Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-10-27

Sammanträde 2022-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Inledning

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet inleds av kommunfullmäktiges ålderspresident, Anders Linder (S). I enlighet med § 3 i kommunfullmäktiges arbetsordning leder ålderspresidenten sammanträdet tills dess att valet av fullmäktiges presidium genomförts.

2 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2022/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt resultatet för Tyresö kommun i val till kommunfullmäktige 2022. Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kapitlet i vallagen.

Enligt protokoll över slutgiltig röstsammanräkning och mandatfördelning från Länsstyrelsen i Stockholms län har ledamöterna och ersättarna som anges i bilagan utsetts till kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Ledamöterna och ersättarna anges partivis och i den ordning de har valts in för respektive parti.

Bilagor
Protokoll, valda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-2026.pdf

3 Val av kommunfullmäktiges presidium mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2022/KS 0223 001

Beskrivning av ärendet
I enlighet med 5 kap. 11 § kommunallagen (2017:725) samt kommunfullmäktiges arbetsordning § 2 väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande. Detta sker det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Presidievalet ska förrättas under det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige.

4 Val av kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2022/KS 0224 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Kommunfullmäktiges valberedning väljs enligt bifogat förslag till och med den 14 oktober 2026.

Beskrivning av ärendet
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag för valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval.

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som representeras i mandatperiodens fullmäktigeförsamling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Val av kommunfullmäktiges valberedning 2022-2026.pdf

5 Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0288 001

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap 18 § kommunallagen (2017:725) får fullmäktige besluta att kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde.

Respektive grupps avtal om valteknisk samverkan bifogas till handlingarna för kännedom.

Bilagor
Avtal om valteknisk samverkan (S, L, MP och V).pdf
Avtal om valteknisk samverkan (M, C, KD och SD).pdf

6 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

7 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

8 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

9 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya avsägelser eller fyllnadsval lämnats in till sammanträdet.

10 Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0247

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning. Inför kommunfullmäktiges sammanträde har handlingarna kompletterats med en revisionsrapport samt ett utlåtande från revisorerna.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun.

Bilagor
Revisorernas utlåtande delår2 2022.pdf
Rapport granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-10-11 § 159.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun 2022.pdf
Delårsrapport 2 Tyresö kommun.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2022 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse delår 2 Byggnadsnämnden.pdf
Delårsrapport Bygglov T2 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-28 § 103.pdf
Delårsrapport 2 BUN.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 BUN.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 70.pdf
Delårsrapport 2 KFN.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 KFN.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 80.pdf
Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 GVN..pdf
Delårsrapport 2 GVN.pdf
Bilagor
10 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 80.pdf (99 kb) 10 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-28 § 103.pdf (94 kb) 10 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 46.pdf (88 kb) 10 Delårsrapport 2 KFN.pdf (1 972 kb) 10 Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (996 kb) 10 Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 255 kb) 10 Delårsrapport 2 BUN.pdf (1 729 kb) 10 Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf (1 815 kb) 10 Delårsrapport 2 GVN.pdf (1 166 kb) 10 Delårsrapport 2 Tyresö kommun.pdf (1 962 kb) 10 Delårsrapport Bygglov T2 2022.pdf (841 kb) 10 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 65.pdf (91 kb) 10 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 73.pdf (90 kb) 10 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-10-11 § 159.pdf (97 kb) 10 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 70.pdf (91 kb) 10 Rapport granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2022.pdf (413 kb) 10 Revisorernas utlåtande delår2 2022.pdf (362 kb) 10 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf (33 kb) 10 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (122 kb) 10 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun 2022.pdf (81 kb) 10 Tjänsteskrivelse delår 2 Byggnadsnämnden.pdf (155 kb) 10 Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2022 äldre- och omsorgsnämnden.pdf (111 kb) 10 Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 BUN.pdf (274 kb) 10 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf (72 kb) 10 Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 GVN..pdf (114 kb) 10 Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 KFN.pdf (104 kb) 10 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 77.pdf (98 kb)

11 Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035

Diarienummer KSM-2020-774-212

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till uppdaterad versionen av översiktsplan Tyresö 2035 har tagits fram under våren 2022. Förändringarna av översiktsplanen är att betrakta som redaktionella ändringar och har gjorts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen (2021-12-07 § 272). Syftet med de redaktionella ändringarna är att säkerställa bred politisk acceptans av översiktsplanen och att bibehålla en hög användbarhet.

