Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-04-07

Sammanträde 2009-04-07

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Nils-Erik Wetter.

Information

2 Verksamhetsberättelse 2008 Konsument Ljungby. - Margaretha Cedvik

3 Ekologiskt och närproducerat kött. - Hans-Gunnar Bremer

4 Ungdomsrådets arbete och uppföljning av kommunens ungdomspolitiska program 2008. - Malin Söderberg

5 Ungdomsrådet - redovisning. - Conny Simonsson, Kerstin Wiréhn

6 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

8 Intern kontroll av läkemedelshanteringen på förskolorna i Ljungby kommun. - Birgitta Svensson

9 Utvärdering av tidigare entreprenader i Lidhult och Ryssby. - Jan Bernhardsson

10 Uppföljning av risk- och sårbarhetsanalys för Ljungby kommun. - Anders Forserud

Beslutsärenden

11 Sommarjobb som UF-företagare. Svar på motion. - Jan Melkersson

12 Europabanan - höghastighetsspår längs väg E4. - Carina Karlund

13 Investeringsram 2010-2014. - Magnus Johansson

14 Förslag till ändrad struktur för visionsarbetet. - Magnus Johansson

15 Årsredovisning 2008. - Magnus Johansson

16 Medelsplacering 2009. - Magnus Johansson

17 Tekniska kontorets budget 2009. - AnnKristin Rådberg

18 Betänkandet Patientsäkerhet. Remiss från Socialdepartementet. - Roma Lundh

19 Fordon 2009. - CarlFredrik Ledin

20 Utredningar av förutsättningar för en bilpool i Ljungby kommun. - Monica Niklasson

21 Förslag till nya arvodesregler för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun. - Göran Lundberg

22 Genomförandeavtal avseende detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

23 Nya tomtpriser. - Per-Olov Almqvist

24 Medborgarförslag: Cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp.- Kenneth Pettersson

25 Medborgarförslag: Ändring av cykelbanan förbi Storgatans kiosk. - Kenneth Pettersson

26 Medborgarförslag: Ny in- och utfart - ICA Maxi-parkeringen. - Kenneth Pettersson

27 Medborgarförslag: Belysning och uppfräschning av parken vid Ljungberga. - Kenneth Pettersson

28 Medborgarförslag: Buller- och genomfartsproblem mot Västergatan i Lagan. - Kenneth Pettersson

29 Medborgarförslag: Cykelväg till Mjälens badplats. - Kenneth Pettersson

30 Medborgarförslag: Lägre hastighet på Idrottsgatan i Lagan. - Kenneth Pettersson

31 Medborgarförslag: Spärra av Sickingevägen. - Kenneth Pettersson

32 Medborgarförslag: Cykelparkering under tak vid busstationen. - Kenneth Pettersson

33 Medborgarförslag: Rena snygga offentliga toaletter. - Kenneth Pettersson

34 Medborgarförslag: Cykelväg mellan Ränte-Torpa-Mjäla fram till Torpa Ponnyranch. - Kenneth Pettersson

35 Medborgarförslag: Påverka Vägverket att belägga E4 förbi Ljungby med tyst beläggning, alternativt sätter upp bullerplank i närheten av bostadsområdena. - Kenneth Pettersson

36 Medborgarförslag: Bättre belysning i pulkabacken. - Kenneth Pettersson

37 Medborgarförslag: Inhägnat område som rastplats för hundar. - Kenneth Pettersson

38 Medborgarförslag: Anlägg ett övergångsställe på Märta Ljungbergsvägen vid korsningen med Sandåsgatan. - Kenneth Pettersson

39 Taxor inom räddningstjänsten. - Carl Håkansson

40 Ansökan om kommunal borgen. Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

41 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§76 Information

 1. Konsumentsekreteraren redovisar verksamhetsberättelsen för Konsument Ljungby 2008. Konsumentrådgivaren har bland annat deltagit på arbetsmarknadsdagarna för att marknadsföra arbetet med budget och skuldrådgivning och arbetat med en informationskampanj för ungdomar - Koll på cashen.

 2. Företagslotsen informerar om arbetet med att servera ekologiskt och närproducerat kött inom kommunens verksamheter för att nå kommunens uppsatta mål för hållbar utveckling.

 3. Demokratisamordnaren redovisar ungdomsrådets arbete och uppföljning av kommunens ungdomspolitiska program 2008. Antalet aktiva ungdomar i rådet ökar, inte minst från högstadiet. Ungdomsrådet är bland annat en remissinstans för de olika nämnderna och har arbetat med både yttranden och skrivelser under året.

 4. Kommunstyrelsens representanter i ungdomsrådet Conny Simonsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) rapporterar från Ungdomsrådet, bland annat frågan om ungdomscafé och inflytandedagen.

§77 Uppföljning

 1. Handläggaren inom äldreomsorg redovisar intern kontroll av läkemedelshanteringen för egenvård på förskolorna i Ljungby kommun.

 2. Fastighetschefen redovisar en utvärdering av tidigare entreprenader för tomtskötsel i Lidhult och Ryssby.

 3. Internkonsulten redovisar en uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen för Ljungby kommun.

§78 Sommarjobb som UF-företagare

Ks2008/0160  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska söka medlemskap och licens för att medverka i projektet Sommarlovsentreprenör. Projektet ska vara öppet för de elever som slutar nian till och med de som slutar trean på gymnasiet och finansieras med 100000 kronor genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att därmed anse motionen bifallen.

Ärendet

ClasGöran Carlsson och Harriet Kristensson har för socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen inrättar en sommarkurs för UF-företagare kombinerat med startbidrag för genomgången kurs.

Kommunledningskontoret redovisar i yttrande den 9 mars 2009 att intresset för att driva eget UF-företag har ökat och att Ljungby kommun stöder denna verksamhet på flera sätt.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2009 att kommun­styrelsen beslutar att Ljungby kommun söker medlemskap och licens för att medverka i projektet Sommarlovsentreprenör. Projektet finansieras med 100000 kronor genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att därmed anse motionen bifallen.

