Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2021-04-23

Sammanträde 2021-04-23

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Beslut om samråd av detaljplan för Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingar för detaljplan Amaryllis godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Amaryllis för samråd.

Beskrivning av ärendet
Ärendet återremitterades av utskottet i mars (2021-03-23 § 17) och tas nu upp för nytt beslut.

Ärendet avser beslut om samråd av detaljplan för Amaryllis, Lindalen. Syftet är att möjliggöra fyra kvarter med flerbostadshus om 3-5 våningar med cirka 170- 200 lägenheter samt ett allmänt parkområde. Förslaget möjliggör även planberedskap för en förskola. Förslaget bedöms vidare bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen Lindalen.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den föreslagna utvecklingen är förenlig med översiktsplanens intentioner och Bollmoras utveckling.
En barnkonsekvensanalys har gjorts och beskrivs i planbeskrivningen i avsnitt barnperspektiv.

Planarbetet finansernas av byggaktör i enlighet med upprättat planavtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om samråd för detaljplan Amaryllis.pdf
Planbeskrivning_DP Amaryllis_Samråd.pdf
Detaljplan Amaryllis_Plankarta_ samråd_FOCUS-A1-L.pdf
Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan Amaryllis.pdf
Riskutredning_ Amaryllis.pdf
PM_Inventering av naturvärden_Detaljplan Amaryllis.pdf
PM_Barnkonsekvensanalys_Detaljplan Amaryllis.pdf
PM Geoteknik_Detaljplan Amaryllis.pdf
MUR_Detaljplan Amaryllis.pdf
Grön resplan_Detaljplan Amaryllis.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om samråd av detaljplan för Amaryllis signerad.pdf

2 Planuppdrag för Entitevägen etapp 14

Diarienummer KSM-2021-212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Entitevägen, etapp 14 med utökat förfarande.

Beskrivning av ärendet
Delar av Brevikshalvön är inte planerad för permanentbostäder och saknar idag kommunalt vatten och avlopp. Vägarna i området är inte dimensionerade för dagens trafikmängder och saknar både vägbelysning och gång- och cykelbanor. Allt fler bosätter sig permanent i området vilket innebär en hård belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvatten och påverkan på recipienten från undermåliga enskilda avlopp.

Detaljplanen för Entitevägen etapp 14 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra för permanentboende i området genom utökande byggrätter samt utbyggnad av kommunal service i form av att väg, vatten och avlopp. I samband med planarbetet kommer en gatukostnadsutredning tas fram som underlag för kommande utbyggnad av gator i området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Entitevägen etapp 14.pdf
Tjänsteskrivelse Planuppdrag för Entitevägen etapp 14 signerad.pdf

3 Gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14

Diarienummer KSM-2021-240

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta en gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14.

Beskrivning av ärendet
Framtagande av gatukostnadsutredningen finansieras inom investeringsprojektet för Entitevägen, etapp 14. Projektets genomförande bygger på att gatukostnadsersättning kan tas ut av fastighetsägare i området.

I samband med uppdraget att upprätta ett förslag till detaljplan för Entitevägen, etapp 14 på Östra Tyresö föreslås att kommundirektören får i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området enligt 6 kap. 24 § plan- och bygglagen (2010:900). Kommunstyrelseförvaltningen redovisar kostnaderna för utbyggnaden av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet samt ett förslag på hur kostnadsfördelningen ska ske.

I gatukostnadsutredningen ingår också att utreda vilka fastigheter som ska ingå i fördelningsområdet. Fördelningsområdet utgår från detaljplaneområdet samt de fastigheter som har utfart mot detaljplaneområdet. Gatukostnadsutredningen ska följa de principer som beslutats om i kommunens gatukostnadspolicy antagen av kommunfullmäktige.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför en prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Entitevägen etapp 14.pdf
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning för Entitevägen etapp 14 signerad.pdf

4 Beslut om antagande av detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur

Diarienummer 2015/KSM0291.214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny stadsmässig kvartersstruktur med nya byggrätter.

Dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 april 2016 §60 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att ställa ut Norra Tyresö Centrum etapp 3 på samråd. Detaljplanen upprättas enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.

Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 27 januari - 17 februari 2021. Det har inkommit 17 yttranden. Dessa avsåg främst frågor kring dagvatten, brand, bussgata, önskemål om att inte bebygga kvarter 11, planområdets förändringar och synpunkter utanför planområdets avgränsning.

Synpunkter som inte tillgodoses är möjlighet till publik källsortering i området och att ändra bostadskvarter 11 till område för allmän plats natur.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och beskrivs i planbeskrivningens avsnitt om barnperspektiv.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad av flerbostadshus inom kvarter 11. Avtal kopplade till genomförandet kommer tecknas i ett senare skede.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige kan anta detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur.

