Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-08-25

Sammanträde 2020-08-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2020-06-23

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Stadsövergripande boendeplan 2021 med utblick mot 2040

Dnr 3.2-497/2019
Handläggare: Hanna Markkula och Marita Sundell

8 Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

9 Stockholms stads riktlinjer avseende lokalupplåtelse

Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6-290/2020
Handläggare: Hanna Markkula

10 Stockholms stads riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag

Svar på remiss från kommunstyrelsen .
Dnr 1.6-291/2020
Handläggare: Anita Cronholm

11 Motion om att garantera Stockholms äldre en bra omsorg och vård

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Mirja Räihä (S).
Dnr 1.6-253/2020
Handläggare: Anita Cronholm

12 Motion om att införa kostnadsfria simhallsbesök för personer äldre än 75 år

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Peter Wallmark (SD).
Dnr 1.6-252/2020
Handläggare: Madelein Cleve

13 Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m.2020

14 Skrivelse om att inrätta besöksrum på alla äldreboenden i staden

Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Rashid Mohammed och Torn
Boucher (båda V) .
Dnr 1.6-341/2020
Handläggare: Hanna Markkula

15 Högre växel i minoritetspolitiken (SOU 2020:27)

Svar på remiss från kommunstyrelsen .
Dnr 1.6-387/2020
Handläggare: Hanna Markkula

16 Statliga stimulansmedel för digital utveckling inom äldreomsorgen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juli

Dnr 1.2.2-99/2020
Handläggare: Monica Jonsson
(Utsändes senare per e-post)

18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1 april - 30 juni 2020

Dnr 1.1.3-274/2020
Handläggare: Tina Jansheden

19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 18 augusti 2020

20 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 20 augusti 2020

21 Postlista för 1 juni - 31 juli 2020

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2020-06-23

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§13 Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m.2020

§18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1 april – 30 juni 2020

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 18 augusti 2020

§20 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 20 augusti 2020

§21 Postlista för 1 juni – 31 juli 2020