§79 Europabanan - höghastighetsspår längs väg E4

Ks2008/0599  530

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Ljungby kommun är positiv till en satsning på höghastighetsspår utmed väg E4. Kommunen ställer sig bakom det gemensamma budskap som arbetsgruppen tagit fram och kommer aktivt delta i arbetet för att få till stånd den önskade sträckningen.

Ärendet

1993 startade kommunerna Jönköping, Värnamo, Helsingborg och Ljungby tillsammans projektet Europakorridoren, där den så kallade Europabanan, med höghastighetståg, från Stockholm via Jönköping och Helsingborg till Köpenhamn och vidare ner till Hamburg ingick.

Idag är det ca 40 kommuner, landsting, regionförbund, handelskammare och företag som är medlemmar i Europakorridoren.

Ett uppföljningsmöte hölls den 16 januari 2009 om Europabanans sträckning i Ljungby. Vid mötet tillsattes en arbetsgrupp med representanter från varje kommun för att tillsammans arbeta för att Europabanan får den önskade sträckningen.

Argumenten för en sträckning längs väg E4 är:

- Den kortaste vägen ger de kortaste restiderna.

- Det kostnadseffektivaste alternativet.

- Det miljöriktiga valet.

- Ökad kapacitet för gods – och regionaltåg på Södra stambanan.

- Regional utveckling.

Arbetsgruppen föreslår att kommunerna ställer sig bakom förslaget ”Höghastighetsspår till Europa längs E4 – den naturliga sträckningen”.

Förslaget kommer att behandlas vid ett möte om Europabanan i Ljungby den 9 april.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 23 mars 2009 att kommunstyrelsen beslutar att :

Ljungby kommun är positiv till en satsning på höghastighetsspår utmed väg E4. Kommunen ställer sig bakom det gemensamma budskap som arbetsgruppen tagit fram och kommer aktivt delta i arbetet för att få till stånd den önskade sträckningen.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 31 mars 2009 att kommun­styrelsen ställer sig positiv till en satsning på höghastighetsspår utmed väg E4 enligt arbetsgruppens förslag.

Ordföranden föreslår under kommunstyrelsens sammanträde att ärendet tas till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

§80 Investeringsram 2010-2014

Ks2009/0157  040

Beslut

Investeringsramen justeras utifrån tidigare plan med totalt 100 mkr år 2010,

26 mkr år 2011, + 20 mkr år 2012, 0 mkr år 2013.

För år 2014 sätts den totala investeringsramen till + 106 mkr.

Nya investeringsprojekt finansieras genom att stryka eller förskjuta tidigare planerade investeringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om igångsättning av investeringsprojekt över 3 mkr.

Ärendet

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 12 mars 2009 att investeringsnivån under de senaste åren varit mycket hög, uppemot 100 mkr årligen. I befintlig investeringsplan kommer investeringarna de tre kommande åren att öka till mellan 126 till 199 mkr. För att finansiera investeringarna har upplåning gjorts med 25 mkr under 2006-2008.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2009 att kommunstyrelsen beslutar

- Investeringsramen justeras utifrån tidigare plan med totalt 100 mkr år 2010,

26 mkr år 2011, + 20 mkr år 2012, 0 mkr år 2013.

- För år 2014 sätts den totala investeringsramen till + 106 mkr.

- Nya investeringsprojekt finansieras genom att stryka eller förskjuta

tidigare planerade investeringar.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om igångsättning av investeringsprojekt över 3 mkr.

§81 Förslag till ändrad struktur för visionsarbetet

Ks2009/0177  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra strukturen för kommunens visionsarbete enligt kommunledningskontorets förslag.

Ärendet

Visionsarbetet har funnits sedan hösten 2003. Kommunfullmäktige har antagit verksamhetsidé och vision. Varje nämnd har sedan utifrån detta antagit egna verksamhetsidéer, övergripande mål, beskrivit hur man ska nå målen, vad det leder till och hur målen ska mätas. En politisk handlingsplan har tagits fram där enskilda politiker är ansvariga för olika aktiviteter. Utifrån nämndens visionsarbete har nedbrytning gjorts inom varje förvaltning ner till varje arbetsplats.

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 16 mars 2009 förslag till ändrad struktur för visionsarbetet. Förslagen har till syfte att

· förbättra strukturen för visionsarbetet, få en röd tråd

· förenkla visionsarbetet

· få en bättre styrning genom målen

· få en bättre koppling mellan visionsarbete och budget

· få en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän

· förbättra uppföljningen av mål och visioner.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 31 mars 2009 att kommun­styrelsen och kommunfullmäktige beslutar om införande av ändrad struktur för visionsarbetet.

§82 Årsredovisning 2008

Ks 2009/0200  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2008.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2008. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger infor­mation om det ekonomiska utfallet för 2008 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2008-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar, uppföljning av mål m.m.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 31 mars 2009 att kommun­styrelsen och kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2008.

§83 Medelsplacering

Ks2009/0205  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra limiterna för tillgångslagen enligt följande:

Tillångsslag Min Normalläge Max

% % %

Svenska aktier 10 15 20

Utländska aktier 10 15 20

Svenska räntebärande 60 70 80

Fond av hedgefonder 0 0 10

Likvida medel 0 0 10

Totalportföljen 100

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att pensionsmedelsförvaltningen tillförs 200 mkr under perioden april-juli 2009. Spridning av insättning görs för att minska risken. Uttag kommer att göras från pensionsförvaltningen vid eventuellt kommande upplåningsbehov.

