Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-10-19

Sammanträde 2011-10-19

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ryssby/ S. Ljunga hemtjänst: Katarina Svensson, Lagan hemtjänst: Carina Karlsson

3 Budget 2012, beslutsärende - Kerstin Karlsson

4 Målarbete 2012, beslutsärende - Ing-Marie Byström

5 Sammanställning av klagomål/synpunkter juli-september 2011 - Harriet Kristenson

6 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier, beslutsärende - Patrik Moberg, Harriet Kristensson

7 Handlingsplan LOV, beslutsärende - Patrik Moberg

8 Redovisning av öppna jämförelser barn- och ungdomsverksamheten samt missbruksvården - Patrik Moberg, Mikael Johansson

9 Intern kontroll av rutiner vid personalbrist inom socialförvaltningen, Ljungby kommun, beslutsärende - Mikael Johansson

10 Remiss - revisionsrapport "Granskning av demensvården", beslutsärende- Ewa Sigfridsson

11 Anmälan om missförhållanden - Lex Sarah, beslutsärende - Ewa Sigfridsson.

Till detta ärende hör SOSFS 2011:5:
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-5/Documents/2011_5.pdf

12 Uppföljning egenkontroll av arbetsmiljö 2011 - Ewa Sigfridsson

13 Information från brottsförebyggande rådet

§98 Ändring i föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att ärende Översyn av kommunens olika personalpolicier behandlas som extra ärenden vid dagens sammanträde.

Ärendet

Ändring i föredragningslistan.

§99 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0094  7

Ärendet

Information om visionsarbetet från Ryssby/Södra Ljunga hemtjänst och Lagan hemtjänst.

§100 Budget 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till budget för 2012.

Förvaltningen medges att i efterhand göra redaktionella ändringar och justeringar. Det ändrade budgetförslaget ska skickas ut till nämndsledamöterna för genomläsning och eventuell korrigering.

Ärendet

Förslag till budget 2012.

§101 Sammanställning av klagomål/synpunkter avseende juli-september 2011

Sammanställning av klagomål/synpunkter avseende juli-september 2011

Ärendet

Förvaltningen har gjort en sammanställning av klagomål/synpunkter avseende juli-september 2011.

§103 Handlingsplan LOV

Dnr SN2008/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till handlingsplan LOV (valfrihetssystem träder i kraft den 1 januari 2012.

§104 Redovisning av öppna jämförelser barn- och ungdomsverksamheten samt missbruksvården

Dnr SN2011/0044/-45  7

Beslut

Resultatet visar att socialförvaltningen saknar rutiner för samverkan, såväl intern som extern.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett prioriteringsförslag för framtagning av olika samverkansrutiner.

Ärendet

Öppna jämförelser görs varje år inom följande områden folkhälsa, företagsklimat, grundskola, gymnasieskola, hälso- och sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Resultatet visar att socialförvaltningen saknar rutiner för samverkan, såväl intern som extern.

§105 Översyn av kommunens olika personalpolicier

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända frågan till personalutskottet.

Ärendet

Översyn av kommunens olika personalpolicier.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att det utreds om det finns behov av harmonisering av kommunens olika personalpolicier: Policy för alternativa driftsformer antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2005, Tjänstledigheter och bisysslor enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) i Socialförvaltningen i Ljungby kommun samt Policy för bisysslor antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2005 då det finns motstridigheter beroende vem som har tolkningsföreträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och konstaterar att nämnden antar Björn Gullanders (V) yrkande.

§106 Intern kontroll av rutiner vid personalbrist inom socialförvaltningen, Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de förbättringsförslag och åtgärder som föreslås i internkontrollen av rutiner kring personbrist.

Ärendet

En risk och väsentlighetsanalys har genomförts inom socialförvaltningens verksamhetsområde, utifrån denna är den interna kontrollplanen 2011 framtagen. I denna ingår kontroll av rutiner vid personalbrist i socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 14 september 2011.

