Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde, extrainsatt 2022-04-27

Sammanträde, extrainsatt 2022-04-27

Datum
Klockan
12:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Årsredovisning för 2021 Tyresö Bostäder AB

Dnr: 2022/KS 0084

Ärende 1
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen

1. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2021 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

3. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2021 noteras.
4. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2021 noteras.
5. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2022 att fatta beslut om:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2022. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten – Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

§73 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0084 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2021 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2021 noteras.
2. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i
uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2022
att fatta beslut om:
? att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
? att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
? att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och
kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid
bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj
2022. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut
om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige
utsedda ägarrepresentanten – Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska
veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste
ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2021 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Vidare föreslår Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2021 noteras.
2. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i
uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2022
att fatta beslut om:
? att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
? att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
? att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 för Tyresö Bostäder AB.pdf
Årsredovisning 2021 Tyresö Bostäder.pdf
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2021 (signerad av styrelsen).pdf
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 för Tyresö Bostäder AB utfört
av Ernst Young.pdf
Grundläggande granskning av Tyresö Bostäder AB utfört av Ernst Young.pdf
Revisionsberättelse för Tyresö Bostäder AB utförd av KPMG.pdf
Granskningsrapport av Tyresö Bostäder AB 2021 utfört av
lekmannarevisorn.pdf