Ärendet

VDn för Ljungby Holding AB, framförde i en skrivelse daterad 2009-02-03, att Ljungby Holding AB önskade säga upp reverslånet på 323 Mkr från Ljungby kommun som beslöts i kommunfullmäktige 2008-06-17, § 84.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2009 att bevilja uppsägningen av reversen till Ljungby Holding AB på 323 Mkr och att för egen skuld ingå borgen om 323 Mkr jämte därpå löpande kostnader och ränta för Ljungby Holdings låneförpliktelser avseende omsättning av reverslån.

Kommunledningskontoret har i skrivelser daterade den 30 mars 2009 redovisat förslag till placering av de medel som Ljungby kommun kommer att erhålla i likvid för den uppsagda reversen.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 31 mars 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§84 Tekniska kontorets budget 2009

Ks2009/0162  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att vidta samtliga åtgärder som tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 för att tekniska kontorets budget ska komma i balans 2009 och för långsiktiga besparingar, med följande förändringar:

- förslaget att tillagningsköket i Hamnedaskolan istället blir ett mottagningskök återremitteras för utredning om Hamnedaskolan kan bli centralkök för närområdet,

- ramen för husavdelningen kompenseras inte med 1,3 mkr.

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i absolut möjligaste mån erbjuda andra anställningar i kommunen för de personer vars tjänster dras in.

Ärendet

Tekniska kontorets budgetram har minskats och verksamheterna har drabbats av kostnadsökningar som inte kompenserats i budgeten. Bokslutet för tekniska kontoret 2008 visar på ett underskott på cirka 8 miljoner kronor (exklusive VA- och renhållning). Totalt omfattar tekniska kontorets nettobudget cirka 85 miljoner kronor 2009.

Tekniska kontoret har tagit fram förslag på åtgärder för att få budgeten i balans.

Förslagen berör alla avdelningar på tekniska kontoret, förutom VA- och renhållnings­avdelningen, och innebär både förändrade ambitionsnivåer och minskad personalstyrka.

Personal

En stor del av tekniska kontorets utgifter är kostnader för personal. Tekniska kontoret har sedan oktober 2008 vidtagit olika åtgärder för att minska personal­kostnaderna. Alla nya tillsvidaretjänster på tekniska kontoret prövas av tekniska utskottet. Tekniska kontoret är också återhållsamt med anställning av visstids­anställda. Återbesättning av tjänster på tekniska kontoret sker i första hand med interna sökande. För att klara budgeten för 2009 måste personal­kostnaderna minska ytterligare genom att antalet tjänster minskas.

Arbetsmiljö

Arbetsuppgifter som motsvarar minskningen av antalet tjänster på de olika avdelningarna måste tas bort från förvaltningen. Förvaltningens arbetsuppgifter och arbetsfördelningen mellan arbetstagarna måste ses över.

Generationsskifte

Medelåldern på tekniska kontorets anställda är hög. Unga medarbetare är därför värdefulla inför kommande generationsskiften. Förslaget innebär att tekniska kontoret inte kan behålla de senast anställda inom vissa verksamheter. Det berör anställda som har utbildning och har förutsättningar som är viktiga för verksamheten.

Organisationsutredningar

Kommunstyrelsen har tagit initiativ till tre utredningar som berör den framtida organisationen för gatu- och parkavdelningen, VA- och renhållningsavdelningen samt husavdelningen. Ingen av utredningarna är klara ännu. Förändringar på grund av organisationsutredningarna har därför inte vägts in i förslagen.

Mål och kvalitetsgarantier

Vissa beslutade mål och kvalitetsgarantier för förvaltningen måste förändras i samband med besparingarna.

Verksamhetskonsekvenser

Förslaget innebär minskade ambitionsnivåer inom tekniska kontorets verksamheter.

Kommunens kapital i gator, vatten- och avloppsledningar samt lokaler

Tekniska kontorets verksamhet förvaltar ett stort kommunalt kapital. Det gäller bland annat gator, vatten- och avloppsledningar samt lokaler. De föreslagna åtgärderna är omfattande och riskerar att påverka de långsiktiga värdena av kommunens kapital.

Prioriteringar

Säkerhet har prioriterats i budgetarbetet. Det gäller säkerhet utifrån trafik, räddnings­tjänst, miljö, livsmedel, dricksvatten och arbetsmiljö. Minskat gatu­underhåll kan dock innebära en ökad skaderisk, enligt tekniska kontoret. Verk­samheter som ger möjlighet till en positiv samhällsutveckling har priori­terats. Det gäller till exempel tillskapande av nya områden för bostäder och industri.

Budgetkonsekvenser

Syftet med förslagen är att få en budget i balans på lång sikt. Förslagen uppskattas ge en minskning av tekniska kontorets kostnader med cirka 7,7 miljoner per år. För 2009 bedöms förslagen minska tekniska kontorets kostnader med cirka 5 miljoner kronor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 att kommunstyrelsen beslutar att vidta samtliga åtgärder som tekniska kontoret föreslår den 14 mars 2009 för att tekniska kontorets budget ska komma i balans 2009 och för långsiktiga besparingar, med följande förändringar:

Gatuavdelningen:

Inga uppsägningar av personal i avvaktan på kommande utredningar. Under tiden kommer mer personal att arbeta med enhetens investeringsprojekt.

Parkavdelningen:

Antalet tillsvidareanställda minskas med fyra heltidstjänster istället för föreslagna fem tjänster.

Kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen att ramen för husavdelningen kompenseras med 1,3 mkr från och med år 2010 för att bevara fastigheternas långsiktiga värde, detta på grund av den ramminskning som beslutades för 2009.

Tekniska utskottet beslutar den 16 mars 2009

att ge tekniska kontoret i uppdrag att se över kommunens fastighetsinnehav vad gäller skog och mark,

att kostavdelningen ska fortsätta med alternativrätter på nuvarande platser fram till juni 2009 för att därefter utvärdera nuvarande alternativrättssystem och att utvärderingen redovisas för tekniska utskottet, där beslut tas om alternativ­rätternas framtid samt

att tillsätta en utredning om samverkansmöjligheter med räddningstjänster över kommungränsen.

