till kommunen under februari och juni 2022.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 6 357 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.
2. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 1 589 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Anslagsökning skolmiljarden.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2022

Diarienummer 2022/KS 0017 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Rapporteringen gäller perioden 1 april - 30 juni 2021 för äldre-och omsorgsnämnden och 1 oktober - 31 december 2021 för äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 101.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 7.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-01-25 § 7.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL.pdf

§16 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats till sammanträdet.

§17 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet. Tre interpellationer lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 februari.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet
Tina Rosén (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av ljudlarmet Mosquito. Anita Mattsson (S) överlämnar interpellationen till Tyresö Bostäders ordförande Marie Åkesdotter (MP) för besvarande. Interpellationen bordläggs och behandlas vid kommande sammanträde.

Interpellationer från sammanträdet den 3 februari
Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar, bilaga.
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Ajda Asgari (MP) och Mats Fält (M) yttrar sig.

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kulturhus. Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar, bilaga.

Inger Gemicioglu (V) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om IOP-avtal med Tyresö Tjej-och Kvinnojour. Ajda Asgari (MP) lämnar ett skriftligt svar, bilaga.

Inger Gemicioglu (V) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om IOP-avtal med Tjej-och kvinnojouren.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kulturhus i Tyresö.pdf
Svar från kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) på interpellation om målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.pdf
Svar från arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) på interpellation om IOP-avtal med Tyresö kvinno-och tjejjour.pdf
Svar från kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) på interpellation om kulturhus.pdf
Interpellation från Tina Rosén (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av Mosquito i kommunens lokaler.pdf

§18 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion om att införa gratis mensskydd till eleverna på Tyresö gymnasium samt en motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar.

Bilagor
Motion om mensskydd på Tyresö gymnasium (V).pdf
Motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar (V).pdf

§19 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
3. Tyresö bostäder AB:s hemställan om att Marie Reinius utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB (org.nr. 556983-4855) i Maria Frantzéns ställe godkänns.
4. Björn Andersson (M) föreslås som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund för tiden från ordinarie förbundsmöte 2022 till slutet av nästkommande års ordinarie förbundsmöte.
5. Sven Bergström (S) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund för tiden från ordinarie förbundsmöte 2022 till slutet av nästkommande års förbundsmöte.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Jorge Obligado (V)
nämndeman vid Nacka Tingsrätt
Rasmus Cedergren (V)
ersättare i kultur-och fritidsnämnden samt i kommunfullmäktiges valberedning
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Tina Rosén (V)
ny nämndeman vid Nacka Tingsrätt efter Jorge Obligado (V)
ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Rasmus Cedergren (V)
Albin Linnstrand (V)
ny ersättare i kultur-och fritidsnämnden efter Rasmus Cedergren (V)
Wictoria Kennerberg (KD)
ny nämndeman vid Nacka Tingsrätt efter Örjan Hansson (KD)

Hemställan om att utse ny styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB
Tyresö Vindkraft AB:s styrelse utgörs av Marie Åkesdotter (MP) och Leif Lanke (L) som ordinarie styrelseledamöter och Maria Frantzén, Tyresö Bostäders tidigare VD, som suppleant.

Tyresö Bostäder AB har hemställt om att kommunfullmäktige ska besluta att utse Marie Reinius, Tyresö Bostäder AB:s ekonomidirektör, till ny styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB att träda i Maria Frantzéns ställe.

Val av revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund
Revisorskapet i Tyresåns vattenvårdsförbund skiftar mellan de medverkande medlemskommunerna. Tyresö kommun har att föreslå revisor och ersättare för denne för tiden från ordinarie förbundsmöte 2022 till slutet av nästkommande års ordinarie förbundsmöte. Björn Andersson (M) föreslås som revisor och Sven Bergström (S) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund för den angivna tiden.