§107 Remiss - revisionsrapport ”Granskning av demensvården"

Dnr SN2011/0153  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att skicka förvaltningens skrivelse den 3 oktober 2011 till kommunens revisorer som eget yttrande.

Ärendet

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en granskning av demensvården. Kommunens revisorer har begärt att socialnämnden ska yttra sig över rapporten senast den 25 oktober 2011.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 3 oktober 2011.

§108 Anmälan om missförhållanden – Lex Sarah

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa den upprättade rutinen ”Lex Sarah-anmälan om missförhållanden” samt de förändringar som detta medför i delegationsordningen.

Ärendet

Från den 1 juli 2011 gäller en ny och uppdaterad föreskrift och allmänna råd från Socialstyrelsen, SOSFS 2011:5 ”Lex Sarah”, om skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten.

Av Socialstyrelsens anvisningar framgår att det i kommunen ska finnas skriftliga rutiner för handläggning av rapportering och anmälning av allvarliga missförhållanden eller risker för sådana. Nämnden ska fastställa rutinen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 28 september 2011.

§109 Uppföljning, egenkontroll av arbetsmiljö 2011

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendet

Förvaltningen har inventerat riskerna och gjort en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

§110 Målarbete 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att följande delmål ska gälla för socialnämnden från och med den 1 januari 2012:

Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.

Delmål 1: Kommunens medborgare är nöjda med vår service.
Vi har kompetens och tid att hjälpa våra medborgare med de ärenden de har. Vi ger varje person rätt hjälp i rätt tid.

Indikator – mätetal och målvärde

Kvalitetsgaranti – Larm ska besvaras inom två minuter och åtgärdas inom 60 minuter. 100 %

Kvalitetsgaranti - Handläggningstiden för biståndshandläggare ska inte vara längre än sex veckor. Detta gäller både omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. 100 %

Kvalitetsgaranti – Inom två (tidigare tre dagar) dagar ska korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning och inom kommunal psykiatri, kunna erbjudas. 100 %

Kvalitetsgaranti – Inom ett arbetsdygn ska kommunen kunna erbjuda en första kontakt med socialsekreterare. Ett besök ska kunna erbjudas inom två veckor. 100 %

Delmål 2: I Ljungby kommun ser vi till alla människors lika värde och arbetar för att öka medborgarnas delaktighet.
Oavsett vem som har ett ärende, väcker en fråga, lämnar ett förslag hanterar vi det på samma sätt. Vi arbetar för att öka dialogen mellan politiker och medborgare och strävar efter att medborgardialogen blir en naturlig del i beslutsprocessen.

Indikator – mätetal och målvärde

Vi ska bli bättre på att ta tillvara synpunkter/klagomål. Andel inkomna synpunkter som leder till åtgärd ska mätas kvartalsvis och öka.

Resultat-beskrivning

Det är önskvärt att vi återför inkomna synpunkter för att åstadkomma ett lärande i organisationen, till nytta för invånaren.

Delmål 4: I Ljungby kommun har vi en god ekonomisk hushållning och använder våra resurser på rätt sätt.
Vi har en effektiv verksamhet och arbetar med det som skapar mest värde för våra medborgare. Insatser som medför en långsiktigt hållbar ekonomi prioriteras.

Indikator – mätetal och målvärde

Hemtjänsten och hemsjukvård ska kunna ta emot en utskrivningsklar person inom fem dagar från det att Ljungby kommun tagit emot kallelse till samordnad vårdplanering. Inom denna tid ska även en justerad vårdplan finnas. 100 %

Kvalitetsgaranti – Personer som får hemrehabilitering ska få första hembesöket senast andra vardagen efter hemgång. 100 %

Öppenvårdslösningar och stöd på hemmaplan ska alltid övervägas vid placeringar/ köpta platser för barn, ungdomar och vuxna inom Individ- och familjeomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Resultat-beskrivning: Mäts utifrån folkmängd. Interna och externa placeringar.