MBL-förhandling har ägt rum den 30 mars 2009.

Yrkanden

 1. Ordföranden yrkar, med bifall av Karl-Gustaf Sundgren (C), Alf Johansson (KB) och Ann-Charlotte Wiesel (M), för alliansen att förslaget att göra Hamnedaskolan till ett mottagningskök återremitteras för utredning om det istället kan bli ett centralkök för närområdet.

 2. Kerstin Wiréhn (V) yrkar, med bifall av ClasGöran Carlsson (S) och Conny Simonsson (S), återremiss av hela ärendet tills utredningarna om organisationsförändringarna är klara.

 3. Ordföranden yrkar för alliansen avslag på tekniska utskottets förslag att ramen för husavdelningen kompenseras med 1,3 mkr från och med år 2010.

 4. Alf Johansson (KB) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Alf Johanssons (KB) yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag att avgöra ärendet idag mot Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande att återremittera hela ärendet och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 6 nej-röster (en frånvarande). Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på alliansens yrkanden att förslaget om Hamnedaskolan ska återremitteras för utredning och avslag på tekniska utskottets förslag att ramen för husavdelningen kompenseras med 1,3 mkr från och med år 2010 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens yrkanden.

§85 Betänkandet Patientsäkerhet

Ks2009/0203  770

Remiss från Socialdepartementet

Beslut

Kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande och överlämnar det till socialdepartementet som svar på deras remiss om patientsäkerhet.

Ärendet

Ljungby kommun har av socialdepartementet utsetts till remissinstans för betänkandet Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU2008:117)

Beredning

Socialnämnden har den 25 mars 2009, § 36, föreslagit att kommunstyrelsen översänder socialförvaltningens skrivelse daterad den 2 mars 2009 som Ljungby kommuns yttrande till Socialdepartementet.

§86 Fordon 2009

Ks2009/0133  050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun i fortsättningen ska köpa miljöbilar och att de ska ligga i det prisintervall som tillämpas vid inköp av bilar idag.

Ärendet

Ljungby kommun har deltagit i en samordnad upphandling med Kommentus avseende fordon. Upphandlingen är avslutad och avtalet träder i kraft den

1 juli 2009.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 6 mars 2009 avtalets tillämpningsvillkor. Ljungby kommun ska köpa miljöfordon om det finns inom föreslagen fordonstyp och begränsad prisnivå.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2009 att kommun­styrelsen beslutar att införa en begränsning för förvaltningarna av vilka miljöfordon som kan avropas för att det inte ska bli kostnadskrävande och

att begränsningen bör konstrueras till fordon som ligger i likhet med eller lägre än nuvarande prisnivå med hänsyn taget till inflationen under avtalsperioden.

§87 Utredningar av förutsättningar för en bilpool i Ljungby kommun

Ks2009/0168  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa en gemensam bilpool för samtliga förvaltningar inom kommunen och att ge kommunlednings­kontoret i uppdrag att genomföra införandet enligt de förslag som tagits fram i bilpoolsutredningen daterad den 20 mars 2009.

Ärendet

I den kommunala organisationen görs dagligen ett stort antal verksamhets­anknutna resor och transporter mellan olika arbetsplatser i kommunen. Dessutom görs en mängd resor i samband med sammanträden, utbildningar, konferenser, studiebesök, projekt och andra aktiviteter inom organisationen.

För att effektivisera resor och transporter föreslår kommunledningskontoret i en utredning att en gemensam bilpool införs i organisationen. Med en bilpool kan vissa förbättringar uppnås såsom minskade kostnader, minskade koldioxid­utsläpp, bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och kommunens varumärke stärks.

Kommunledningskontoret föreslår i utredningen den 20 mars 2009 att:

· En gemensam bilpool inrättas i Ljungby kommun under 2009. Bilpoolen ska omfatta samtliga kommunala förvaltningar. Verksamhetsanknutna bilar ska ingå i bilpoolen menintevara bokningsbara.

· Vid tjänsteresa med bil ska bilpoolsbilar prioriteras. En resepolicy eller riktlinjer för resor i tjänsten ska utarbetas. Policyn ska även omfatta resor för politiker.

· Av policyn ska det framgå att en årlig utvärdering ska göras i samband med årsredovisningen.

· Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansvara för genomförandet av en bilpool. I uppdraget ingår att ta fram ett bilpoolssystem för bokning av fordon samt uppföljning av kostnader och nyttjandegrad.

· Bilpoolens verksamhet ska präglas av ett hållbart miljötänkande och kommunens fordon ska i möjligaste mån drivas av förnybara drivmedel.

· Kostnaderna för bilpoolen ska täckas av de avgifter som användarna erlägger.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 31 mars 2009 att kommun­styrelsen och kommunfullmäktige beslutar om införande av bilpool enligt kommunledningskontorets förslag.

§88 Förslag till nya arvodesregler för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Ks2009/0062  190

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de bestämmelser om arvodering av gode män och förvaltare som föreslagits av Sveriges kommuner och landsting.

Kommunfullmäktige uppdrar åt överförmyndaren att tillämpa bestämmelserna i sin verksamhet från och med redovisningen av 2009 års verksamhet, med undantag av förslaget om kostnadsersättning där nuvarande praxis ska behållas.

Ärendet

Föreningen Ljungby Frivilliga Samhällsarbetare föreslår i skrivelse den 7 januari 2009 att Ljungby kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska tillämpa Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer till arvodesbestämmelser vad avser kommuners godmans- och förvaltaruppdrag.