Inaktuell fakta har reviderats i översiktsplanen. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande och till nya ställningstaganden som gjorts i de dokumenten finns med i det uppdaterade dokumentet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Ärendet bordlades genom en minoritetsbordläggning vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-08-25 § 69.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-08-25 § 69.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-25 § 69.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 142.pdf
§ 142 Voteringsbilaga.doc
§ 142 Kommunstyrelsen Reservation (M).pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Bilaga 1. Tyresö 2035 med redaktionella ändringar 220706.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa för Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 § 40.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf
Särskilt yttrande (M, C) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 272.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf

12 Svar på motion om att införa en jämställdhetsmiljon

Diarienummer 2022/KS 0054 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att införa en jämställdhetsmiljon. Motionen föreslår att förvaltningarna ska kunna ansöka om pengar för projekt som syftar till att öka jämställdhet och att en tjänsteperson utses som ansvarig för att samordna information om jämställdhetsprojekten.
Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i ärendet hur förvaltningarna arbetar med jämställdhet i dagsläget. Det presenteras även var i organisationen jämställdhetsmiljonen skulle kunna komma att nyttjas.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-10-11 § 163.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att införa en jämställdhetsmiljon.pdf
Bilaga 1 Kommunens pågående arbete med jämställdhet.pdf
Motion om jämställdhetsmiljon (V).pdf

§76 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 2022- 2026

Diarienummer 2022/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt resultatet för Tyresö kommun i val till kommunfullmäktige 2022. Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kapitlet i vallagen.

Enligt protokoll över slutgiltig röstsammanräkning och mandatfördelning från Länsstyrelsen i Stockholms län har ledamöterna och ersättarna som anges i bilagan utsetts till kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Ledamöterna och ersättarna anges partivis och i den ordning de har valts in för respektive parti.

Bilagor
Protokoll, valda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-2026.pdf

§77 Val av kommunfullmäktiges presidium mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2022/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anders Linder (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2026.
2. Alexander Enkvist (L) väljs till förste vice ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2026.
3. Sonja Gustafson (M) väljs till andre vice ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2026.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med 5 kap. 11 § kommunallagen (2017:725) samt kommunfullmäktiges arbetsordning § 2 väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande. Detta sker det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Presidievalet ska förrättas under det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige.

Yttranden
Anki Svensson (M), Raymond Moubé (C), Martin Nilsson (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att kommunfullmäktiges presidium utökas med ytterligare en tredje vice ordförande. Martin Nilsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) yrkande.

Anki Svensson (M) yrkar att Sonja Gustafson (M) väljs till ordförande i kommunfullmäktige.

Martin Nilsson (S) yrkar att Anders Linder (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige. Mats Lindblom (L) tillstyrker valet av Anders Linder (S) som ordförande i kommunfullmäktige.

Mats Lindblom (L) yrkar att Alexander Enkvist (L) väljs till förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

Anki Svensson (M) yrkar att Henrik Mellström (SD) väljs till tredje vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) yrkande om att utöka kommunfullmäktiges presidium med en tredje vice ordförande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill ha två vice ordföranden i kommunfullmäktige röstar ja
Den som vill ha tre vice ordföranden i kommunfullmäktige röstar nej.
Resultat: 31 ja och 30 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Fullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges presidium ska ha två vice ordföranden.

Till uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande har två kandidater nominerats, Anders Linder (S) och Sonja Gustafsson (M).

En sluten omröstning genomförs och rösträkningen utfaller enligt följande: 31 röster för Anders Linder (S) och 30 röster för Sonja Gustafsson (M). Anders Linder (S) väljs därmed till kommunfullmäktiges ordförande.

Till uppdraget som förste vice ordförande finns enbart en föreslagen kandidat, Alexander Enkvist (L). Alexander Enkvist (L) väljs därmed till kommunfullmäktiges förste vice ordförande.

Efter beslut om ordförande i fullmäktige föreslår Anki Svensson (M) att Sonja Gustafson (M) väljs till uppdraget som kommunfullmäktiges andre vice ordförande. Det finns enbart en föreslagen kandidat och Sonja Gustafson (M) väljs därmed till kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

§78 Val av kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2022/KS 0224 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande ledamöter väljs till kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026:
Chris Helin (M)
Raymond Moubé (C)
Joakim Grimborg (KD)
Henrik Mellström (SD)
Martin Nilsson (S)
Åsa de Mander (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Gunilla Andersson (V)
2. Följande ersättare väljs till kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026:
Sonja Gustafson (M)
Hanne Sofia Carlsson (C)
Per Lindén (KD)
Jörgen Nilsson (SD)
Susann Ronström (S)
Mats Lindblom (L)
Ajda Asgari (MP)
Tina Rosén (V)
3. Chris Helin (M) väljs till ordförande i valberedningen.
4. Martin Nilsson (S) väljs till vice ordförande i valberedningen.
5. Samtliga beslut enligt punkterna 1-4 gäller till och med den 14 oktober 2026.

Beskrivning av ärendet
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag för valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval.

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som representeras i mandatperiodens fullmäktigeförsamling.

Yttranden
Anita Mattsson (S) Anki Svensson (M) och Raymond Moubé (C) yttrar sig.

Yrkanden
Raymond Moubé (C) yrkar att nomineringen till fullmäktiges valberedning justeras så att Raymond Moubé (C) väljs till ledamot och Hanne Sofia Carlsson (C) till ersättare istället för Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Steele (C).

Anita Mattsson (S) yrkar att Martin Nilsson (S) väljs till ordförande i valberedningen. Martin Nilsson (S) avböjer nomineringen.

Anki Svensson (M) yrkar att Chris Helin (M) väljs till ordförande i valberedningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar om ledamöter och ersättare i valberedningen i enlighet med det bifogade förslaget, med justeringen att Raymond Moubé (C) väljs till ledamot och Hanne Sofia Carlsson (C) till ersättare istället för Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Steele (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Till uppdraget som ordförande finns en föreslagen kandidat, Chris Helin (M). Chris Helin (M) utses till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.

