Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2022-06-14

Sammanträde 2022-06-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal, plan 3

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2022 - 05 - 24

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

REMISSÄRENDEN

7 Revisorernas årsrapport för äldrenämnden 2021

ÖVRIGA BESLUTS ÄRENDEN

8 Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer

9 Fördelning av medel för vårddjur inom äldreomsorgen

Dnr ALD 2022/196
Handläggare: Lotta Olofsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Fördelning av stimulansmedel för att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen genom digitalisering

11 Arbetsformer för samordnad digitaliseringsplan i äldreomsorgen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av ej verkställda beslut enlig 4 kap. 1 § SoL per kvartal 1 år 2022

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2022

Dnr ALD 2022/13
Handläggare: Anders Håkansson

15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 7 juni 2022

16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd förfunktionshinderfrågor från den 9 juni 2022

17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation maj 2022