Överförmyndaren anser i yttrande den 16 mars 2009 att Ljungby kommun ska tillämpa Sveriges kommuner och landstings förslag till arvodesregler. Reglerna kan förutom att de fungerar som ett stöd i överförmyndarens beslutsprocess också ge en grundläggande information om förutsättningarna för uppdraget till gode män och förvaltare.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Ljungby kommun antar av Sveriges kommuner och landsting föreslagna bestämmelser om arvodering av gode män och förvaltare.

Kommunfullmäktige uppdrar åt överförmyndaren att, med undantag av förslaget om kostnadsersättning där nuvarande praxis ska behållas, tillämpa bestämmelserna i sin verksamhet från och med redovisningen av 2009 års verksamhet.

§89 Genomförandeavtal avseende detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 i Ljungby kommun

Ks2008/0337  214

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med Sören Rahlff, Hörsholm i Danmark avseende detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 i Ljungby kommun.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 mars 2009 att kommunstyrelsen godkänner preliminärt avtal med Sören Rahlff, Hörsholm i Danmark.

Avtalet är upprättat för genomförande av detaljplanen för del av fastigheten

Odensjö-Ryd 1:14. En förutsättning för ett antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige är att ett genomförandeavtal upprättats med exploatören.

Genom avtalet åtar sig exploatören att iordningställa vattentäkt och avlopp samt vägar till de tomter som avses avstyckas. Exploatören åtar sig vidare att inrätta och bekosta en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för den framtida skötseln och driften av de gemensamma nyttigheterna. Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 att kommun­styrelsen godkänner det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med Sören Rahlff, Hörsholm i Danmark avseende detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 i Ljungby kommun.

§90 Nya tomtpriser

Ks2008/0513  253

Beslut

Tomtpriserna höjs inte i dagsläget.

Ärendet

Under år 1996 kostade en villatomt i Ljungby stad 68 000 kr + 20 kr/kvm tomtyta. Nu gällande tomtpris är 38 000 kr + 20 kr/kvm. Detta pris har gällt från år 2006. Genomsnittligt tomtpris är ca 63 000 kr. I den exploateringskalkyl som gjordes år 2004 för den utbyggda detaljplanen för Påalsvägen och Vägafors på Replösa uppgår behövligt tomtpris, för 100-procentigt taxeutfall, idag till 104500 kr + 20 kr/kvm. Genomsnittligt tomtpris blir ca 129 500 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 november 2008 att tomtpriset för Ljungby stad höjs till denna nivå.

För industritomter föreslås ingen tomtprishöjning. Kontoret föreslår dock att lägestillägg för läge vid E4:an återinförs med 10 kr/kvm tomtyta.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande tomtpriser att gälla i Ljungby kommun från den 1 maj 2009:

A. Inom planlagda områden i Ljungby stad

1. Friliggande villor

38 000 kronor + 20 kr/kvm

2. För sammanbyggda hus där bostadshusen ligger mindre än 9 m från varandra och inte har två fulla våningar

30 000 kronor + 20 kr/kvm

3. För hus i form av marklägenheter

36 000 kronor/lägenhet

4. För sammanbyggda hus där våningsantalet är två

(Flerfamiljshus) 265 kr/kvm BRA ovan mark för bostäder

(Flerfamiljshus) 380 kr/kvm BRA ovan mark för lokaler

5. För sammanbyggda hus där våningsantalet är tre eller flera

(Flerfamiljshus) 245 kr/kvm BRA ovan mark för bostäder

(Flerfamiljshus) 350 kr/kvm BRA ovan mark för lokaler

6. För industrimark lägst 20 kr/kvm tomtyta

Lägestillägg vid väg E4

10 kr/kvm

B. Lagan oförändrat

C. Inom övriga planlagda områden oförändrat

D. Inom ej planlagda områden

Generellt lägst 10 kr/kvm tomtyta

E. För grovplanering

40 kr/kvm tomtyta generellt för alla områden i kommunen där grovplanering utförts

dels att alla tomtpriser inkluderar värdeintyg/taxeringsbevis men inte anläggningsavgift enligt VA-taxan

att alla tomtpriser i planlagda områden inkluderar gatukostnad och avstyckningskostnad

att alla tomtlikvider skall avrundas uppåt till jämnt 100-tal kronor,

dels att fastställa priset för upplåtelse av parkeringsplats i markplan vid sk parkeringsköp enligt följande:

 1. Parkeringsplatser inom Ljungby inre centrumzon 25.000 kronor/plats (höjning från 18,000)

 2. Parkeringsplatser inom Ljungby yttre centrumzon 19.000 kronor/plats (höjning från 14,000)

 3. Parkeringsplatser i övriga kommunen 12.000 kronor/plats (höjning från 10,000)

dels att höja minimiavgiften för servitut och dylikt på kommunens mark från 2000 kr till 5000 kr

samt att uppdra åt tekniska kontoret att vartannat år till kommunstyrelsen inkomma med nya beräkningar för att till kommunfullmäktige kunna lägga fram förslag till justerade tomtpriser och priser för utförd grovplanering av industrimark och parkering.

Tekniska utskottet beslutar att inte göra någon förändring i priserna för punkterna A 1-5 i tekniska kontorets förslag. I övrigt beslutar tekniska utskottet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa tomtpriserna enligt tekniska kontorets förslag den 4 november 2008.

Yrkanden

Ordföranden yrkar för alliansen avslag på samtliga förslag till prishöjningar.

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens yrkande mot tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens yrkande.

§91 Medborgarförslag: Cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp

Ks3008/0001  101

Beslut

Cykelvägen prioriteras som trafiksäkerhetsobjekt och ansökan till Vägverket görs för att möjligen erhålla bidrag för byggandet.

Tekniska kontoret får i uppdrag att vid ett senare tillfälle förprojektera och kostnadsberäkna en cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp längs Visslarydsvägen.