Till uppdraget som vice ordförande föreslår ordföranden Martin Nilsson (S). Vidare föreslår ordföranden att samtliga beslut ska gälla till och med 14 oktober 2026. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Val av kommunfullmäktiges valberedning 2022-2026.pdf

§80 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§81 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§82 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§83 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
ersättare i äldre-och omsorgsnämnden
Björn Lindgren (MP)
ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden och valnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Ajda Asgari (MP)
ny ersättare i äldre-och omsorgsnämnden efter Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
Marie Åkesdotter (MP)
ny ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Björn Lindgren (MP)

§84 Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0247

Kommunfullmäktiges beslut
* Delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning. Inför kommunfullmäktiges sammanträde har handlingarna kompletterats med en revisionsrapport samt ett utlåtande från revisorerna.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun.

Yttranden
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Revisorernas utlåtande delår2 2022.pdf
Rapport granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-10-11 § 159.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun 2022.pdf
Delårsrapport 2 Tyresö kommun.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2022 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse delår 2 Byggnadsnämnden.pdf
Delårsrapport Bygglov T2 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-28 § 103.pdf
Delårsrapport 2 BUN.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 BUN.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 70.pdf
Delårsrapport 2 KFN.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 KFN.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 80.pdf
Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 GVN..pdf
Delårsrapport 2 GVN.pdf

Bilagor
§ 84 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 80.pdf (99 kb) § 84 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-28 § 103.pdf (94 kb) § 84 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 46.pdf (88 kb) § 84 Delårsrapport 2 KFN.pdf (1 972 kb) § 84 Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (996 kb) § 84 Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 255 kb) § 84 Delårsrapport 2 BUN.pdf (1 729 kb) § 84 Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf (1 815 kb) § 84 Delårsrapport 2 GVN.pdf (1 166 kb) § 84 Delårsrapport 2 Tyresö kommun.pdf (1 962 kb) § 84 Delårsrapport Bygglov T2 2022.pdf (841 kb) § 84 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 65.pdf (91 kb) § 84 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 73.pdf (90 kb) § 84 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-10-11 § 159.pdf (97 kb) § 84 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 70.pdf (91 kb) § 84 Rapport granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2022.pdf (413 kb) § 84 Revisorernas utlåtande delår2 2022.pdf (362 kb) § 84 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf (33 kb) § 84 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (122 kb) § 84 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun 2022.pdf (81 kb) § 84 Tjänsteskrivelse delår 2 Byggnadsnämnden.pdf (155 kb) § 84 Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2022 äldre- och omsorgsnämnden.pdf (111 kb) § 84 Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 BUN.pdf (274 kb) § 84 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf (72 kb) § 84 Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 GVN..pdf (114 kb) § 84 Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 KFN.pdf (104 kb) § 84 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 77.pdf (98 kb)

§85 Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035

Diarienummer KSM-2020-774-212

Kommunfullmäktiges beslut
* Översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Joakim Grimborg (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till uppdaterad versionen av översiktsplan Tyresö 2035 har tagits fram under våren 2022. Förändringarna av översiktsplanen är att betrakta som redaktionella ändringar och har gjorts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen (2021-12-07 § 272). Syftet med de redaktionella ändringarna är att säkerställa bred politisk acceptans av översiktsplanen och att bibehålla en hög användbarhet.

Inaktuell fakta har reviderats i översiktsplanen. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande och till nya ställningstaganden som gjorts i de dokumenten finns med i det uppdaterade dokumentet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Ärendet bordlades genom en minoritetsbordläggning vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-08-25 § 69.

Yttranden
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anki Svensson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Resultat: 31 ja, 28 nej, 2 avstår. Hur var och en röstat framgår av bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-08-25 § 69.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-25 § 69.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 142.pdf
§ 142 Voteringsbilaga.doc
§ 142 Kommunstyrelsen Reservation (M).pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Bilaga 1. Tyresö 2035 med redaktionella ändringar 220706.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa för Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 § 40.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf
Särskilt yttrande (M, C) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 272.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf

§86 Svar på motion om att införa en jämställdhetsmiljon

Diarienummer 2022/KS 0054 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att införa en jämställdhetsmiljon. Motionen föreslår att förvaltningarna ska kunna ansöka om pengar för projekt som syftar till att öka jämställdhet och att en tjänsteperson utses som ansvarig för att samordna information om jämställdhetsprojekten.
Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i ärendet hur förvaltningarna arbetar med jämställdhet i dagsläget. Det presenteras även var i organisationen jämställdhetsmiljonen skulle kunna komma att nyttjas.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yttranden
Omar Danakill (V) och Anna Flemsten (S) yttrar sig.

Yrkanden
Omar Danakill (V) yrkar bifall till motionen.
Anna Flemsten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-10-11 § 163.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att införa en jämställdhetsmiljon.pdf
Bilaga 1 Kommunens pågående arbete med jämställdhet.pdf
Motion om jämställdhetsmiljon (V).pdf