§20 Antagande av Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Diarienummer KSM-2018-2087-510

Kommunfullmäktiges beslut
* Trafik- och framkomlighetsplan antas.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderata ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig för de tjänstgörande centerpartistiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig för de tjänstgörande kristdemokratiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Särskilt yttrande
Mikael Ordenius (MP) lämnar en röstförklaring, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av hållbarhetsutskottet §1 den 23 januari 2019) att ta fram en Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Trafikplaner är handlingsplaner inom ett specifikt trafikområde och de anger hur kommunen behöver agera för att trafikmålen i kommunens trafikstrategi ska kunna uppfyllas. Syftet med denna trafikplan är att säkra framkomligheten för persontransporter på våra vägar. Genom Trafik- och framkomlighetsplanen ser Tyresö kommun till att framkomligheten blir god för kollektivtrafik, cykel och gående så att dess attraktivitet ökar. Smart samhällsplanering tillämpas så att vi utvecklar Tyresö där det finns kollektivtrafik och service som bidrar till att Tyresöbor kan välja dessa sätt att resa och att bilberoendet minskar. Genom att satsa på och öka reseandelen för hållbara resor blir även framkomligheten bättre för de bilresor som måste göras. Godstransporter behandlas inte i denna trafikplan.

För att kunna öka andelen hållbara transporter behöver Tyresö kommun skapa ytor för dem. Vid stadsutveckling får vi inte bygga bort utrymme för dessa transporter. Det behövs bland annat ytor för busskörfält för den utökade kollektivtrafiken som prognosticeras till 2030. Det behövs också plats till gång- och cykelbanor, för att möjliggöra korta resor inom kommunen men även längre arbetspendling med cykel. Vidare behöver det även finnas utrymme för andra funktioner i väg- och stadsrummet, så som dagvattenhantering och grönstruktur.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta trafik-och framkomlighetsplanen.

Yttrande
Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V), Karin Ljung (S), Ulf Perbo (KD), Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Peter Freij (M), Mikael Ordenius (MP), Martin Nilsson (S), Hampus Degramo (M), Anna Steele (C) och Erkki Vesa (M) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V), Karin Ljung (S), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulf Perbo (KD), Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Peter Freij (M), Hampus Degramo (M), Anna Steele (C) och Erkki Vesa (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunfullmäktiges förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.

Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-03-24 § 20.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 46.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 46.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 5.pdf
Särskilt yttrande (SD) hållbarhetsutskottet 2021-12-20 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Trafik- och framkomlighetsplan.pdf
Trafik- och framkomlighetsplan.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 46.pdf

§21 Likabehandlingplan 2022

Diarienummer 2021/KSP 0020 20

Kommunfullmäktiges beslut
* Uppdaterad likabehandlingsplan fastställs.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2022-03-08 § 42.

Beskrivning av ärendet
Kommunens likabehandlingsplan har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad likabehandlingsplan. I den nya planen tydliggörs att Tyresö kommun som arbetsgivare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra alla former av trakasserier mot barn och studenter som deltar i eller söker till våra verksamheter har även förstärkts.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppdaterade likabehandlingsplanen.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Bjarne Vifell (SD) och Agneta Hansson (L) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Bjarne Vifell (SD) och Agneta Hansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bjarne Vifell (SD) tilläggsyrkar att likabehandlingsplanen kompletteras med att likabehandling ska ske oavsett politisk åskådning.
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Bjarne Vifells (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att fastställa den uppdaterade likabehandlingsplanen och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Bjarne Vifells (SD) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår Bjarne Vifells (SD) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Bjarne Vifells (SD) tilläggsyrkande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 42.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsen 2022-03-8 § 42.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan 2022 .pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024.pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024 med ändringsmarkeringar.pdf

§22 Anslagsökning skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 6 357 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.
2. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 1 589 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Beskrivning av ärendet
Bidraget Skolmiljarden syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor. Medlen fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i respektive kommun.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. För Tyresös del uppgår skolmiljarden till 7 946 334 kronor. Medlen kommer att betalas ut till kommunen under februari och juni 2022.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 6 357 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.
2. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 1 589 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Yttrande
Klara Watmani (S) adjungerad, Agneta Hansson (L) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkande
Agneta Hansson (L) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Anslagsökning skolmiljarden.pdf

§23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2022

Diarienummer 2022/KS 0017 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Rapporteringen gäller perioden 1 april - 30 juni 2021 för äldre-och omsorgsnämnden och 1 oktober - 31 december 2021 för äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 101.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-01-25 § 7.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 7.pdf