Ärendet

I ett medborgarförslag uttrycks önskemål om cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 18 februari 2009 att vägen till Bräkentorp är smal och trafiken ganska omfattande samt trafikeras även av busslinje. Vägen är enskild och driften av vägen utförs av kommunen. Trafiksäkerheten höjs väsentligt om en separat cykelväg byggs. Sträckningen för cykelväg utmed Visslarydsvägen mellan Vislandavägen och Bräkentorp är i huvudsak på kommunägd mark.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt tekniska kontoret att förprojektera och kostnadsberäkna en cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp längs Visslarydsvägen,

att cykelvägen prioriteras som trafiksäkerhetsobjekt och ansökan till Vägverket görs för att möjligen erhålla bidrag för byggandet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att cykelvägen prioriteras som trafiksäkerhetsobjekt och ansökan till Vägverket görs för att möjligen erhålla bidrag för byggandet.

Tekniska kontoret får i uppdrag att vid ett senare tillfälle förprojektera och kostnadsberäkna en cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp längs Visslarydsvägen.

§92 Medborgarförslag: Ändring av cykelbanan förbi Storgatans kiosk

Ks2008/0003  101

Beslut

Förslaget till åtgärder för trafiksituationen vid Storgatans kiosk samordnas med kommande trafik­inventeringar.

Ärendet

En medborgare föreslår att kommunen åtgärdar den trånga sektionen av cykelbanan förbi Storgatans kiosk.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 16 februari 2009 att en trafikinventering med åtgärdsförslag för Ljungby tätort har påbörjats.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att förslaget till åtgärder för trafiksituationen vid Storgatans kiosk samordnas med kommande trafik­inventeringar.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till åtgärder för trafiksituationen vid Storgatans kiosk samordnas med kommande trafik­inventeringar.

§93 Medborgarförslag: Ny in- och utfart vid ICA Maxi-parkeringen

Ks2008/0005  101

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra en trafikinventering i samarbete med fastighetsägaren. Hänsyn ska tas till Centrumplanen.

Ärendet

En medborgare föreslår att ICA Maxi-parkeringen förses med ny in- och utfart.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 18 februari 2009 att i trafik­inventeringen av Ågårdsområdet framhävs några åtgärder som bör göras i anslutning till ICA:s fastighet. Eventuell rivning av järnvägsspåret ger fler möjligheter att nå fastigheten.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska kontoret att samordna en utredning med fastighetsägaren och att samordning sker med trafikinventeringen och Centrumplanen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 att kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra en trafikinventering i samarbete med fastighetsägaren. Hänsyn ska tas till Centrumplanen.

§94 Medborgarförslag: Belysning och uppfräschning av parken vid Ljungberga

Ks2008/0007  101

Beslut

Kommunstyrelsen meddelar förslagsställaren att åtgärder i parken vid Ljungberga är under utförande av tekniska kontoret år 2008-2009, i enlighet med planen för parkens upprustning.

Ärendet

En medborgare föreslår att kommunen förser parken mellan Gamla kyrkogården och Ljungberga med belysning, gör den trevligare med bättre bänkar samt planterar växter och träd.

Tekniska kontoret framför i skrivelse den 18 februari 2009 att förnyelseåtgärder i parken utförs av tekniska kontoret i enlighet med planen för parkens upprust­ning under 2008/2009. Under 2008 anlades och belystes en ny GC-väg längs kyrkogårdsmuren och arbetet planeras fortsätta under 2009.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen att informera förslagsställaren om de åtgärder som utförs av tekniska kontoret i parken vid Ljungberga i enlighet med planen för parkens upprustning under 2008/2009.

§95 Medborgarförslag: Buller- och genomfartsproblem mot Västergatan i Lagan

Ks2008/0010  101

Beslut

Vid genomförandet av utbyggnaden av Västergatan får tekniska kontoret i uppdrag att se över möjligheten att förändra trafiksituationen i korsningen med Domarydsvägen.

Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnämnden att utföra mätningar på trafikljudet för det berörda området.

Ärendet

I ett medborgarförslag uttrycks önskemål om

- åtgärder mot störande trafik på Domarydsvägen i Lagan.

- att Ljungby kommun ska stänga av Domarydsvägen för trafik mot Västergatan i samband med att denna byggs ut/förlängs, även att vid nämnda korsning återställa rullstensåsen helt eller delvis som en naturlig bullervall främst mot E4:ans trafikljud.

Tekniska kontoret framför i skrivelse den 17 februari 2009 att kontoret inte har aktuella mätvärden för att kunna göra en bedömning om trafikljudet kan bedömas störande. Projektering av sträckningen av Västergatans förlängning pågår.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt miljö- och byggkontoret att utföra mätningar av trafikljudet för berörda områden och redovisa till tekniska kontoret och

att vid genomförandet av projekt Västergatan se över möjligheten att förändra trafiksituationen i korsningen med Domarydsvägen.

§96 Medborgarförslag: Cykelväg till Mjälens badplats

Ks2008/0018  101

Beslut

Kommunstyrelsen kommer även fortsättningsvis att bibehålla prioriteten på cykelväg till Mjälen vid kontakter med Vägverket.

Ärendet

En medborgare påtalar behovet av cykelväg till Mjälens badplats.

Tekniska kontoret framför i skrivelse den 17 februari 2009 sina synpunkter angående cykelväg till Mjälen. Mellan Ljungby stad och Hovdinge finns idag cykelväg, och på denna sträcka är Ljungby kommun väghållare. På sträckan mellan Hovdinge och Mjälen är Vägverket väghållare och är således ansvariga för trafiksäkerheten för denna sträcka. För genomförande av cykelväg på denna sträcka bör därför Vägverket vara projektansvariga.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att fortsatt bibehålla prioriteten på cykelväg till Mjälen vid kontakter med Vägverket.

§97 Medborgarförslag: Lägre hastighet på Idrottsgatan i Lagan

Ks 2008/0039  101

Beslut

Trafikproblemet på Idrottsgatan ses över i samband med den hastighets­översyn som tekniska kontoret ska påbörja för samtliga tätorter.