Bilagor
Tjänsteskrivelse NTC etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
Plankarta_DP-NTC e3 kv11 och infra_antagande.pdf
Utkast_Granskningsutlåtande_NTC e3 kv 11 o infra.pdf
Utkast_Planbeskrivning_NTC Etapp 3, kv11 och infrastruktur 210406.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagnade av detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur signerad.pdf

5 Beslut om att avsluta planuppdrag för detaljplan Villa Persudde, Kumla 7:1

Diarienummer KSM2020-555-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Arbete med detaljplanen för Villa Persudde, Kumla 7:1 avslutas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav den 17 juni 2020 (§19) kommundirektören i uppdrag att upprätta detaljplan för Villa Persudde, Kumla 7:1.

Syftet med detaljplanen var att utöka byggrätten för att tillgodogöra ett ökat behov av platser för gruppbostäder inom ramen för LSS. Efter beslutet om planuppdrag togs en förstudie fram. Förstudien visade att den ombyggnationen som krävdes för att skapa ytterligare en lägenhet var mer omfattande än förväntat samt att en ombyggnation inte skulle resultera i en effektivare driftsekonomi. Ombyggnationen skulle även innebära en större investering samt evakuering av de boende vilket inte är möjligt. En ny detaljplan enligt planuppdragets omfattning är därför inte längre aktuell.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsutskottet avslutar ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avslutat planuppdrag för Villa Persudde.pdf
Tjänsteskrivelse Avsluta planuppdrag för detaljplan Villa Persudden, Kumla 7.1 signerad.pdf

6 Beslut om planbesked för del av Näsby 4:1469 och Bagaren 10, Studiovägen 6

Diarienummer KSM-2020-1643-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna att skapa en ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 och fastigheten Bagaren 10 för att möjliggöra ytterligare mark för industri.

Beskrivning av ärendet
Fontana Food AB ansökte i november 2020 om planbesked för fastigheten Näsby 4:1469 och Bagaren 10. En komplettering till ansökan inkom i december 2020. Ansökan gäller en ändring av nuvarande detaljplan för att kunna utöka befintlig verksamhet.

Fastigheterna ligger längs med Njupkärrsvägen inom Lindalens verksamhetsområde/industriområde och är i översiktsplanen utpekade som verksamhetsområde. Det finns i Tyresö begränsat med mark för verksamhetsutveckling och kommunstyrelseförvaltningen ser därför positivt på utveckling inom befintliga verksamhetsområden.

Byggnaden har idag inte någon direktkoppling till Njukärrsvägen utan har parkering och varuintag framför byggnadskroppen. Med en planändring finns möjligheten att skapa mer stadsmässighet inom området och få en bättre koppling till Njupkärrsvägen.

Verksamhetsområdet Lindalen består till stor del av hårdgjorda ytor varav Näsby 4:1469 är en av få gröna inslag inom verksamhetsområdet. Vid utveckling måste stor hänsyn tas till dagvattenhantering och landskapsprojektering för att kompensera de förluster som utveckling på denna plats medför.
Trots fastighetens begränsningar ser kommunstyrelseförvaltningen positivt på att pröva utvecklingen i en ny detaljplan för att få en fortsatt utveckling av etablerade verksamheter inom Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked för Näsby 4.1469.pdf
Tjänsteskrivelse planbesked för Näsby 4.1469 och Bagaren 10, Studiovägen 6 signerad.pdf

7 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter

Diarienummer KSM2017-1127-256

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
2018 godkändes och undertecknades markanvisningsavtal (KSM2017-1127) med Sveafastigheter för Wättinge etapp 1A, del av Näsby 4:1469. Detta efter att Sveafastigheter utsetts som vinnare i markanvisningstävlingen för området. För det ursprungliga markanvisningsavtalet har tiden för ensamrätten till förhandling om ett marköverlåtelseavtal löpt ut.

Med anledning av detta samt de finansiella svårigheterna för Sveafastigheter att driva igenom projektet har ett tillägg till det ursprungliga avtalet upprättats med förlängd förhandlingsperiod på ytterligare 2 år. Dessutom har Sveafastigheter getts rätten att utveckla området med ägarlägenheter istället för bostadsrätter som komplement till det i tävlingen redovisade trapphus med hyresrätter i kollektivhus.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal markanvisning 1A.pdf
Tilläggsavtal till markanvisningsavtal.pdf
Bilaga 1.pdf
Tillägsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A - underskivetSVEA.pdf
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter signerad.pdf