Delmål 7: Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun.
Vi arbetar för ett tryggt och öppet samhälle. Oavsett om du är gammal eller ung kan du känna dig trygg i Ljungby. Du kan lita på att få den hjälp du behöver, när du behöver den t ex hemtjänst, hemsjukvård, räddningstjänst. Det är tryggt att gå ut även på kvällar och helger.

Indikator – mätetal och målvärde

Tillsammans med person med insats enligt Socialtjänstlagen eller Lag om stöd och service ska det senast inom 14 dagar upprättas en genomförandeplan. Planen ska följas upp vid behov, dock minst var tredje månad. 100 %

Mätning av Nöjd Kund Index genomförs årligen inom individ- och familjeomsorg, för personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorg. Vi bör vara bland de 100 bästa kommunerna i landet, vid egna mätningar bör genomsnittet vara 75 %

Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare i hemtjänst (beslut av socialnämnden).

Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare i hemtjänst (beslut av socialnämnden).

Verkställighet av insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska påbörjas senast inom 3 månader efter fattat beslut.

Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor.

Delmål 3: Ljungby kommun är ett attraktivt alternativ för näringsliv, inflyttare och besökare.

Människor söker sig till platser med god livsmiljö, bra arbetsmarknad och goda utbildningsmöjligheter. Företag söker sig till platser där det finns goda förutsättningar för deras verksamhet. För turister och besökare är det viktigt att platsen attraherar och har något att erbjuda.

Indikator – mätetal och målvärde

Vi har skapat möjlighet för privata företag att utföra hemtjänst enligt LOV.

Resultat-beskrivning

Hur stor andel av hemtjänstverksamheten utförs av annan utförare enligt Lag om valfrihet, LOV.

Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Delmål 1: Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande.

Som medarbetare i Ljungby kommun arbetar du med frihet under ansvar. Du kan utvecklas i det dagliga arbetet under hela din anställning. Du deltar aktivt i arbetsplatsträffar. Du har möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och att göra karriär. Du har regelbundna utvecklingssamtal med din chef om arbetssituation, utvecklingsbehov, ambitioner, möjligheter och hälsa.

Indikator – mätetal och målvärde

Årlig arbetsmiljö/klimatmätning i alla arbetsgrupper. I genomsnitt ett resultat under 2.0 på en fyrgradig skala, där 1 är bäst.

Andelen undersköterskor i hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen ska vara minst 80 %

Andel specialistutbildade sjuksköterskor 30 %.

Delmål 2: Alla ledare och chefer leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål samt utvecklar och tar tillvara varje medarbetares unika kompetens.

Vi är tydliga med våra förväntningar på och möjligheter för chefer. Det skapar förutsättningar för att ett attraktivt och gott ledarskap växer fram och utvecklas. Att vara ledare innebär att vara förebild och ta ett helhetsansvar.

Indikator – mätetal och målvärde

Arbetsplatsträffar enligt FAS05, Visionsarbeten aktivitetsplaner ska lämnas in årligen, systematiskt arbetsmiljöarbete ska lämnas in årligen, medarbetarsamtal årligen med alla. 100 %.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om 13 delmål. Nämnden beslutar om indikatorer för de delmål som nämnden kommer att arbeta mot.

§111 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030  7

Ärendet

Den 17 oktober togs det första symboliska "spadtaget" för byggandet av Åsikten.

§112 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll de19 oktober 2011, § 112 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Revisionsrapporten Granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning.

Socialstyrelsen: Tillsyn av Asylboendet samt Fyren i Ljungby; Lex Sarah anmälan, beslut den 5 oktober 2011.

Minnesanteckningar och presentationsmaterial från presidiekonferensen i Markaryd den 23 september 2011.

Sveriges Kommuner och Landsting: Nationell läkemedelsstrategi.

Regeringskansliet, Socialdepartementet: Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55).