Ärendet

I ett medborgarförslag uttrycks önskemål om åtgärdande av trafikproblem med för hög hastighet på Idrottsgatan i Lagan, så att hastigheten sänks fram till Ringbadet och fotbollsplanen.

Tekniska kontoret framför i skrivelse den 18 februari 2009 att en hastighets­översyn pågår i samtliga tätorter i enlighet med projektet ”Rätt fart i staden”, där Sveriges kommuner och Vägverket samarbetar för att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön på och kring vägar och gator i tätorterna.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att trafikproblemet på Idrottsgatan ses över i samband med den hastighets­översyn som tekniska kontoret skall påbörja för samtliga tätorter.

§98 Medborgarförslag: Spärra av Sickingevägen

Ks2008/0063  101

Beslut

Kommunstyrelsen anser inte att Sickingevägen ska spärras av.

Ärendet

En medborgare föreslår att kommunen spärrar av Sickingevägen med motivering att den är hårt trafikerad och att hastigheten inte hålls.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 18 februari 2009 att en hastighets­översyn skall påbörjas i samtliga tätorter i enlighet med projektet ”Rätt fart i staden”, där Sveriges kommuner och Vägverket samarbetar för att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön på och kring vägar och gator i tätorterna.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att trafikproblemet på Sickingevägen ses över i samband med den hastighets­översyn som skall påbörjas för samtliga tätorter.

§99 Medborgarförslag: Cykelparkering under tak vid busstationen

Ks2008/0143  101

Beslut

Förslaget till cykelparkering med tak vid busstationen samordnas med de åtgärder som anges för järnvägsområdet i enlighet med centrumplanen.

Ärendet

En medborgare uttrycker önskemål om en cykelparkering med tak vid busstationen, med hänsyn till ökad pendling.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 16 februari 2009 gjorda

kostnadsberäkningar hänförda till medborgarförslaget.

Uppskattat behov av cykelplatser är 30 – 100 st.

Pris avseende 30 platser är ca 95 000 kr

Pris avseende 50 platser är ca 150 000 kr

Pris avseende 100 platser är ca 300 000 kr

Årlig driftkostnad beräknad till ca 15 – 30 000 kr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att förslaget till cykelparkering med tak samordnas med de åtgärder som anges för järnvägsområdet i enlighet med centrumplanen.

§100 Medborgarförslag: Rena snygga offentliga toaletter

Ks2008/0404  101

Beslut

Förslaget om offentlig toalett och dess placering samordnas med centrumplanen.

Ärendet

En medborgare föreslår att behovet av en allmän toalett eventuellt kan lösas genom att kontakta företag som har affärsidén att kombinera offentliga toaletter med reklamytor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att ärendet om offentlig toalett och dess placering samordnas med centrumplanen.

§101 Medborgarförslag: Cykelväg mellan Ränte - Torpa - Mjäla fram till Torpa Ponnyranch

Ks2008/0446  101

Beslut

Ljungby kommun ser positivt på medborgarförslaget och överlämnar det till Vägverket. Förslagsställaren meddelas att Vägverket är ansvariga i frågan.

Ärendet

En medborgare föreslår att en cykelväg görs mellan Ränte – Torpa – Mjäla, fram till Torpa Ponnyranch. Befintlig väg görs smalare och den del som smalas av används som GC-väg med belysning utmed hela vägen samt att det bör finnas en tydlig kant som markerar cykelvägen.

Tekniska kontoret påpekar i skrivelse den 20 februari 2009 att Vägverket är väghållare och är således ansvariga för trafiksäkerheten för denna sträcka. För cykelväg på denna sträcka bör Vägverket vara projektansvariga.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun överlämnar förslaget till Vägverket och att förslagsställaren meddelas att Vägverket är ansvariga i frågan.

§102 Medborgarförslag: Påverka Vägverket att belägga E4 förbi Ljungby med tyst beläggning, alternativt sätter upp bullerplank i närheten av bostadsområdena

Ks2008/0549  101

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnämnden att utföra mätningar på trafikljudet för berörda områden och överlämnar därefter resultatet till Vägverket för eventuella åtgärder.

Ärendet

En medborgare föreslår att Ljungby kommun ska påverka så att Vägverket belägger E4:an förbi Ljungby med tyst beläggning, alternativt sätter upp bullerreducerande plank mittför störda områden.

Tekniska kontoret framför i skrivelse den 17 februari 2009 att kontoret har inga aktuella mätvärden för att kunna göra en bedömning om trafikljudet kan bedömas störande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att uppdra åt miljö- och byggkontoret att utföra mätningar på trafikljudet för berörda områden.

§103 Medborgarförslag: Bättre belysning i pulkabacken på Annelundsområdet

Ks2008/0550  101

Beslut

Begäran om belysning av lekområde vid Annelund avslås.

Ärendet

En medborgare pålar behovet av belysning av lekområde och pulkabacke vid Pettersbergsgatan, Annelund, detta för att ge en utökad möjlighet till pulkaåkning och ökad säkerhet kvällstid.

Tekniska kontoret framför i skrivelse den 17 februari 2009 att behovet av belysning för lekområden är inte utrett och således kan tekniska kontoret inte se hur många lekområden i kommunen som behöver belysning. Eftersom återhåll­samhet och sparkrav finns inom tekniska kontorets budget övervägs nu att begränsa/reducera befintlig gatubelysning. Mot bakgrund av detta ses möjligheterna till utökning av antalet ljuspunkter svår att motivera.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om belysning av lekområde vid Annelund.

§104 Medborgarförslag: Inhägnat område som rastplats för hundar

Ks2008/0553  101

Beslut

Begäran om uppförande av inhägnat rastområde för hundar avslås.

Ärendet

I ett medborgarförslag uttrycks önskemål om ett inhägnat område för rastning av hundar, med väderskydd för hundägare. Lämpligt område skulle vara utmed Strömgatan vid kolonilotterna.

Tekniska kontoret framför i skrivelse den 17 februari 2009 att tekniska kontoret inte kan bedöma behovet av hur många hägnade rastområden i kommunen som kan komma ifråga, men kostnaden att uppföra ett hägnat rastområde är omfattande och den årliga skötselkostnaden är också förhållandevis hög. Tekniska kontoret påtalar också att ansvarsfrågan vid eventuella olyckor är en stor osäkerhetsfaktor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om uppförande av inhägnat rastområde för hundar.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar, med bifall av Lars Solling (FP), återremiss av ärendet.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande att återremittera ärendet mot tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

§105 Medborgarförslag: Anlägg ett övergångsställe på Märta Ljungbergsvägen vid korsningen med Sandåsgatan

Ks2008/0555  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att ta fram handlingar för utförande samt att övergångsstället prioriteras, byggs och bekostas inom ramen för kommande års budget för trafiksäkerhetsåtgärder samt

att uppdra åt tekniska kontoret att göra en studie angående trafiksäkerheten och gatumiljön utmed Märta Ljungbergsvägen från Drottningplan till Donationsgatan efter det att området för Kungshögsskolan är klart.

Ärendet

En medborgare föreslår att kommunen anlägger ett övergångsställe på Märta Ljungbergsvägen vid korsningen med Sandåsgatan. Gångbana på östra sidan av Märta Ljungbergsvägen bör justeras då den är väldigt ojämn.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 16 februari 2009 att läget för övergångsstället kan ses som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd och prioriteras in som åtgärd i pågående trafikinventering. Ett utförande kan ske så snart handlingar och medel finns tillgängliga. Gångbanan utmed Märta Ljungbergsvägen bör ses över i samband med en större utredning av trafiksäkerhetsåtgärder i området.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt tekniska kontoret att ta fram handlingar för utförande samt att övergångsstället prioriteras, byggs och bekostas inom ramen för kommande års budget för trafiksäkerhetsåtgärder och

att uppdra åt tekniska kontoret att göra en studie angående trafiksäkerheten och gatumiljön utmed Märta Ljungbergsvägen från Drottningplan till Donationsgatan efter det att området för Kungshögsskolan är klart.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§106 Taxor inom räddningstjänsten

Ks2009/0126  170

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa taxorna för räddnings­tjänsten enligt tekniska kontorets förslag daterat 2009-03-27 att gälla från och med den 1maj 2009, samt besluta att taxorna ska regleras årligen enligt KPI.

Ärendet

Räddningstjänsten har gjort en översyn av en del av sina taxor för att taxorna bättre skall stämma överens med verksamheten. Jämförelser har gjorts med andra räddningstjänster i och utanför länet.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 27 mars 2009 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa taxorna för räddningstjänsten enligt tekniska kontorets förslag daterat 2009-03-27 att gälla från och med den 1maj 2009 och att taxorna årligen skall regleras enligt KPI.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 mars 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa taxorna för räddningstjänsten enligt tekniska kontorets förslag daterat 2009-03-04. Tekniska kontoret har därefter inkommit med en komplettering daterad 2009-03-27. Taxan föreslås gälla från och med den 1maj 2009 och ska regleras årligen enligt KPI.

§107 Ansökan om kommunal borgen, Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening

Ks2009/0119  040

Beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Ärendet

Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening ansökte i skrivelse den

26 februari 2009 om kommunal borgen för lånebelopp om 6000000 kronor vid en total kredit om 10360000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 mars 2009 och beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare utredning samt förslag till alternativa finansieringar.

Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening inkom den 13 mars 2009 med en ny ansökan i vilken föreningen ansöker om kommunal borgen för lånebelopp om 4000000 kronor vid en total kredit om 10360000 kronor.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 31 mars 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beslutsunderlaget kompletteras med föreningens årsredovisning.

Det har därefter framkommit för arbetsutskottets ledamöter att banken har gett Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening kredit på 8,360 mkr och att föreningen är i behov av borgen för 2 mkr.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förenings borgensansökan.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) yrkande att föreningens borgensansökan avslås mot Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om återremittering av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för återremittering av ärendet och nej-röst för att ärendet ska avgöras idag. Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 1 nej-röst (en ledamot deltog inte på grund av jäv). Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska åter­remitteras.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte på grund av jäv.

§108 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under februari 2009.

 2. Arbetsutskottets protokoll 2009-03-04 och 2009-03-17 (§§ 7-15).

 3. Tekniska utskottets protokoll 2009-03-16 (§§ 16-20).

 4. Personalutskottets protokoll 2009-02-05 (§ 10) och 2009-03-05 (§ 20).

 5. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2009-01-29 och 2009-02-26.

§109 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Länsstyrelsens meddelande den 3 mars 2009 om vilandeförklaring av Stena Renewable AB:s ansökan om tillstånd för vindkraft i Hjortseryd, Ljungby kommun.

 2. Länsstyrelsen meddelar i beslut den 5 mars 2009 Nordea Bank AB tillstånd att använda tre kameror för övervakning av bankomat vid Oxtorget 1 i Ljungby.

 3. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-02-23.

 4. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-02-24.

 5. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-02-26.

 6. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-03-16.

 7. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2009-02-23.

 8. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2009-03-16.

 9. Protokoll från Ljungby Holding AB 2009-03-16.

 10. Protokoll från styrelsen för Ljungby Utveckling AB 2009-03-16.

 11. Informations- och prognosbrev 2009-03-09 från Migrationsverket om asyl- och flyktingmottagandet.

 12. Skrivelse från rektorerna på Astradskolan till barn- och utbildningsnämnden, vari påtalas behovet av en idrottshall.